Archiwalne sprawozdania z Intergrup i Rady Regionu dostępne na e-mail


DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta Konferencji Regionu AA Kujawsko-Pomorskiego

Karta Konferencji Intergrupy Alfa
Karta Konferencji Intergrupy Kopernik
Karta Konferencji Intergrupy Kujawskiej

Karta Konferencji Intergrupy Ziemia Włocławska


 Data aktualizacji: 2014.09.16

 

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „Alfa”

 

Plan spotkania:

-Grupy które spotykały się przy poradni na ulicy Dworcowej w Bydgoszczy zmieniły swoje miejsce spotkań, poza grupą „Władek” i „Czas” które zostały zawieszone. Wszystkie zmiany są naniesione w aktualnym spisie mitingów.

-Grupa „Szczerość”- odbyła się inwentura grupy –wszystkie służby zostały obsadzone

-Grupa „Emaus”- na mitingi przychodzą przyjaciele z ZK w Koronowie, grupa niesie również posłanie za mury.

-Grupa „Błonie-” 21 września 2014r. z okazji 15 rocznicy niesienia posłania AA przez grupę odbędzie się miting spikerski.

-Grupa „Jest sposób” oraz grupa kobieca „Odrodzone” złożyły akces o przystąpienie do Intergrupy.

Kolporter Intergrupy poinformował że ukazały się nowe cztery pozycje z kanonu literatury AA:

-„Grupa macierzysta” i „Duchowość w AA” z biblioteczki „Zdroju”

-„Poradnik dla Służb AA” oraz album z okazji 40-lecia AA w Polsce „To działa-40 lat”.

Powiernik SK przedstawił sprawozdanie z ostatniego spotkania Rady Powierników.

-Intergrupa „Alfa” zorganizuje na wiosnę trzy dniowe warsztaty kroków .

-Większością głosów przyjęto propozycję Komisji Organizacyjnej , aby spotkania Intergrupy „Alfa” odbywały się w grupach AA. Komisja prosi również mandatariuszy o rozeznanie się na „swoich” grupach , która z grup ma możliwość przeprowadzenia spotkania.

-Intergrupa „Alfa” z okazji 20-tej rocznicy istnienia w dniu 18 października 2014r. po kolejnym spotkaniu zorganizuje miting w temacie „Wdzięczność poprzez Służbę”.

-Region Kujawsko-Pomorski zorganizuje w roku 2015 warsztaty tradycji AA ,które będą przeprowadzone na terenie wszystkich Intergrup.

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Kujawskiej

 

W spotkaniu  uczestniczyło 15 osób.

Spotkanie prowadził rzecznik Intergrupy Rzecznik przedstawił porządek spotkania, który zebrani zaakceptowali.

1.    Sprawozdanie z poprzedniego spotkania

2.    Rzecznicy grup przedstawili sytuację w grupach. Atmosfera w grupach jest dobra, są jedynie problemy z brakiem chętnych do pełnienia służb. W grupie „ Barbara” nie ma skarbnika, w grupie „ Wspólny dom „ również. Grupy pracują na naszym programie ( Kroki ) , dzielą się doświadczeniem w sytuacjach zagrażających utrzymaniu abstynencji omawiają tradycje.

3.    Ustalono, że następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 4 października 2014r. w Radziejowie na grupie „ Pokój i Dobro” .

4.    Dyskusja – temat : brak chętnych do służb. Konkluzja : Jest to problem wielu grup – w takich sytuacjach nie należy na siłę pełnić po raz kolejny tej samej służby – można po prostu jako przedstawiciel grupy wypełniać czynności służebnego.

******************************************

Sprawozdanie z Intergrupy Ziemia Chełmińska

 

W dniu 21 sierpnia 2014 o godz. 19,00  w siedzibie Grupy AA  „Nowa Droga”  w  Chełmnie odbyło się spotkanie Intergrupy  Ziemia Chełmińska

W spotkaniu wzięło udział 14 osób

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej „Modlitwy o Pogodę Ducha”

Plan spotkania

     1.        Ustalenia na temat warsztatów sponsorowania.

     2.        Kilka słów na temat zlotu w Funce

     3.        Wolne wnioski.

Ad 1.

 Stan przygotowań do warsztatów –

– pomieszczenie jest zarezerwowane

– zaproszenia są wydrukowane

– spikerzy są zaproszeni: Beata z Łodzi i Marcin z Warszawy

– rozdanie zaproszeń na grupy oraz rozpowszechnienie w Funce.

Ad.2.

Niedzielny mityng w Funce „Z czym wyjeżdżam” o godz. 10 poprowadzi przedstawiciel naszej Intergrupy.

Ad 3.

Organizacją Rady Regionu zajmą się uczestnicy grupy „Odrodzenie” i „Quatro” z Grudziądza. Spotkanie odbędzie się na grupie „Quatro”

******************************************

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA  REGIONU KUJAWSKO – POMORSKIEGO

 

W dniu 19 lipca 2014  r.   w MOPS w  Inowrocławiu przy ul. Okrężnej 79, odbyło się spotkanie robocze  Regionu Kujawsko – Pomorskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.

Rzecznik Regionu Kujawsko – Pomorskiego przedstawił  sugerowany program spotkania :

1.     Informacje z Intergrup Regionu

2.     Sprawozdanie Komisji Organizacyjnej Regionu’

3.     Sprawozdanie Komisji ds. KZ i AŚ.

4.     Sprawozdanie Komisji ds. Finansów i Literatury.

5.     Sprawozdanie Redaktora Biuletynu „ Wisła”

6.     Sprawozdanie Łącznika ds. Internetu.

7.     Sprawozdanie Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego II - go Zlotu Regionu Kujawsko – Pomorskiego „ Funka 2014”

8.     Wolne wnioski

 Ad. 1

Intergrupa AA „ Kujawska”  Rzecznik  Intergrupy poinformował :

Intergrupa spotyka się raz w miesiącu, w miesiącu czerwcu i lipcu jest mała frekwencja na spotkaniach spowodowana okresem letnim. Terminy spotkań nie ulegają zmianą. W Intergrupie jest obecnie wakat Służby Łącznika ds. Internetu. Przekazano kwotę 100 PLN na organizację II Zlotu Radości Regionu Kujawsko – Pomorskiego.

Intergrupa AA  „ Ziemia Chełmińska ”  Rzecznik Intergrupy  przekazał :

W strukturze  Intergrupy  jest 20 Grup AA. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Planowane jest przeprowadzenie Warsztatu pn  „Sponsorowanie w Grupie”, oraz wybór nowej osoby do służby Rzecznika Intergrupy.

Intergrupa AA „Alfa”  Rzecznik Intergrupy :

   Odczytał sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „ Alfa” . poinformował o zmianie nazwy  Grupy AA „Basia”.

Intergrupa AA „ Kopernik”  Rzecznik Intergrupy, przekazał głos Tadeuszowi :

Intergrupa „Kopernik” spotkała się 14-06-2014 r w Rypinie. Przed spotkaniem odbył się warsztat nt. „Sponsorowanie darem Wspólnoty AA”

Frekwencja na spotkaniach Intergrupy to ponad 90 %. Zakończono cykl Mityngów spikerskich.

Do Intergrupy złożyły akces przynależności Grupa AA „ Uzdrowienie” z Ciechocinka, oraz Grupa AA z Czernikowa. Poinformował o przekazaniu pamiątek z Intergrupy na wystawę podczas Zlotu 40-lecia do Rzecznika Regionu. Mityng informacyjny dla pracowników sądu i kuratorów zaplanowany został na koniec kwietnia.  Intergrupa AA „ Ziemia Włocławska” Rzecznik Intergrupy :

Przekazał że Intergrupa podjęła decyzję o spotkaniach 1 raz na dwa miesiące. Spotkanie odbyło się 15-06-2014 r. nastąpi zmiana pełniącego służbę skarbnika w Intergrupie.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej przekazała :

- zaproponował zorganizowanie i przeprowadzenie 3 dniowych Warsztatów 12 Kroków, w dniach 10 – 12  października 2014 r. nakreślił sposób ich przeprowadzenia i przekazał do rozpropagowania ulotki informacyjne.

- zasugerował przeprowadzenie Warsztatów 12 Tradycji AA w Regionie. Zasugerował wybór koordynatora w Regionie, oraz przeprowadzenie Warsztatów w miesiącach lutym, - Intergrupa „ Alfa”,  kwietniu – Intergrupa „Kujawska”,  sierpniu – Intergrupa „ Ziemia Chełmińska” i październiku – Intergrupa „ Ziemia Włocławska” w 2015 r. poprosił o wybór osoby odpowiedzialnej w każdej Intergrupie za : - wybór miejsca przeprowadzenia Warsztatu- opracowanie i rozpowszechnienie ulotek informacyjnych,- opracowanie materiałów o tematyce Warsztatu.

 Podjęto decyzję o przeprowadzeniu Warsztatów w Regionie w drodze jednogłośnego głosowania.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji Informacji Publicznej ds. ZK i AŚ :

Mityngi w ZK w Mielęcinie odbywają się o godz. 14 00 uczestniczy w nich 20 – 30 osadzonych, ważną informacją jest że sami osadzeni prowadzą Mityngi.

Koronowie- Mityngi odbywają się co poniedziałek, prowadzone są przez osadzonych. 4 osoby wychodzą na Mityngi wolnościowe.

opiekuje się ZK  w Strzelnie, ZK  Fordonie – gdzie daje się odczuć brak zainteresowanie ze strony służb  więziennych. ZK w Potulicach – grupa będzie obchodziła 20 – Lecie. ZK – w Odecie w Mityngach uczestniczy 10  osób , osadzeni prowadzą Mityngi.  ZK  w Toruniu, w Mityngach uczestniczy 10 – 15 osób.   

Ad.5

Redaktor Biuletynu „ Wisła” – poinformowała o ukazaniu się 5 numeru o tematyce „ Służba w AA”. Zbierane są opracowania do następnego numeru . ze swojej strony zaapelowała o pisanie do biuletynu. 

Ad. 6

Łącznik ds. Internetu - w związku ze zmianami w służbach Regionu Kujawsko – Pomorskiego, poprosił o dostarczenie danych do tabeli z kontaktami.

Ad. 7

Pełniący służbę Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego II – go Zlotu Radości Regionu, oraz Powiernika Służb Krajowych przekazał na początku:

Że uczestniczył w dniu 21. 06. 2014 w Spotkaniu Rady Powierników gdzie omawiano:

- Po korekcie został skierowany został do druku „ Poradnik Służb” – ma się ukazać podczas Zlotu 40 lecia AA, 

 - podczas spotkania Redaktor Biuletynu „ Zdrój” poinformował że ukaże się dodatkowy numer biuletynu o tematyce „ Historia AA w Polsce”

- Ustalono że Warsztaty Rzeczników Intergrup  i Regionów odbędą się w październiku w Łodzi.

- do druku została skierowana broszura „ Czas Zacząć Żyć”

 W sprawach organizacyjnych II - go Zlotu Radości Regionu Kujawsko – Pomorskiego, aby zgodnie z programem zlotu zasugerował :

 Mityng piątkowy  „ Zawsze razem” poprowadziła  Intergrupa „ Kujawska”. I Mityng sobotni „ Biuletyn „ Wisła” – I rocznica” – Intergrupa „Kopernik”. II sobotni „ Dar Służby” – Intergrupa „ Ziemia Włocławska”. Mityng niedzielny  „ Czym chciałbym się podzielić” – Intergrupa „ Ziemia Chełmińska”

 Ad. 4

Delegat do Służby  Krajowej,  Komisja Literatury i Informacji Publicznej, pracujący w zespole ds. pytań.

Uczestniczył w spotkaniu w dniu 07-06-2014. Spotkanie rozpoczęto Warsztatami 12 Koncepcji AA.

- Komisja wydała rekomendację do   tłumaczenia 12 Koncepcji AA.  Przedyskutowano temat licencji do Audiobok , skierowano do dodruku książkę „ Anonimowi Alkoholicy”. Warsztaty Kolporterów w 2015 r. odbędą się w Sielpi.

 

******************************************

Intergrupa AA „Ziemia Włocławska”

Włocławek 2014 - 08-03

SPRAWOZDANIE  nr:  7/2014

 

W dniu 03 sierpnia  2014 o godz. 16,00  w siedzibie Grupy AA  „ Viktoria ” przy ul. Wojska Polskiego 16a we Włocławku odbyło się spotkanie Intergrupy „ Ziemia Włocławska ”.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.

·         Grupa AA „ Barka ”    -  nie było nikogo

·         Grupa AA „ Viktoria ”      – . Mandatariusz Grupy

·         Grupa AA „ Centrum”          Rzecznik  Grupy

·         Grupa AA „ Za Piecem”     -   Rzecznik Grupy

·         Grupa AA „ Wieczernik ”     Rzecznik, Mandatariusz  , Skarbnik

·         Grupa AA „ Poranek "        -   Skarbnik

·         Grupa AA „ Drugi Krok ”      Rzecznik Grupy.

·         Grupa AA „ Wolność ”         Mandatariusz Grupy

·         Grupa AA „ Iskierka ”        -   Mandatariusz Grupy,

·         Grupa AA „Przy Tamie” -      Rzecznik Grupy

·         Rzecznik Regionu Kujawsko -Pomorskiego

·          Gość  z Grupy Skępe

 Rzecznik Intergrupy przedstawił sugerowany program:

      1. Powitanie się uczestników

2. Odczytanie 12 koncepcji i przedstawienie się.

3. Sprawozdania  Mandatariuszy Grup AA.

4.     Sprawozdanie Służebnych w Intergrupie:

5.     Sprawozdania ze spotkania regionu Kujawsko-Pomorskiego który odbył się 19-07-2014r

6.     Wybór Skarbnika Intergrupy.

7.     Wolne wnioski.

Ad 1 i 2 . Spotkanie rozpoczęto od odczytania 12 Koncepcji Służb AA i przedstawienia

siebie.

Ad. 3: Rzecznicy lub Mandatariusze nie przedstawili spraw trudnych, wzbudzających zaniepokojenie na Grupach AA. Jest wszędzie problem z pełnieniem służb. Mityngi odbywają się regularnie zgodnie z terminarzem jest tylko mała frekwencja z uwagi na okres wakacyjny, i mało nowych osób.

Ad 4:Służebni z Intergrupy nie przedstawili też niepokojących wiadomości.

Kolporter Inergrupy   odczytał dane o stanie literatury i pieniędzy z  literatury.

Ad 5.Rzecznik Intergrupy przedstawił sprawozdanie z Regionu:

- poinformował że będą organizowane Warsztaty Tradycji w Regionie

- będą organizowane w Regionie Warsztaty 12 Kroków w trybie stacjonarnym

- trwają przygotowania do zlotu Funka 2014

- Intergrupa Ziemia Włocławska poprowadzi Mityng w sobotę w Funce.

 Ad 6. Na skarbnika Intergrupy został zaproponowany Mandatariusz Grupy „Za Piecem” który propozycję przyjął. W głosowaniu jawnym został wybrany jednogłośnie.

Następne spotkanie odbędzie się 05-10 -2014r  na Grupie „ Viktoria”

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „KOPERNIK” Rypin gr. „Jutrzenka” w dn.14.06.2014r.

Spotkanie Intergrupy poprzedził warsztat nt. „ Sponsorowanie jako jeden z darów Wspólnoty AA”.

W zastępstwie rzecznika uczestników Intergrupy „Kopernik” przywitał Zastępca.

Sprawozdanie łącznika do ZK i AŚ: był na warsztatach łączników do ZK i AŚ w Jastrzębiej Górze, w 1987r. powstała pierwsza grupa w ZK i AŚ, trwało to trzy lata. Na warsztatach byli zaproszeni goście z Litwy, Łotwy. Stwierdzono, że niesienie posłania do ZK i AŚ w Polsce jest najlepsze w Europie. Służby więzienne chwalą Wspólnotę AA za niesienie posłania do ZK i AŚ. W AŚ w Toruniu jedna osoba jest wyprowadzana na mitingi wolnościowe, a druga osoba jest do tego przygotowywana, co drugi poniedziałek przed mitingiem sponsoruję osobie, która wyraża na to chęć.

Sprawozdanie kolportera: literatura jest dostępna i schodzi, grupy zadeklarowały ilość zamawianych biuletynów.

Wolne wnioski:

- propozycja grup do niesienia posłania na oddział odwykowy do Czerniwic

- propozycja zorganizowania mitingu informacyjnego na oddziale odwykowym na ul. Szosa Bydgoska1.

- prośba Intergrupy o dostarczenie pamiątek dotyczących powstania Intergrupy i Regionu Kujawsko- Pomorskiego do stoiska pamiątkowego na 40 Lecie Wspólnoty AA w Warszawie

- wybór trzech osób do obsługi tego stoiska

- dyskusja nt. kiedy pieczętować, albo podpisywać obecność na mitingu ( zgodnie z sumieniem grupy)

- odbył się kolejny miting otwarty- informacyjny w Wyższej Szkole Pedagogiki w Toruniu dla pracowników sądu, więziennictwa, terapeutów.

- łącznik do ZK i AŚ będzie raz w miesiącu na oddziale terapeutycznym w Grudziądzu zgodnie z V Tradycją.

Następne spotkanie Intergrupy w dn.09.08.2014r. na grupie „Przymierze” w Brodnicy. Przed spotkaniem roboczym tradycyjnie odbędzie się warsztat nt „ Jak rozumiem odpowiedzialność w służbie”.

***********************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Ziemia Chełmińska

W dniu 24 lipca 2014 o godz. 18,00  w siedzibie Grupy AA  „Jutrzenka”  w  Bukowcu odbyło się spotkanie Intergrupy  Ziemia Chełmińska

W spotkaniu wzięło udział 13 osób
Z-ca rzecznika Intergrupy

Mandatariusz Grupy ”Odrodzenie” Grudziądz

Rzecznik Grupy „Przystań” Świecie;

Rzecznik Grupy „Geneza” Świecie;

Rzecznik Grupy „Jutrzenka” Bukowiec;

Mandatariusz Grupy ”Nowe Życie” Zawada;

Rzecznik Grupy „Nowa Droga” Chełmno;

Rzecznik Grupy „Starówka” j Chełmno;

Rzecznik Grupy „I Krok” Świecie.

Kolporter Intergrupy;

Skarbnik Intergrupy;

Plan spotkania

     1.        Wspólne odczytanie 12 Tradycji AA.

     2.        Odczytanie sprawozdania z ostatniego spotkania Intergrupy.

     3.        Co nowego na Grupach.

     4.        Ustalenia na temat warsztatów sponsorowania.

     5.        Sprawa wyboru rzecznika.

     6.        Wolne wnioski.

Ad 1. i Ad 2.

Uczestnicy wspólnie odczytali 12 Tradycji AA i następnie odczytane zostało sprawozdanie z ostatniego spotkania Intergrupy.

Ad 3.

Rzecznicy grup przedstawili sytuacje panujące w grupach – upraszczając wypowiedzi – podobnie jak w miesiącach poprzednich.

Ad 4.

Warsztaty Sponsorowania - w sobotę dnia 25.10.2014 rok, organizuje Intergrupa „Ziemia Chełmińska”. Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „Ludzie – Ludziom”.
Adres : Os. M. C. Skłodowskiej 4 ( wejście od szczytu), 86-200 Chełmno.

TEMAT: Jak praca na Krokach przy pomocy Sponsora wpłynęła na moje trzeźwe życie? Jakie obietnice przynosi praca na Programie 12 - Kroków AA ?

Następne spotkanie odbędzie się we czwartek o godzinie 19:00 dnia 21 sierpnia
 w Chełmnie na grupie „Nowa Droga” (ul. Dworcowa 38, przy kościele Pallotynów).


***********************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Kujawskiej w gościnnych progach grupy

„Barbara”  w Inowrocławiu, w dniu 05.07.2014.

 

  W spotkaniu uczestniczyły …. osoby (wg listy uczestników), z-ca rzecznika Intergrupy

  Odczytanie Preambuły AA, XII Tradycji AA przez ….. i XII Koncepcji

  Przedstawienie się uczestników spotkania.

  Przedstawienie planu spotkania przez prowadzącego:

1.     Co w grupach?

2.     Sprawozdanie z poprzedniego spotkania Intergrupy

3.     Sprawy bieżące, organizacyjne  i inne wnioski

4.     Ustalenie terminu następnego spotkania Intergrupy

5.     Warsztaty na temat VII Tradycji AA

6.     Najbliższe zgłoszone na spotkaniu wydarzenia

 

1.     Co w grupach:

Rzecznicy grup przedstawili sytuacje panujące w grupach – upraszczając wypowiedzi – podobnie jak w miesiącach poprzednich.            

2.     Sprawozdanie z poprzedniego spotkania odczytał sekretarz Intergrupy.

3.     Sprawy bieżące, organizacyjne  i inne wnioski:

  Omawiano przyczyny bardzo niskiej frekwencji na Konferencji Regionu – zaledwie kilka osób na ok. 20.

  Dyskusja na temat służby łącznika ds. internetu.

4.     Ustalono termin następnego spotkania Intergrupy na 06.09.2014, gospodarzem będzie grupa „Niedziela” z Inowrocławia.

5.     W drugiej części spotkania nie odbyły się warsztaty na temat VII Tradycji. Przełożono je na następne spotkanie intergrupy – wrzesień.

6.     Najbliższe zgłoszone na spotkaniu wydarzenia:

Spotkanie Intergrupy - 06.09.2014 godzina 16.00 grupa „Niedziela”  Inowrocław

 

 

***********************************************

SPRAWOZDANIE  ze spotkania Intergtupy Ziemia Włocławska

 

W dniu 15 czerwca  2014 o godz. 16,00  w siedzibie Grupy AA  „ Viktoria ” przy ul. Wojska Polskiego 16a we Włocławku odbyło się spotkanie Intergrupy „ Ziemia Włocławska ”.

 

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.

·         Grupa AA „ Barka ”    -  Mandatariusz Grupy i Rzecznik

·         Grupa AA „ Viktoria ”        Rzecznik  Grupy  Mandatariusz

·         Grupa AA „ Centrum”          Nieobecna

·         Grupa AA „ Za Piecem”     -   Nieobecna

·         Grupa AA „ Wieczernik ”     Rzecznik Mandatariusz 

·         Grupa AA „ Poranek "        -   Nieobecna

·         Grupa AA „ Drugi Krok ”      Rzecznik Grupy.

·         Grupa AA „ Wolność ”         Nieobecna

·         Grupa AA „ Iskierka ”        -   Mandatariusz Grupy,

·         Grupa AA „Przy Tamie” -      Rzecznik Grupy

·          Rzecznik Regionu Kujawsko -Pomorskiego

      

      Rzecznik Intergrupy przedstawił sugerowany program:

      1. Powitanie się uczestników

2. Odczytanie 12 koncepcji i przedstawienie się.

3. Sprawozdania  Mandatariuszy Grup AA.

       4.  Sprawozdanie Służebnych w Intergrupie.

       5.  Wolne wnioski.

Ad 1 i 2 . Spotkanie rozpoczęto od odczytania 12 Koncepcji Służb AA i przedstawienia siebie.

Ad. 3: Rzecznicy lub Mandatariusze nie przedstawili spraw trudnych, wzbudzających zaniepokojenie na Grupach AA. Jest wszędzie problem z pełnieniem służb. Mityngi odbywają się regularnie zgodnie z terminarzem jest tylko mała frekwencja i mało nowych osób.

Na Grupie AA „BARKA”  odbyły się 2 inwentury, a poza tym wszystko dobrze 

Ad 4:

  Kolporter Inergrupy  odczytał dane o stanie literatury i pieniędzy z  literatury.

 

Ad 5 AA Rzecznik Regionu zobowiązał rzecznika Inergrupy do przeprowadzenia rozmowy ze skarbnikiem. Czy chce pracować jako Skarbnik Inergrupy czy nie??

Dzisiejszy „Kapelusz” został przekazany na Grupę „Viktoria” zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

Mandatariuszom Grup sugerowano aby w swoich Grupach rozstrzygnęli sprawę umieszczania w wykazie Grup i Mityngów, Grup które nie należą do Struktur AA.

Wspomniano też o organizacji  warsztatów sponsorowania przez naszą Intergrupę, ale w tej chwili nie ma pieniędzy.

Następne spotkanie odbędzie się 03-08-2014r  na Grupie „ Viktoria”

 

***********************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Ziemia Chełmińska

 

W dniu 25 czerwca 2014 o godz. 18:00  w siedzibie Grupy AA  „Odrodzenie”  w  Jeżewie odbyło się spotkanie Intergrupy  Ziemia Chełmińska

W spotkaniu wzięło udział 13 osób

Rzecznik Grupy ”Odrodzenie” Grudziądz

Rzecznik Grupy „Przystań” Świecie

Rzecznik Grupy „Arka” Grudziądz

Mandatariusz do AŚ i ZK z Grupy „Odrodzenie” Grudziądz

Rzecznik Grupy „Geneza” Świecie

Rzecznik Grupy „Odrodzenie” Jeżewo

Rzecznik Grupy „Jutrzenka” Bukowiec

Mandatariusz Grupy ”Nowe Życie” Zawada

Rzecznik Grupy „Nowa Droga” Chełmno

Skarbnik Intergrupy

Rzecznik Grupy „I Krok” Świecie

Plan spotkania

1 Wybór prowadzącego w zastępstwie

2 Wspólne odczytanie 12 Tradycji AA

3 Odczytanie sprawozdania z ostatniego spotkania Intergrupy

4 Co nowego na Grupach

5 Dyskusja na temat warsztatów sponsorowania

6 Wolne wnioski

Ad1. I Ad. 2 Uczestnicy  wspólnie odczytali 12 Tradycji AA

Ad3. Odczytano sprawozdanie z ostatniego spotkania Intergrupy w Grudziądzu w dniu 25.05.14.

Ad4.

 „Odrodzenie” Jeżewo – odczuwa się brak nowych uczestników, 18.06 odbyła się 2 rocznica trzeźwości Henia.

 „Odrodzenie „ Grudziądz” – jest duża rotacja uczestników. Przybywają osoby z detoksu i pozostają.

„Przystań” Świecie – przybyły dwie osoby Agnieszka i Stanisław.

ZK i AŚ w Grudziądzu – w grupie Feniks jest większa frekwencja a grupa Zodiak spotyka się co czwartek o godz. 13 – przychodzi 7 osób ale bywa i 15. Nie otrzymali zgody na mityngi wolnościowe.

”Nowa Droga” Chełmno – brakuje nowych uczestników, od 6 m-cy nikt nie przybył.

 „Geneza” Świecie – co miesiąc omawiamy jeden krok AA.

„Jutrzenka” Bukowiec – nasze lokum nie jest na stałe być może to się zmieni niedługo. Grupa niesie posłanie na detoksie w Świeciu.

„I krok” Świecie – Grupa niesie posłanie na detoksie w Świeciu, także w więzieniu w Chełmnie. Na nasze mityngi przychodzą podopieczni oddziału uzależnień.

„Nowe Życie” Zawada – ostatnio odbyły się 3 rocznice.

Skarbnik przedstawił finanse.

Dotyczy: sprawozdanie kolporter.

Biuletyn „Wisła” – zachęcam do zaopatrzenia się w kolejne wydanie.
Będzie to numer z okazji 1 roku biuletynu. Cena 2 zł, za to 8 stron więcej.

Numer do nabycia od 21.07.2014 rok

  1. Ogłoszenia:

 

1.     Mityng spikerski grupa „Odrodzenie” Grudziądz.
Poniedziałek 21.07 w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 43.  
Spikerem będzie Rysiek z Kwidzyna;

2.    Zlot Radości 40 Lat AA w Polsce. W dniach 15-17.08.2014r.

3.    Zlot Region Kujawsko Pomorskiego  12 – 14.09 Funka.

Ad5. Na początku dyskusji przeczytał kilka zdań o sponsorowaniu zawartych w broszurach i na stronie internetowej AA. Informacja została rozdana uczestnikom. W dyskusji wzięły udział wszystkie osoby i każda wyraziła zdanie na ten temat a także o potrzebie zorganizowania warsztatów.

  Ad.6 Ustalono kalendarz spotkań Intergrupy do końca roku:

 Czwartek 24.07. „Jutrzenka” Bukowiec o godz.18;

Czwartek 21.08. ” Nowa Droga” Chełmno o godz.19;

Niedziela  28.09. „Nowe Życie” Zawada o godz.18;

Środa  22.10. „Przystań” Świecie o godz. 18;

Środa 26.11. „Odrodzenie” Jeżewo o godz.18;

 Niedziela 14.12. „Nowe Życie” Zawada o godz.18.

 Spotkanie zakończyło się „Modlitwą o Pogodę Ducha”

 Następne spotkanie odbędzie się czwartek 24.07. w Bukowcu na grupie „Jutrzenka”  o godz.18.

***********************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy "Alfa" odbytego dnia 21 czerwca 2014r, w Bydgoszczy  przy ul. Skarżyńskiego 4

Plan spotkania:

       

1.Przywitanie uczestników.

3.Odczytanie 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA.    

4.Informacja mandatariuszy o działalności w grupach.

5.Informacja służb Intergrupy.

6.Sprawozdanie z XIX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Intergrupy "Alfa" odbytej dnia 12.04.2014r. w Bydgoszczy.

7.Sprawozdanie z XV Konferencji Rady Regionu odbytej dnia 17.05.2014r. we Włocławku.

8.Informacja Delegata Komisji Literatury i Publikacji SK AA.

9.Wybory uzupełniające do służb Intergrupy:

           a/ z-ca kolportera

           b/ łącznik do spraw ZK i AŚ

           c/ z-ca łącznika do spraw ZK i AŚ

           d/ łącznik internetowy

10.Wolne wnioski.

12.Warsztat: szósta tradycja AA.

14.Zakończenie spotkania. 

 

  Ad.1-3

Wszystkich uczestników spotkania przywitał Krzysztof ,który w zastępstwie za rzecznika Intergrupy poprowadził spotkanie. Następnie odczytano 12 Tradycji AA i 12 Koncepcji AA.

         

  Ad.4

Grupa "Szczerość" poinformowała że w dalszym ciągu trwają poszukiwania miejsca na mitingi które odbywają się w budynku poradni odwykowej , powodem tego jest przeniesienie poradni w inne miejsce. Grupa AA "Ania" odbyła się inwentura grupy gdzie zostały wybrane służby.  Grupa AA "Basia" zmienia nazwę grupy na "Przebudzenie" nawiązano również współprace z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Grupa AA "Emaus " na mitingi przychodzą przyjaciele z ZK. Grupa niesie również posłanie za mury. Koordynator ZK poinformował że w dalszym ciągu jest mało chętnych osób do niesienia posłania do ZK.

 

 Ad.5 

Nie ma chętnych do objęcia służby łącznika internetowego.

Kolporter Intergrupy przekazał informacje pisemną do grup dotyczącą kolportażu literatury.

 Ad.6 

Sprawozdanie z XIX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej

 

 

 Ad.7

Sprawozdanie z XV Konferencji Rady Regionu przedstawił

 

Ad.8

Delegat SK przedstawił sprawozdanie z Komisji Literatury i Publikacji. Sprawozdanie ukaże się w skrytce 2/4/3 w sierpniu.

 

Ad.9

Nie ma chętnych do objęcia pozostałych służb Intergrupy.

 

 Ad.10

W dniach 10-12 październik 2014r. w Laskowicach Pomorskich odbędą się warsztaty kroków.

 

Ad.12

Uczestnicy Intergrupy podzielili się również doświadczeniem w ramach szóstej tradycji oto niektóre z nich:

-AA nie łączy się z żadnymi spotkaniami trzeźwościowymi, religiami, zabawami, piknikami.

-AA nie łączy się również z pieniędzmi innych ludzi.

-AA nie może zabierać głosu w sprawach dotyczących pokrewnych wspólnot.

 

 

***********************************************

 

Sprawozdanie z Intergrupy Ziemia Chełmińska           Świecie 07.06.2014

 

W dniu 25 maja 2014 o godz. 17:00  w siedzibie Grupy AA  „Odrodzenie” przy ul. Mickiewicza
w  Grudziądzu odbyło się spotkanie Intergrupy  Ziemia Chełmińska

W spotkaniu wzięło udział 10 osób

Rzecznik Intergrupy

Rzecznik Grupy ”Odrodzenie”; Grudziądz

Rzecznik Grupy „Przystań”; Świecie

Rzecznik Grupy „Quatro”; Grudziądz

Mandatariusz do AŚ i ZK z Grupy „Odrodzenie”; Grudziądz

Rzecznik Grupy „Geneza”; Świecie

Rzecznik Grupy „Odrodzenie”; Jeżewo

Mandatariusz Grupy „Jutrzenka”; Bukowiec

Kolporter Intergrupy ,

Sekretarz Intergrupy

Rzecznik Grupy „I Krok”; Świecie

 

Rzecznik przedstawił plan spotkania

1 Odczytanie 12 Koncepcji

2 Odczytanie sprawozdań z Konferencji Regionu we Włocławku i ostatniego spotkania Intergrupy

3 Co nowego na Grupach

4 Wolne wnioski

Ad.1,2

Na początku odczytaliśmy wspólnie 12 koncepcji dla służb AA w Polsce a następnie sekretarz odczytał sprawozdania z Konferencji Regionu we Włocławku i ostatniego spotkania Intergrupy.

Ad.3

Z grupy „Odrodzenie” Grudziądz zaangażowany w niesienie posłania w zakładzie karnym przekazał że na grupie „Zodiak” uczęszcza 15 osób. W tym samym zakładzie na oddziale terapeutycznym została reaktywowana grupa „Fenix”, spotkania odbywają się w 1 i 3 wtorek m-ca. Uczęszcza 6 osób i sami prowadzą mityngi. Wyszli z inicjatywą żeby uczestniczyć w mityngach wolnościowych.

„Jutrzenka” Bukowiec- niesie posłanie na oddział detoksykacyjny w Świeciu.

„I- szy Krok”; Świecie- ostatnio odbyła się 6 rocznica Leona z Chełmna. Grupa niesie posłanie do ZK w Chełmnie i na oddział detoksu w Świeci.

Ad.4

Zawiązała się dyskusja nt. Warsztatów Sponsorowania – jak uchwycić właściwy sens i kierunek tzn. co zrobić żeby warsztaty spotkały się z zainteresowaniem. Wniosek – po prostu należy spróbować i dać coś od siebie. Na następnym spotkaniu przeprowadzone zostaną  warsztaty nt. „ jak zainteresować alkoholika sponsorowaniem i jak przekazać informacje na ten temat na grupie”

  na grupie „Odrodzenie” * w środę 25 czerwca o godz.18:00.* Grupa „Odrodzenie” miting środa godzina 17:00, ul. Główna 4, Klub Samopomocy w Jeżewie.

***********************************************

Raport z XV Konferencji Rady Regionu Kujawsko-Pomorskiego Wspólnoty AA
w dniu 17.05.2014r we Włocławku.
 
Zebranych przywitała rzecznik Regionu odczytano XII Tradycji-Stanisław i XII Koncepcji- Adam.
 
W Konferencji uczestniczyło 40 osób w tym z prawem głosu 34 osób.
 
Na Konferencji w tajnym głosowaniu większością głosów wybrano służby:
·         Delegata do Komisji Organizacyjnej 
·         Kandydata na Powiernika 
·         Rzecznik Regionu 
·         Z-ca Rzecznika Regionu 
·         Sekretarz Regionu 
·         Skarbnik Regionu 
·         Łącznik ds.Internetu 
·         Z-ca łącznika ds.Internetu 
·         Koordynator ds. ZK i AŚ 
·         Z-ca koordynatora ds. ZK i AŚ 
 
Kolejnym punktem to sprawozdania ustępujących służb, którzy zdali relacje ze swych obowiązków i zadań oraz podziękowali za okazane im zaufanie.
 
Na Konferencji gościł Kolega z Regionu Warmińsko – Mazurskiego, który przedstawił jak to jest u Nich.
 
Gościem na Konferencji był Delegat Narodowy, który podzielił się swoim doświadczeniem i opowiedział w skrócie, co należy do obowiązków tej służby.
 
Powiernik –zdał relacje z Rady Powierników, która odbyła się 29.03.2014r. W „Poradniku dla Służb” są jeszcze naniesione poprawki. Najlepiej na Zlot 40-lecja AA w Polsce rejestrować się elektronicznie i zaproszenia na zlot też będą przekazywane elektronicznie.
 
Informacje z Intergrup:
ALFA – 12 kwietnia odbyła się konferencja, na której wybrano nowe służby oraz przedstawiono rekomendacje zmiany w Karcie Konferencji. Ustępujące służby zdał sprawozdania. Odbył się warsztat „Służba duchowym darem AA”.     
KOPERNIK - ostatnio odbyła się konferencja, uczestniczyło w niej 18 grup. Wybrano służbę ds.Internetu. Służby zdały roczne sprawozdania. Grupa z Czernikowa złożyła akces. Była mowa o niesieniu posłania do Szpitala Psychiatrycznego i Ośrodka na Bydgoskiej. Zapraszamy na warsztaty kroków 6 i 7 w dniu 28.06.2014r.Rozdano zaproszenia. Przed konferencją odbył się warsztat „Służba duchowym darem Wspólnoty AA”.
KUJAWSKA – 4.05. Odbyła się Konferencja, w której uczestniczyło 16 grup. Grupa „Światło” przystąpiła, do Intergrupy. W Karcie Konferencji naniesiono drobne poprawki.
ZIEMIA CHEŁMIŃSKA – na ostatnim spotkaniu wybrano cienia kolportera oraz powołano zespół do opracowania kwestii spornej w karcie Konferencji. Do ZK i AŚ dostarczana jest literatura. Od 1 maja AŚ w Chełmnie zmienił się na ZK. Odbył się warsztat „Sponsorowanie”. 
ZIEMIA WŁOCŁAWSKA – od ostatniego spotkania RR odbyły się dwa spotkania Intergrupy. Powołano zespół kolporterów do rozprowadzania literatury na grupach. Brak chętnych do służb. Jest propozycja zorganizowanie warsztatu „Sponsorowanie” i zaproszenia przyjaciela z Londynu. Współpraca z ZK jest dobra.
 
Informacje Delegatów do Służb Krajowych:
 
Delegat do komisji organizacyjnej zdał relacje ze swojej służby. Z nowym kandydatem do tej służby będzie współpracował. Jest wdzięczny za tą służbę. 
Informacje z komisji Regionu: 
Komisja organizacyjna rozmawiano na temat reprezentacji Regionu na 40-lecje AA w Polsce i zaproponowano, aby każda Intergrupa wydelegowała jednego przedstawiciela do reprezentowania.
Komisja Informacji Publicznej i Współpracy z profesjonalistami i ds. ZK i AS. w Mielęcinie grupa współpracuje z grupą „Oaza” z tego ośrodka. W ZK są wybrane służby. Mityngi prowadzi osoba osadzona. W ZK w Inowrocławiu ponownie wpisuje się na listy. W Potulicach i Strzelnie prowadzą mityngi osadzeni i są tam służby. W Fordonie prowadzi mityng osoba z zewnątrz. W Toruniu jest bardzo dobrze.                                                      
Komisja ds. Internetu: podzielił się w uczestniczących warsztatach dla łączników ds. Internetu i zgłosił się, jako kandydat do służby dyżurnego On-Line. W naszym Regionie wszystkie grupy mają aktualne mapki. Na bieżąco aktualizowany jest spis mityngów, za który odpowiedzialna jest grupa. Biuletyn „Wieści” można pobrać z Internetu. Nanoszone są aktualne wiadomości, są też ulotki Zlotu w Funce. Należy zrobić nową listę kontaktową służb. Biuletyn „Wisła” jest archiwizowany.
Dyżurny ON-Line:  podzielił się swym doświadczeniem z tej służby jest ona dożywotnia. Złożył wniosek do komisji organizacyjnej Regionu o umieszczeniu tej służby w strukturach Regionu.
 
Zespół organizacyjny ds. Zlotu Radości 30-lecia AA w Regionie: poinformował, aby Region podał do Kalendarium Ogólnopolskiego termin naszego zlotu. Prosi o wpłaty z Intergrup.
Redaktor „Wisły” miął rok od ukazania się I wydania. Jest już 4 wydanie. Kolegium redakcyjne działa prężnie. Zwiększono nakład z 300 do 450 szt. Tematem następnego wydania jest „Służba i odpowiedzialność”. Prosi o nadsyłanie swych doświadczeń.
 
Sprawy bieżące:
1) Na Konferencji jednogłośnie ustalono, że Zlot Radości Regionu odbywać będzie się, co roku.  
2) Zaproponowano, aby Warsztaty Tradycji organizowane były w naszym Regionie od przyszłego roku.
 
Sesja:
„Służba duchowym darem AA” 
 
Następne spotkanie Rady Regionu odbędzie się w dniu 19.07.2013r w Inowrocławiu  
Ul.Okrężna 76 /Klub Abstynenta/
 
 

 

***********************************************

 

Sprawozdanie z Intergrupy Ziemia Chełmińska       

                              

W dniu 30.04 w Świeciu odbyło się spotkanie Intergrupy Ziemia Chełmińska.

Porządek spotkania

Na początku przeczytaliśmy 12 koncepcji dla służb AA w Polsce.

Prowadzący poprosił mandatariuszy  o przekazanie informacji z grup:

Grudziądz zaangażowany w niesienie posłania w zakładzie karnym. Poruszają tematy życiowe nt. rodziny i wychodzenia z uzależnienia. „Ważne jest to by skazani wiedzieli że są na takim samym mityngu jakie odbywają się za murem” – AA w niesieniu posłania nie ma granic. W tym samym zakładzie na oddziale terapeutycznym została reaktywowana grupa „Fenix”, spotkania odbywają się w 1 i 3 środę m-ca.

„Jutrzenka” Bukowiec niesie posłanie na odział detoksykacyjny w Świeciu.

„I krok” Świecie niosą posłanie na oddziale detoksykacyjnym w Świeciu, prowadzą mityngi w AŚ w Chełmnie.

Kolporter.

1.     Na spotkaniu wybrany został cień kolportera Intergrupy.

2.     Po ostatnim spotkaniu przekazana została przez „Aberdeen” Szkocja literatura

Następne spotkanie Intergrupy "Ziemia Chełmińska" odbędzie się w sobotę 24.05.2014 o godz.17.00 w  Grudziądzu na grupie „Odrodzenie”.

 

***********************************************

 

Intergrupa AA „Ziemia Włocławska”

W dniu 11 maja 2014 o godz. 16,00  w siedzibie Grupy AA  „ Viktoria ” przy ul. Wojska Polskiego 16a we Włocławku odbyło się spotkanie Intergrupy „ Ziemia Włocławska ”. Rzecznik Intergrupy przedstawił sugerowany program. Spotkanie rozpoczęto odczytania 12 Koncepcji Służb AA i przedstawienia siebie. Rzecznicy lub Mandatariusze nie przedstawili spraw trudnych, wzbudzających zaniepokojenie na Grupach AA. Jest wszędzie problem z pełnieniem służb. Mityngi odbywają się regularnie zgodnie z terminarzem. W imieniu Kolportera Inergrupy  zostały odczytane dane o stanie literatury.

 

Łącznik d/s ZK i AŚ z warsztatów przekazał informacje że w Naszym ZK jest dobrze, skazani prowadzą Mityngi i zabierają głos. Sugerowano na Warsztatach żeby poświęcić osadzonemu wychodzącemu po odbyciu kary tzw. „ pierwsze 5 minut” .

 

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego ds. Organizacji  XV Konferencji poinformował że przygotowania do Konferencji przebiegają sprawnie i każdy ma przydzielone zadanie do wykonania. Zespół spotka się w piątek 16-05-2014  o godz. 20,00 w siedzibie Klubu Abstynenta „ Promień” we Włocławku celem przygotowania lokalu do Konferencji.

 

Następne spotkanie odbędzie się 15-06-2014r  na Grupie „ Viktoria”

 

 ***********************************************

 

 12.04.2014r. w Bydgoszczy odbyła się XIX Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Intergrupy "Alfa"/

Rzecznik przedstawił program Konferecji, który został
zatwierdzony przez uczestników .
Prowadzącym Konferencje został Janek a sekretarzem Henryk.

Rzecznik przedstawił uzasadnienie zmiany rekomendacji w Karcie Konferencji Intergrupy „Alfa”:
-rozdział VI- Ordynacja wyborcza,pkt.5
Zdecydowaną większością głosów rekomendację przyjęto i brzmi ona następująco: Kandydatami na delegata i powiernika może być tylko AA wykazujący się znajomością Tradycji AA i Koncepcji AA. Sugeruje się, aby kandydaci mieli swojego sponsora.

W grupach m.in.:
Grupa AA „Błonie” niesie posłanie na zewnątrz poprzez ulotki i literaturę.
Grupa AA „I Piątek” w marcu odbyła się inwentura grupy.   
Grupa AA „Władek”  na grupę przychodzi dużo nowicjuszy

W sprawozdaniach służb intergrupy m.in.:
Rzecznik  podziękował za dwuletnią służbę, wyraził swoje zadowolenie z działania całej Intergrupy , ale również podkreślił to że nie udało się żeby spotkania Intergrupy odbywały się poza siedzibą .Brał również udział w warsztatach rzeczników Intergrup.
Skarbnik  przekazał rozliczenie wpłat i wypłat od poprzedniej do obecnej Konferencji.
Kolporter podziękował za służbę kolportera. Podkreslił że służbę pełnił najlepiej jak potrafił .Przedstawił również rozliczenie które otrzymali wszyscy służebni.
Łącznik ds. AA w ZK  nie był obecny gdyż brał udział w warsztatach ogólnopolskich dotyczących ZK.
Łącznik ds. internetu  w razie zmiany miejsca lub godziny mitingu łącznik prosi o podanie tej informacji w celu naniesienia poprawki.
Sekretarz nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.

Wybrano również służby Intergrupy na kolejną kadencje :
1.Rzecznik-Adam, Grupa AA „Błonie” Bydgoszcz
2.Z-ca Rzecznika-Krystyna, Grupa AA „Bogdan” Bydgoszcz
3.Skarbnik-Mirek,Grupa AA „Ufność” Bydgoszcz
4.Z-ca Skarbnika-Dorota, Grupa AA „Odnowa” Bydgoszcz
5.Kolporter-Feliks, Grupa AA „Przystań” Bydgoszcz
6.Łącznik ds. internetu nie było chętnych
7.Komisja Intergrupy zostanie wybrana na pierwszym spotkaniu po Konferencji
8.Sekretarz i z-ca sekretarza zostali wybrani na poprzedniej Konferencji

Uczestnicy podzielili się również doświadczeniem w temacie warsztatu „Służba duchowym darem AA”:
-poprzez służbę poczułem przynależność do Wspólnoty
-służba nauczyła mnie nieść posłanie
-służba po służbie: dzielenie się doświadczeniem
-służba we Wspólnocie jest darem wdzięczności za trzeźwość
-służba uczy pokory
-poprzez służbę nauczyłem się pokonywać różne przeszkody

Na zakończenie spotkania uczestnicy pożegnali się tekstem „Jestem odpowiedzialny” 

 

 

 

 ***********************************************

 

 12.04.2014 odbyła się w Toruniu Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Intergrupy Kopernik.

Spotkanie poprzedził warsztat nt. „ Służba duchowym darem Wspólnoty AA”. Dzieląc się swoim doświadczeniem szczególną uwagę zwracaliśmy na duchowe wartości. Ważną rzeczą stała się dla nas wszystkich odpowiedzialność.

Konferencja dokonała wyboru kandydata do służby łącznika ds. internetu. Kandydatem był Wojtek. W tajnym głosowaniu Wojtek został wybrany do służby i z chwilą wyboru zaczął pełnić swoją służbę.
Pozostali służebni zdali swoje sprawozdania z pełnienia rocznej służby w Intergrupie „ KOPERNIK”.

W grupach m.in.:

„ POKORA” Toruń - grupa czeka na miting roboczy, który ma się odbyć w czerwcu.
„ DROGA” Toruń - na ostatnim mitingu roboczym sumienie grupy ustaliło, że na każdym mitingu otwartym począwszy od kwietnia 2014 r. grupa wprowadza mitingi spikerskie dotyczące Tradycji Wspólnoty AA, obecnie wybrano dwóch prowadzących mitingi.
„ WIJA” Czernikowo - grupa zgłosiła akces przystąpienia do Intergrupy „ KOPERNIK”, grupa mieści się przy kościele w Czernikowie, mitingi odbywają się w środy o godz. 18,00, w każdą ostatnią środę miesiąca odbywa się miting otwarty.
„ UZDROWIENIE” Ciechocinek - mitingi odbywają się w środę, ostatni miting jest mitingiem otwartym, mitingi zamknięte poświęcone są programowi Wspólnoty AA (XII Krokom i XII Tradycjom), frekwencja na mitingach zadowalająca.
„ PRZYMIRZE” Brodnica - w kwietniu odbył się miting roboczy wybrano nowego mandatariusza, omawiano również wprowadzenie mitingu spikerskiego.
„ BRYLANT” Toruń - grupa nadal kontynuuje mitingi spikerskie odnośnie XII Kroków.
„ JUTRZENKA” Rypin - mitingi odbywają się w środę, w marcu odbyła się III Rocznica Grupy.

Padła propozycja niesienia posłania poprzez Wspólnotę AA ( naszą Intergrupę) na oddział dzienny w Ośrodku Odwykowym na ul. Szosa Bydgoska 1. Propozycja została uprzednio przedstawiona kierownikowi ośrodka, który odniósł się pozytywnie i wyraził zgodę na ewentualne przedsięwzięcie po przedstawieniu projektu wszystkim pracownikom Oddziału Odwykowego. Koordynatorem z imienia Intergrupy została Magda.

Prośba Intergrupy o ewentualne zapytanie w grupach: czy są chętne grupy do prowadzenia mitingów, uczestnictwa, dzielenia się swoim doświadczeniem podczas mitingów organizowanych w Ośrodku Odwykowym w Czerniewicach?

Następne spotkanie Intergrupy „ KOPERNIK” odbędzie się w Rypinie na Grupie „ Jutrzenka” w dniu 14.06.2014 roku. O godzinie 17,00. Spotkanie jak zawsze poprzedzi warsztat nt. „ Sponsorowanie jako jeden z darów Wspólnoty AA”. Warsztat odbędzie się o godzinie 16,00. 

 

 

 ***********************************************

 

23.03.2014 w Zawadzie odbyło się spotkanie Intergrupy Ziemia Chełmińska.

Na początku spotkania, rzecznik intergrupy przywitał wszystkich uczestników. Wszyscy obecni uczcili chwilą ciszy Anię z Grudziądza, która odeszła z naszych szeregów.

 Ryszard poinformował, że  na Spotkaniu Regionu rozdzielono wykonanie warsztatów  tradycji AA, gdzie naszej intergrupie przypada do realizacji tradycja VI i VII. Pozostaje ustalenie terminu i miejsca. Adam z Bukowca gr. ”Jutrzenka” od razu zaproponował lokalizację w Bukowcu - jest odpowiednia sala i przychylność  administratora. Pozostaje do ustalenia termin i forma zaproszenia na następnym spotkaniu . Ostatnio takie warsztaty odbyły się w Grudziądzu. Funka nabiera znaczenia dla naszego regionu jako miejscowość w której odbywać się będą rokrocznie Zloty Radości Regionu Kujawsko -Pomorskiego. W tym roku odbędzie się drugi taki zlot w ośrodku harcerskim położonym w lesie nad jeziorem.


W grupach m.in.:
”Starówka” Chełmno. Tematy sugeruje prowadzący lub podejmuje się problem kogoś z Sali, uczestnicy są zadowoleni, mityng otwarty w ostatni poniedziałek. Warto zaznaczyć że ostatnio gr odwiedzili przyjaciele z Torunia.
„Odrodzenie” Jeżewo. w sobotę 05.04.o godzinie 20:00 w Laskowicach Pomorskich odbędzie się  Mityng nocny zamknięty.
Przekazano także zaproszenie w imieniu gr. „Lasacy” z Osieczna na 10 rocznicę grupy 12.04.2014.
„Odrodzenie „ Grudziądz. Praca na tradycjach i krokach. Przybyły dwie kobiety. Nawiązano kontakt i na zasadzie wolontariatu prowadzone jest niesienie posłania na Oddział Detoksykacyjny Regionalnego Szpitala w Grudziądzu. Dzięki służebnym  grupy, literatura ponownie zaczęła docierać do ZK Grudziądz oraz przekazywana jest na Oddział Detoksykacyjny Regionalnego Szpitala w Grudziądzu. Grupa wspiera grupę AA „Viktoria” w ZK Grudziądz.
Na bazie doświadczeń z warsztatów Intergrupy Kopernik w grupie przeprowadzone zostały warsztaty Kroków 1,2,3. Przy okazji warto nadmienić że następne warsztaty kroków w Toruniu odbędą się 26.04.2014 w klubie „Jantar”.
„Jutrzenka” Bukowiec. Mityngi w czwartki o 17. Grupa zmieniła lokalizację, obecnie znajduje się na piętrze w świetlicy Straży Pożarnej, wejście po schodach przy lewej ścianie budynku.

Z-ca rzecznika poinformował, że jeśli grupa zdecyduje że w okresie świątecznym mityng się nie odbędzie to należy podać taką informację aby móc nanieść korektę w wykazie internetowym. Zawsze może zdarzyć się taki przypadek że podróżujący AA będą mieli potrzebę wzięcia udziału w mityngu a jest to czasem kwestia utrzymania abstynencji.

Warto wspomnieć przyjazny akcent naszego spotkania, który wniósł odwiedzający nas kolporter Intergrupy „ABERDEEN” w Aberdeen - Szkocja.

Kolejne spotkanie Intergrupy Ziemia Chełmińska odbędzie się w Świeciu na gr. „Przystań” – 30.04.14. o godz.17. 

 

 

 ***********************************************

 

 

15.03.2014 w Toruniu odbyło się spotkanie Regionu Kujawsko - Pomorskiego AA

Informacje z intergrup m.in.:
ALfa – 12.04. odbędzie się Konferencja Intergrupy. Intergrupa wydelegowała osoby na Warsztaty Kolporterów oraz Warsztaty Niesienia Posłania AA do ZK i AŚ. Intergrupa ma kandydatów do służby Rady Regionu: na z-ce rzecznika RR i koordynatora z ZK i AŚ.
Kopernik - przed spotkaniem intergrupy odbył się warsztat, „Sponsorowanie w służbie”.Na spotkaniu gościła grupa z Chełmży „Dobra Wola” w charakterze obserwatora.Intergrupa zorganizowała Warsztat Kroku 1-4 w dniu 22 lutym, a teraz zaprasza na Warsztaty Kroku 4-5 w dniu 26 kwietnia, które odbędą się w Klubie „Jantar”. Konferencja Intergrupy odbędzie się 12 kwietnia. Intergrupa ma kandydata na delegata do komisji organizacyjnej SK
Kujawska - Wybrano nowe służby W grupach bez zmian. Grupę „Nadzieja” w AŚ będzie wspierać w marcu i kwietniu grupa „Ostoja”. Grupa „Światło” zgłosiła akces. Intergrupa przekazuje Biuletyny „Zdrój” i „Wisłę” do AŚ, Ośrodka Odwykowego i Ośrodka Profilaktycznego. Intergrupa wydelegowała osobę na Warsztaty Kolporterów. Zgłaszamy kandydaturę do służby w Regionie: skarbnika oraz kandydatkę na Powiernika SKW intergrupie jest osoba posiadająca liczne materiały archiwalne z ostatnich 25-ciu lat.
Ziemia Chełmińska – Intergrupa spotyka się, co miesiąc. W Intergrupie jest 19 grup. Wybrano nowe służby.Ostatnio gościliśmy Powiernika Henryka oraz delegata komisji literatury SK Krzysztofa. Trzy osoby chodzą do AŚ w Chełmnie. Grupa „Odrodzenie” z Grudziądza współpracuje z detoksem w Grudziądzu.
Ziemia Włocławska – kolporter Intergrupy uczestniczy w mityngach grup niezrzeszonych w AA.Dostarczana jest literatura do ZK.Od lipca Intergrupa spotykać się będzie co 2 miesiące. Powołano zespół do zorganizowania Konferencji RR. Intergrupa ma kandydata do służby RR łącznika ds. Internetu

Powiernik: 16 lutego z 3 osób kandydatów na Dyrektora BSK wybrano Pawła z Warszawy na okres 5 lat, który obejmie to stanowisko od 1 kwietnia. Witek, obecny Dyrektor był na tym stanowisku 10 lat. Na Zlocie 40-lecia AA w Polsce odbędzie się spotkanie przyjaciół AA oraz obecnych i byłych Powierników.

Delegat do Komisji Literatury: Delegat przekazał, że jest dobra współpraca z kolporterami. Proszono o nadsyłanie osobistych historii do V wydania WK. Adam redaktor „Zdroju” prosi o przekazywanie materiałów do Biuletynu.

Delegat do Komisji Informacji Publicznymi i współpracy z innymi spoza AA: Dyrektor BSK przekazał informacje z prac biura oraz stan przygotowań do 40-lecia AA i Światowego Mityngu.Przedstawiono stan przygotowań do zorganizowania Warsztatów Łączników z ZK i AŚ oraz Warsztatów Internetowych. Odbył się mityng informacyjny z przedstawicielami Sejmu. Wybrano przedstawiciela do zespołu ds. pytań na 43 Konferencję SK.

Delegat do Komisji Organizacyjnej Tadeusz: Dyrektor BSK poinformował, że został zmieniony obiekt, w którym odbędzie się Konferencja SK. Wybrano komisję do zorganizowania 43 Konferencji SK. Tematem Konferencji będzie „Służba Duchowym Darem AA”.

Informacje z komisji Regionu m.in.:
Komisja organizacyjna: poformowano, że są już wstępne przygotowania do Konferencji RR, która odbędzie się we Włocławku. Na Konferencji będą wybierane wszystkie służby RR. Temat sesji na Konferencji: „Służba Duchowym Darem AA”.

Łącznik, ds. Internetu: wszystkie wiadomości są aktualizowane na bieżąco. Rezerwacja miejsc na Zlot Radości 40-lecie AA w Polsce jest aktywna, można rejestrować się elektronicznie na stronie www.aa.org.pl w zakładce 40-lecie AA w Polsce.

Redaktor „Wisły”: kolejny numer Biuletynu jest w trakcje realizacji. Temat jest domknięty. Jeszcze jest do umieszczenia kilka informacji.Tematem następnego wydania będzie „Służba a odpowiedzialność”. Zbieramy materiały.

Zespół organizacyjny ds. Zlotu Radości w Regionie: zaproponowano, aby odbył się w Funce z okazji 1-ej rocznicy Biuletynu Regionalnego „Wisły”. Nastąpiło głosowanie i przegłosowano za.

Przedstawiono projekt Warsztatów Tradycji, ale zadecydowano, że zostaną one przełożone na jesień.

Konferencja Rady Regionu odbędzie się w dniu 17.05.2014r we Włocławku
ul. Gałczyńskiego 9 /Klub Abstynenta/.
Uwaga: Wydawanie mandatów od godz. 9,30 do 11,00.

 

 

 

***********************************************

 

 01.03.2014 w gościnnych progach grupy "Gniewko" w Gniewkowie odbyło się spotkanie Intergrupy "Kujawska"

W grupach m.in.:
Atmosfera na mitingach jest dobra. Do Grupy „ Barbara” doszła jedna nowa osoba a do grupy „Jutrzenka” dwie osoby. Nowi członkowie wspólnoty z grup „Niedziela” i „Wspólny Dom” nadal uczęszczają na spotkania i są coraz bardziej aktywni.
Grupy w Radziejowie odwiedzają pacjenci z ośrodka odwykowego, a „Nowe Życie” i „Wspólny Dom” kuracjusze.
Grupa „Nowe Życie” zmieniła lokal, ale adres pozostał bez zmian, wybrali też nowe osoby pełniące służby. W Areszcie Śledczym jest już nowy rzecznik. Niektóre z grup wprowadziły zwyczaj miesięcznych zmian osób prowadzących mitingi.

Grupę „Nadzieja” przy AŚ w miesiącu marcu wspierać będzie grupa „Ostoja”.

Podziękowano za udział w Rocznicy powstania grupy „Światło” i zgłoszono jej akces przystąpienia do Intergrupy Kujawskiej.

W maju 2014 planowana jest Konferencja Intergrupy.

Ustalono termin następnego spotkania Intergrupy na 05.04.2014 godz. 15.00,  gospodarzem będzie grupa „Arka” z Radziejowa. Spotkanie wyjątkowo o godz. 15.00 !

 

 

 

 ***********************************************

 

 

15.02.2014 w Bydgoszczy ul. Skarżyńskiego 4 odbyło się spotkanie Intergrupy "Alfa".

Zebranych przywitał i spotkanie przeprowadził Kolporter Intergrupy A A " Alfa "

Mandatariusze i przedstawiciele omówili pracę w swoich grupach , między innymi powiedzieli się:
"Alwernia - Bis " poinformowano , że spotkania grupy odbywają się regularnie co sobota w klubie przy ul . Dworcowej 87. Systematycznie zwiększa się liczba osób uczestniczących w mityngach . Realizowane są tematy związane z programem AA.
" Wiara " poinformowano , że odbyła się inwentura grupy , wybrano nowe służby . Cieszy dobra frekwencja na spotkaniach.
" Mateusz " - w grupie panuje  dobra atmosfera , ostatnio gościli alkoholicy z Niemiec , mityng trwał do 22: 00 Grupa ma dobre kontakty z koleżankami z Al Anon , które często uczestniczą w mityngach otwartych.

Kolporter Intergrupy " Alfa " poinformował , że w kwietniu br . kończy służbę kolportera . Jest już kandydat do przejęcia tej odpowiedzialnej służby.

Łącznik d/s internetu zakomunikował , że wszystkie adresy grup A A łącznie z mapkami i terminami spotkań są aktualne .Prosi o szybką informację n/t ewentualnych zmian . Chodzi o to , żeby nasze spisy mityngów , sporządzane w formie papierowej lub internetowej , zawsze były aktualne.

Zgłoszono propozycję zmiany terminu XIX Konferencji Intergrupy " Alfa " z 26 kwietnia 2014 roku na  12 kwietnia br z uwagi na pokrywające się terminy ważnych wydarzeń w ruchu A A .
W głosowaniu jawnym uczestnicy spotkania jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę terminu konferencji .
XIX Konferencja Intergrupy A A " Alfa " odbędzie się dnia 12 kwietnia 2014 roku o godz. 11:00.

Następnie odbył się warsztat 5-tej Tradycji AA.
Jeden z alkoholików powiedział ,że ma dwa cele dla których uczestniczy w grupie AA : pierwszy - aby się zabezpieczyć w razie gdy będzie chciał się napić , drugi - szuka przykładów , wzorców , którym udaje się żyć w trzeźwości. Ludzi mówiących o sobie prawdę , którzy są tacy sami w pracy , domu , w kościele i na mityngu . Dla takich ludzi warto przyjść na mityng i korzystać z ich doświadczeń .
Inny z alkoholików zwrócił uwagę, że najważniejszą rzeczą jest troska o utrzymanie trzeźwości . Na mityngach dzielimy się tym na czym się znamy - a znamy się na nie piciu , na tym co robić żeby nie pić . Dzielimy się tylko swoimi doświadczeniami w zakresie trzeźwienia.
Jeszcze inny wybrał sobie za cel niesienie posłania wśród więźniów . Robi to od lat . Mówi , że czuje się odpowiedzialny za uświadamianie odosobnionym, że jeśli nie przestaną pić , zaniedbają swoją trzeźwość , przegrają najwyższą stawkę - swoje życie . Z przyjaciółmi z AA dzielimy się swoimi doświadczeniami jak żyć bez alkoholu.

Następne spotkanie Intergrupy AA " Alfa " ( XIX Konferencja ) odbędzie się 12 kwietnia 2014 roku  o godz. 11:00 ,komisje spotykają się o godz. 10:00. 

 

 

 

 ***********************************************

 

 

8.02.2014 w Toruniu odbyło się spotkanie Intergrupy Kopernik.

Spotkanie Intergrupy poprzedził warsztat nt. „ Sponsorowanie w służbie”, to już stało się tradycją w naszej Intergrupie, że dzielimy się własnym doświadczeniem podczas warsztatu poprzedzającego robocze spotkanie Intergrupy. Tematy ustalamy sami, często wynikają one z ciekawości i szerszej informacji na dany temat.

W grupach m. in.:
„UZDROWIENIE” Ciechocinek: wybrano podstawowe służby, frekwencja duża do 20 osób.
„ODWAGA” Toruń: w styczniu odbyła się inwentura grupy, gdzie sumienie grupy wspólnie zastanawiało się jak lepiej nieść posłanie wszystkim tym, którzy jeszcze cierpią. Po inwenturze odbył się miting organizacyjny.
„POKORA” Toruń: w połowie stycznia odbył się miting roboczy, gdzie sumienie grupy podjęło decyzję o dalszym istnieniu grupy. Grupa podjęła decyzję, że pozostaje w strukturach Wspólnoty AA i zgodnie z preambułą jest grupą mężczyzn i kobiet, na której zamknięte mitingi zostają nadal zarezerwowane dla kobiet. Grupa postanowiła o zmianie nazwy z „ Pokornej” na „ Pokora”.
„SZCZĘŚCIE” Toruń: dokonano wyboru nowych służb, grupa się rozwija, grupa pracuje zgodnie z programem.
„DRWĘCA”  Lubicz: odbyła się pierwsza rocznica grupy.
„BRYLANT” Toruń: grupa kontynuuje nadal mitingi spikerskie oparte o kroki, ostatnio omawiany był Krok V.
„DROGA” Toruń: odbył się miting roboczy, gdzie sumienie grupy postanowiło o zakupie pieczątki i zakupie ulotek i broszur.
„DOBRA WOLA” Chełmża przedstawiciel grupy: po raz pierwszy na spotkaniu Intergrupy zadał pytanie: Jakie obowiązki i korzyści wynikają z przystąpienia do Intergrupy?

Sprawozdanie delegata do Komisji Organizacyjnej m.in.: prośba o zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w mitingu spikerskim, który odbędzie się w Warszawie po Mityngu Światowym AA, w celu zabezpieczenia odpowiedniej sali,
można nadsyłać pytania do Komisji,  Do każdego z nich Komisja się ustosunkuje, tematem następnej KSK będzie „ Służba duchowym darem Wspólnoty AA”.

Sprawozdanie redaktora biuletynu regionalnego „ Wisła”: ukazał się trzeci nr. biuletynu, gdzie tematem wiodącym jest: „ Nowicjusz, a grupa AA” następny egzemplarz będzie nosił temat:  „Weterani, a grupa AA” prośba o nadsyłanie artykułów na dane tematy ale i nie tylko.

Zespół zadaniowy jest w trakcie realizacji Warsztatów Kroków, zostały rozdzielone poszczególne zadania. Warsztaty mają na celu przybliżenie programu zdrowienia, zwłaszcza nowicjuszom oraz wymianę doświadczeń nad programem XII Kroków. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny, organizatorzy proszą, o zabranie ze sobą Wielkiej Księgi.

Zapytano o kandydata do pełnienia służby łącznika internetowego: ewentualny kandydat  Wojtek ma czas dwóch miesięcy zastanowienia się czy ewentualnie przyjmie tę służbę. Do tej decyzji będzie pełnił obowiązki łącznika były służebny w tej służbie Zbyszek.

Intergrupa odpowiedziała pytającemu koledze z grupy „ Dobra Wola” z Chełmży na pytanie zadane przez niego: Jakie korzyści i jakie obowiązki wynikają z przystąpienia Grupy do Intergrupy?
     - niesienie posłania poprzez doświadczenia
     - spełnia się potrzeba przynależności
     - grupa zostaje wpisana do ogólnokrajowego spisu grup- łatwiej na nią trafić
     - ma to przede wszystkim duchowy wymiar ( odpowiedzialność, uczciwość, pokora, itp.).
- ułatwia pracę na programie ze sponsorem oraz wzrastanie w służbie i dzielenie się tym na mitingach.

Padła propozycja niesienia posłania poprzez Intergrupę do szpitala psychiatrycznego ( do zastanowienia się do przyszłego spotkania Intergrupy).


 

 

 

 ***********************************************

 

 09.02.2014r. w siedzibie Grupy AA "Centrum" we Włocławku odbyło się spotkanie Intergrupy "Ziemia Włocławska".

Sugestią Kolportera Intergrupy jest żeby wyjeżdżać z literaturą na Grupy poza Włocławek np. do Lipna czy Radziejowa.
Intergrupa zdecydowała że będą wydane nieodpłatnie na Grupy   po trzy pakiety dla Nowicjusza. Będzie to kosztem Intergrupy.

Rzecznik Intergrupy zasugerował utworzenie zespołów zadaniowych do zorganizowania Konferencji Regionu Kujawsko - Pomorskiego.

W 2014 roku Intergrupa AA Ziemia Włocławska będzie się spotykała raz w miesiącu o godzinie 16,00 do Konferencji Regionu a później raz na dwa miesiące.

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się  9 marca o godz. 16,00 na Grupie Centrum we Włocławku. 

 

 

 ***********************************************

 

 

15.02.2014r. w Chełmnie odbyło się spotkanie Intergrupy "Ziemia Chełmińska"

W spotkaniu m.in. brali udział powiernik Służby Krajowej AA Regionu Kujawsko - Pomorskiego oraz delegat Służby Krajowej ds. literatury naszego regionu.

Powiernik SK podzielił się doświadczeniem w służbach AA. Opowiedział jak ważną sprawą w jego przypadku było świadome podejmowanie kolejnych służb, dzięki którym mógł przerabiać program 12 Kroków, a także przestrzegać 12 Tradycji AA. Również delegat ds. literatury podzielił się swoim doświadczeniem w służbach AA, jakie to ma dla niego znaczenie i ile daje radości z pełnienia służby, czyniąc go odpowiedzialnym za wypowiadane słowa i swoje czyny.

Intergrupa wybrała skarbnika i jego zastępcę.

W grupach m.in.:
„Nowe Zycie” - Zawada. Mitingi w niedzielę o 17:00. Otwarty w razie potrzeby. Przybyły 2 osoby po oddziale;
„ I-Krok” – Świecie. Ostatni piątek miting otwarty. Grupa zakupiła u kolportera broszurki, które stanowią pakiet literatury dla nowoprzybyłej osoby.
„Odrodzenie” – Grudziądz. Ostatni miting miesiąca - roboczy.
Grupa zakupiła u kolportera i rozprowadziła ulotki dla osób spoza AA.

Rzecznik Intergrupy zasugerował, aby każdy zastanowił się nad tym, jak miałaby wyglądać Karta Intergrupy. Wrócimy do tematu w niedalekiej przyszłości. Powiernik podpowiedział, ażeby w tym przedsięwzięciu oprzeć się na Karcie Regionu, gdyż cele w niej ujęte są podobne. Delegat ds. literatury zasugerował wszystkim służebnym systematyczne zapoznawanie się ze Skrytką, gdzie można znaleźć wiele wyjaśnień dotyczących służb i służebnych.

    Następne spotkanie Intergrupy "Ziemia Chełmińska" odbędzie się
 w niedzielę 23.03.2014 o godz.16.00 w  Zawadzie na grupie „Nowe Życie”. 

 

 

 

 ***********************************************

 

W dniu 25.01.2014 odbyło się spotkanie robocze służb Intergrupy „Ziemia Chełmińska „w Grudziądzu na grupie  AA „Lipcowa“.

Kazik - rzecznik Intergrupy przedstawił sprawozdanie ze spotkania Rady Regionu w Bydgoszczy. Wspomniał  między innymi, aby w grupach na spokojnie oprócz  krokow i tradycji omawiać 12 koncepcji dla służb.

W grupach m.in.:
Promyk Areszt Śledczy – Chełmno: Dwie osoby wychodzą na mitingi wolnościowe.
Odrodzenie – Grudziądz: Raz w miesiącu miting roboczy (druga część). Uczestnicy grupy niosą posłanie AA w Zakładzie Karnym.
I-Krok – Świecie: Odbyła się 20-ta rocznica powstania grupy.Czasem przychodzą na spotkanie osoby z oddziału odwykowego, zadając pytania o Wspólnotę AA.

Anrzej przedstawił  plan różnych spotkań  warsztatowych w 2014 roku organizowanych przez różne grupy w Polsce.
Ryszard z-ca rzecznika  poruszył temat organizacji warsztatów przez Intergrupę „Ziemia Chełmińska“

Następne spotkanie Intergrupy „Ziemia Chełmińska“ odbędzie się 15.02.2014 o godz.16.00 w Chełmnie  Os. M.C. Skłodowskiej 4 ( w bloku od szczytu- biuro Stowarzyszenia Ludzie-Ludziom). 

 

*********************************************** 

 

 

 

18.01.2014 w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Rady Regionu Kujawsko - Pomorskiego AA.

W intergrupach m.in.:
Kujawska – Intergrupa co drugie spotkanie przeprowadza warsztat kolejnej tradycji AA.
Współpracujemy z grupą w Areszcie Śledczym. Co miesiąc inna grupa angażuje się w mityngu w AŚ. W lutym grupa w Areszcie Śledczym obchodzić będzie 25-lecie swego istnienia, jeszcze nie jest ustalony dokładnie dzień. Dla uczestników spoza aresztu będą przepustki, można wnieść kawę, herbatę i cukier. Intergrupa regularnie zaopatruje grupę w literaturę AA.

Ziemia Chełmińska - spotkania odbywają się raz w miesiącu. Jeden raz w tygodniu chodzą 3 osoby na mityng do Aresztu Śledczego.

KOPERNIK - przed spotkaniem intergrupy odbył się warsztat „W jaki sposób w swojej intergrupie, regionie wspieram grupy AA”. Na grupie „Pokorna” na mityngach otwartych spiker dzieli się doświadczeniem. Na ostatnim spotkaniu intergrupy proponowano zorganizować warsztaty kroków. Ustalono, że warsztaty zostaną zorganizowane przez Intergrupę Kopernik i powołano zespół zadaniowy. Pierwszy warsztat /1-3 krok/ odbędzie się 22 lutego w Klubie Abstynenta „Flisak”, wszystkich zapraszamy.

ZIEMIA WŁOCŁAWSKA - Grupa „Wolność” przekazała literaturę do Zakładu Karnego  w Mielęcinie. W Intergrupie wybrano nowe służby i zmieniono adres Intergrupy Ziemia Włocławska.

Alfa – Łącznki ds. Internetu intergrupy poinformował, że wszystkie grupy są w spisie mityngów i mają mapki. Odbył się warsztat IV-tej tradycji/podzielono się swoimi doświadczeniami.

Powiernik: Sugeruje się, aby na 40-lecje przybyli profesjonaliści. W dniu 18.10. odbędzie się Mityng Światowy i prosi się o zgłaszanie osób, które chciałyby w nim uczestniczyć, aby wiedzieć ile osób będzie. W czasie Zlotu 40-lecja Wspólnoty AA w Polsce spotkają się byli i aktualni Powiernicy. Poradnik dla Służb ukaże się w I kw.2014r.

Informacje Delegatów do Służb Krajowych m.in.:

Komisja organizacyjna: na 40-leciu AA każdy Region będzie miał miejsce do prezentacji swojego Regionu.

Redaktor „Wisły” - Tematem następnego wydania biuletynu będzie „Weterani a grupy AA”.

Łącznik, ds. Internetu: poinformował, że baza mityngów i mapki są zaktualizowane. Rejestracja uczestników na 40-lecje AA rozpocznie się około   31-go stycznia i może ulec zmianie.

Sprawy bieżące m.in.:
zaproponowano, aby w naszym Regionie odbywały się warsztaty tradycji i kolporterów.

Rzecznik Regionu poinformowała, że w tym roku będzie też zorganizowany Zlot Radości w naszym Regionie.

Następne spotkanie Rady Regionu odbędzie się w dniu 15.03.2014R w Toruniu
ul.Kasztanowa 16 

 

 

 

***********************************************12.01.2014 we Włocławku w siedzibie grupy AA "Centrum" odbyła się Konferencja Intergrupy AA "Ziemia Włocławska".

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób w tym 14 osób uprawnionych do głosowania.

Przedstawiono dwa wnioski do zmian w Karcie Konferencji Intergrupy „Ziemia Włocławska”
- Zmiana adresu siedziby Intergrupy
- Zmiana zapisu odnośnie okresu pełnienia służb.
- ze względu na likwidację Klubu Abstynenta „ U Przyjaciół ” gdzie była siedziba Intergrupy, zaproponowano nowy adres przy ul. Żeromskiego 19/21 we Włocławku, gdzie mieści się Grupa AA „ Centrum ”. – propozycję zmiany przegłosowano jednogłośnie.
- w niektórych służbach które wymagają większej wiedzy i zaangażowania wskazany jest dłuższy okres pełnienia służby np. Łącznika ds. Zakładów Karnych. Zapis w  punkcie VII p.p. 2 otrzymał brzmienie „ Służba powinna być pełniona tylko jeden raz”
Zmianę przegłosowano jednogłośnie.

Sprawozdanie Łącznika ds. Zakładów Karnych- przekazał, że Grupa AA „Wolność” pracuje dobrze dzięki zrozumieniu i pomocy osób funkcyjnych w ZK we Włocławku.

Sprawozdanie Łącznika ds. Internetu – pełnienie służby polegało na przekazywaniu do Regionu informacji e-mail o wydarzeniach w Grupach AA i Intergrupie. Został zakupiony telefon do przekazywania informacji do Grup AA za pomocą SMS. Utworzona została lista na której znajduje się obecnie około 30 osób które zadeklarowały chęć otrzymywania informacji na swoje skrzynki e-mail. Zwrócono się z prośbą do BSK utworzenie adresu skrzynki e-mail na stronie internetowej AA. 

Sprawozdanie Sekretarza Intergrupy - Przekazał że Intergrupa od początku powstania spotkał się 25 razy, co jest udokumentowane sprawozdaniami ze spotkań. W dniu 18 maja 2013 roku, Intergrupa „ Ziemia Włocławska” i cała Włocławska Wspólnota zorganizowała na swoim terenie Konferencję Regionu Kujawsko- Pomorskiego.

Sprawozdanie Rzecznika Intergrupy – Przypomniał o trudnych początkach powołania do działania Intergrupy „ Ziemia Włocławska”. Korzystaliśmy z doświadczeń innych Intergrup, zbieraliśmy doświadczenia podczas pobytów na warsztatach. Obecnie przyjaciele pełnią służby w Regionie Kujawsko -Pomorskim AA i służbach Krajowych.

Po przeprowadzeniu głosowania  kandydaci zostali wybrani jednogłośnie, lub dużą większością głosów do pełnienia służby w AA. 

 

 

 

 ***********************************************

 

 

W dniu 4.01.2014 odbyło się spotkanie Intergrupy "Kujawska" w gościnnych progach grupy "Odnowa" z Kruszwicy

W grupach m.in.:
„Arka” Radziejów – Mityngi odbywają się w soboty o godzinie 17.00, w pierwszą sobotę miesiąca jest miting otwarty. W spotkaniach uczestniczą pacjenci z ośrodka odwykowego. Atmosfera w grupie jest dobra, obchodzili IV rocznicę trzeźwości jednego z uczestników.
„Nadzieja” Areszt Śledczy Inowrocław – Mityngi odbywają się w poniedziałki o godz. 16.30. Należy przybyć przynajmniej 15 minut wcześniej wraz z dowodem osobistym i zgłosić się na dyżurce. Wejść mogą tylko osoby wcześniej wpisane na listę.
„Nadzieja” Mogilno –  Mitingi odbywają się w nowym lokalu - Mogilno Rynek 10 w poniedziałki o godz. 17.15, w ostatni poniedziałek miesiąca jest miting otwarty. Nadal jeszcze pracują nad adaptacją lokalu.
„Niedziela” Inowrocław – Spotykają się w niedziele o godzinie 17.15, w ostatnią niedzielę miesiąca jest miting otwarty. Atmosfera  grupie jest bardzo dobra, obchodzili V rocznicę powstania grupy.
„Pokój i Dobro” Radziejów – Przychodzi od 12 do 20 osób a także pacjenci z ośrodka odwykowego. Obchodzili w styczniu IV rocznicę i I rocznicę trzeźwości dwóch swoich uczestników.
„Wspólny Dom” Inowrocław - Na spotkaniach omawiają Kroki i Tradycje AA, tematy z sali oraz „Codzienne Refleksje”. Atmosfera w grupie jest dobra.  Poinformowano również o zbliżającej się XVII rocznicy powstania grupy którą planuje się na 15.02.2014.

Wsparcie dla grupy „Nadzieja” przy Areszcie Śledczym w miesiącu marcu zadeklarowała grupa „Ostoja”. Na kolejnych spotkaniach intergrupy zostanie wypracowany plan stałej współpracy z AŚ.

Ustalono termin następnego spotkania Intergrupy na 01.02.2014, gospodarzem będzie grupa „Pokój i Dobro” z Radziejowa.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty na temat VII Tradycji AA 

 

 

***********************************************