Archiwalne sprawozdania z Intergrup i Rady Regionu dostępne na e-mail


DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta Konferencji Regionu AA Kujawsko-Pomorskiego

Karta Konferencji Intergrupy Alfa
Karta Konferencji Intergrupy Kopernik
Karta Konferencji Intergrupy Kujawskiej

Karta Konferencji Intergrupy Ziemia Włocławska

Karta Konferencji Intergrupy Ziemia Chełmińska

 


 Data aktualizacji: 2014.12.12

 

******************************************

SPRAWOZDANIE

ZE SPOTKANIA

REGIONU KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Listopad  /2014

 

W dniu 15  listopada  2014  r.  w siedzibie Intergrupy „ Alfa” w Bydgoszczy  przy ul. Skarżyńskiego 4, odbyło się spotkanie  Regionu Kujawsko – Pomorskiego.

 

Spotkanie rozpoczął Kol. Stanisław -  Rzecznik  Regionu Kujawsko – Pomorskiego  od powitania zebranych i przedstawienia sugerowanego programu spotkania.

Odczytanie Preambuły; 12 Tradycji AA; 12 Koncepcji AA. 

1.     Informacje z Intergrup Regionu

2.     Informacje do służb Komisji  Regionu Kujawsko – Pomorskiego

- Komisja Organizacyjna

- Komisja Informacji Publicznej ds. ZK  i AŚ.

- Łącznika ds. Internetu

- Redaktora biuletynu „ Wisła”

3.     Informacje Delegatów do Służb Krajowych

-  Informacje Powiernika Regionu Kujawsko – Pomorskiego

- Informacje z Komisji Informacji Publicznej

- Informacje z Komisji Organizacyjnej

- Informacje Komisji Finansowej

- Informacje Komisji ds. Literatury i Publikacji.

4.     Informacje Zespołu Organizacyjnego Zlotu Radości Regionu Kujawsko  - Pomorskiego w 2015 r. .

5.     Informacje z Warsztatów Rzeczników Intergrup i Regionów.

6.     Wolne wnioski

 

Kol. Stanisław AA odczytał Preambułę AA

Kol Krzysztof AA odczytał 12 Tradycji AA

Kol Teresa  AA odczytała 12 Koncepcji AA

Przed przedstawieniem się zebranych odczytano sugerowany plan spotkań Regionu Kujawsko – Pomorskiego w 2015 r. :

2015-01-17   Intergrupa „Ziemia Włocławska ”

2015-03-21  Intergrupa „ Kujawska ”

2015-05-16 ( Konferencja Regionu) Intergrupa  „ Kopernik ”

2015-07- 18 Intergrupa „ Ziemia Chełmińska ”

2015-09-19  Intergrupa „ Alfa ”

2015-11-21  Intergrupa „Ziemia Włocławska ”

Następnie  zebrani przedstawili się podając pełnioną przez siebie służbę. 

 

2. „ Informacje od służb Regionu Kujawsko – Pomorskiego”

- Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej nie była obecna na spotkaniu.

- Edward AA – Przewodniczący Komisji Informacji Publicznej ds. ZK i AŚ przekazał:

Po otrzymaniu informacji od Grzegorza AA opiekującego się ZK w Bydgoszczy przekazał że jest wszystko w porządku. W Areszcie Śledczym w Toruniu odbyła się 150 rocznica powstania placówki. Podkreślił iż podczas uroczystości przedstawiono dużą rolę jaką pełni AA w procesie resocjalizacji osadzonych. W Inowrocławiu odbyła się 25 rocznica powstania Grupy AA, w której uczestniczyli osadzeni z ZK w Toruniu i Grudziądzu.

- Zoltan AA Łącznik ds. Internetu przekazał: że zakładka  strony AA dotycząca  Regionu Kujawsko – Pomorskiego została uporządkowana. Poprosił o wcześniejsze przekazywanie informacji dotyczące odwołanych Mityngów Grup AA będących w strukturach, oraz o aktualizację list kontaktowych służb Intergrup.

-   Informacje od Redaktora Biuletynu „ Wisła” przedstawiono dalszej części.

 

1.     „ Informacje z Intergrup ”: 

 

Intergrupa AA „ Kujawska”  Włodek  AA pełniący służbę Rzecznika  Intergrupy przekazał: Spotkania Intergrupy odbywają się co miesiąc i połączone są z tematycznymi warsztatami. Poinformował o problemach wynikających z braku chętnych do pełnienia służb w strukturach AA. 

 

Intergrupa AA „ Kopernik” Jacek AA pełniący służbę Rzecznika Intergrupy  przekazał :

Odbył się warsztat w tematyce „ Czy potrzebne są służby we wspólnocie AA” . Grupa AA z Chełmży jest przed podjęciem decyzji o wejściu w struktury Intergrupy „ Kopernik ”. Problemy techniczne ze stroną internetową Intergrupy zostały usunięte. Zespół ds. niesienia posłania do szpitala psychiatrycznego, po pierwszej rozmowie brak współpracy. Po spotkaniu w Ośrodku Terapii Uzależnień – jest zgoda na ponowne spotkanie. Przekazał informację o warsztacie o tematyce  „ Krok 10; 11; 12 ” organizowanym przez Intergrupę w dniu 2014-12-16.

 

Intergrupa AA „ Ziemia Włocławska” Grzegorz AA pełniący służbę Rzecznika Intergrupy :

Intergupa jest przed wyborem nowego Kolportera Literatury AA, poprzedni Janek AA złożył rezygnację. Przekazał że są problemy z chętnymi do pełnienia służb.

 

Intergrupa AA  „ Ziemia Chełmińska ”  Ryszard AA pełniący służbę  Rzecznika Intergrupy  przekazał: : Mityngi na Grupach AA będących w strukturze Intergrupy odbywają cię według ujednoliconego „Scenariusza Mityngów”. Została opracowana i wprowadzona Karta Intergrupy. Wprowadzono zapis normujący zwrot kosztów wyjazdów osób pełniących służby. Po odbytym warsztacie o tematyce  „ Sponsorowanie w AA” jedna z osób obecna i nie będąca AA, umieściła zdjęcia na portalu internetowym, co wywołało niezadowolenie innych osób uczestniczących w warsztacie.

 

Intergrupa AA „Alfa”  Adam AA pełniący służbę  Rzecznika Intergrupy :

Bazując na  protokóle ze spotkania Intergrupy „ Alfa” przekazał:  Grupa AA „ Jest Sposób” niesie posłanie poprzez organizowanie Mityngów spikerskich, plakaty informacyjne oraz przez regularn roznoszenie ulotek. Grupa AA „Emaus” niesie posłanie do ZK w Koronowie. Grupa AA „Przystań” niesie posłanie poprzez broszury, oraz Mityngi spikerskie. W Grupie można znaleźć sponsora. . Grupa AA  „Błonie” odbyła się inwentura Grupy, wszystkie służby zostały obsadzone. Grupa nie się posłanie poprzez broszury i literaturę dostarczaną do ZK. Koordynator ds. ZK przekazał iż odbyła się 25 rocznica Grupy AA w ZK w Inowrocławiu. Podjęto decyzję że Grupy AA nie biorące udziału w spotkaniach Intergrupy i nie uczestniczące w życiu Wspólnoty będą zawieszane. Przedstawiono utworzenie Zespołu niesienia posłania do Grup AA, które nie uczestniczą w życiu Wspólnoty. Rzecznik zaapelował o wyłonienie osób we Wspólnocie chętnych do utworzenia zespo  

 

3  „ Informacje Delegatów do Służb Krajowych ”

Henryk AA –   Były Powiernik Służb Krajowych – wyraził swoje podziękowanie dla Wspólnoty za umożliwienie pełnienia służby Powiernika. Przekazał informacje na temat  43 Konferencji Służb Krajowych AA ( informacje zawarte w Biuletynie „ SKRYTKA2/3/4” ). Rada Fundacji liczy obecnie 7 Powierników. Warsztaty Kolporterów Literatury AA odbędą się w Sielpi w 2015 r, oraz Warsztaty Łączników ds. Internetu odbędą się 10 – 12 kwietnia

 

Teresa AA -  uzyskała nominację na Powiernika z Regionu Kujawsko – Pomorskiego i została przydzielona do służby Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji w Komisji Finansowej. Wyraziła swoje zadowolenie z zaskoczenie. Poinformowała iż Rada Fundacji spotka się w grudnia 2014 r.    

 

Kazimierz AA -  Delegat Służby Krajowej Komisji Finansowej- przekazał że komisja podczas 43 KSK spotkała się 3 krotnie. Zasugerował iż pojawiło się zagrożenie gdzie środki na niesienie posłanie przez Intergrupy znajdowały się na prywatnych kontach osób pełniących służby. Ponadto Komisja omawiała pytania ze Wspólnoty przydzielone do Komisji Finansowej, a mianowicie dlaczego istnieje we Wspólnocie podział środków na niesienie posłania w ilości 60-20-10-10, gdzie taki podział nie funkcjonuje w innych krajach. Komisja dotarła do zapisu gdzie w/w podział został wprowadzony na 23 Konferencji Służb Krajowych, odpowiedź zostanie udzielona w 2015 r. pozostałe ważne informacje Biuletyn Skrytka 2/3/4.

 

Tadeusz AA – Delegat Służb Krajowej Komisja Organizacyjna :

Komisja Organizacyjna podczas 43 KSK spotkała się 3 razy, omawiano tematy związane z przeglądem Służb, zasadami rotacji Służb. Zajęto się pytaniami skierowanymi do Komisji ze Wspólnoty, oraz dokonano wyboru przewodniczącego na 44 KSK.

 

Krzysztof AA  pełniący służbę Delegata do Służby  Krajowej,  Komisja Literatury i Informacji Publicznej - Komisja podczas 43 KSK spotkała się 3 razy. Przekazał że trwa zbieranie artykułów do biuletynu „ Zdrój” w temacie Sponsorowanie w AA, zaapelował o przekazanie informacji iż trwa zbieranie „ Historii osobistych” do 4 –go wydania Wielkiej Księgi AA, nad którą pracuje 5 osobowy Zespół. Zasugerował przekazywaniu przez Wspólnotę informacji o wydarzeniach cyklicznych do kalendarza na 2016 r. Przekazał odpowiedzi na pytania skierowane do Komisji Literatury ze Wspólnoty ( odpowiedzi biuletyn Skrytka 2/3/4)

 

Henryk AA, przekazał oficjalnie materiały archiwalne dotyczące Służby Powiernika Teresie AA.

2  Informacje do służb Komisji  Regionu Kujawsko – Pomorskiego

 

Magda AA Redaktor Biuletynu „ Wisła ” przekazała :

Że ukazało się 6 numerów Biuletynu „ Wisła” nr 7 ukaże się w styczniu 2015 r. tematem wiodącym jest   „ Od samotności do Wspólnoty” Podjęto współpracę z nową drukarnią co umożliwi sprawniejsze prowadzenie składu Biuletynu przez Zbyszka AA zajmującego się sprawami technicznymi. Biuletyn ukaże się w nakładzie 450 szt. Podjęto współpracę z Al. – Anon, których artykuły będą wykorzystywane w Biuletynie. Przekazała sugestię aby informacja o biuletynie Wisła ukazywała się z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej AA. Następnie przekazała głos Zbyszkowi AA, który wyjaśnił celowość ukazywania się takiej informacji ns str. internetowej AA w zakładce Regionu Kujawsko – Pomorskiego, oraz wyraził swoje ubolewanie nad współpracą z Łącznikiem ds. Internetu z powodu nie właściwie pełnionej przez niego służby.   

 

4  Informacje Zespołu Organizacyjnego Zlotu Radości Regionu Kujawsko  - Pomorskiego w 2015 r.

 

Henryk AA - Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego II – go Zlotu Radości Regionu Kujawsko – Pomorskiego,

Przekazał że zespół rozważając oferty ośrodków pozostał przy wyborze 2 : Ośrodek w Pieczyskach „Rewita  i Ośrodek  Kręgiel. Po  przedstawieniu propozycji przegłosowano jednogłośnie i wybrano ośrodek Rewita w Pieczyskach.

 

5   Informacje z Warsztatów Rzeczników Intergrup i Regionów

Stanisław AA pełniący służbę Rzecznika Regionu Kujawsko – Pomorskiego przekazał : iż podczas Warsztatów Rzeczników Inrergrup i Regionów uczestniczyło wielu przyjaciół z polski i z poza granic. Omawiano i dzielono się doświadczeniami w celowości stosowania Kart Intergrup w czasie gdy opracowany jest Poradnik Służb.  

 

Adam AA- Koordynator Organizacji Warsztatów pn  „12 Tradycji ” w regionie Kujawsko – Pomorskim poinformował że materiały dotyczące przeprowadzenia Warsztatów dostarczy na następne spotkanie Regionu. Warsztat Tradycji 1;2;3 odbędzie się w siedzibie Intergrupy „ Alfa” w dniu 28-02-2015 w godzinach 16 00 – 20 00 , Warsztat Tradycji 4;5 przeprowadzi Intergrupa „Kujawska” w dniu 25-04- 2015 w godzinach 17 00 – 20 00 przy ul. Okrężnej 79 w Inowrocławiu. Pozostałe terminy mogą ulec zmianie.

 

7  „ Wolne wnioski ”

 

Marlena AA – zwróciła uwagę na to aby Grupy AA zbyt pochopnie nie rezygnowały z odbywania się Mityngów. Podzieliła się doświadczeniem że na jej Grupie AA  w momencie nie odbycia się Mityngu wyznaczane są osoby pełniące dyżur przed wejściem, aby kierować przyjaciół na inny Mityng lub zaopiekować się nowoprzybyłym.

Adam AA – poprosił o rzetelne pełnienie służb. Zaproponował ustalanie treści sprawozdań z Rzecznikiem Regionu i Powiernikiem, jak to miało miejsce wcześniej, lub odczytywanie sprawozdania na koniec spotkania Regionu.

Stanisław AA – postawił wniosek do rozpatrzenia o powołaniu Zespołu ds. Internetu.     

 

 

******************************************

Intergrupa AA „Ziemia Włocławska”

SPRAWOZDANIE  nr:  8/2014

 

W dniu 12 października  2014 o godz. 16,00  w siedzibie Grupy AA  „ Viktoria ” przy ul. Wojska Polskiego 16a we Włocławku odbyło się spotkanie Intergrupy „ Ziemia Włocławska ”.

Rzecznik Intergrupy Grzegorz przedstawił sugerowany program:

Odczytanie 12 koncepcji i przedstawienie się.

Sprawozdania  Mandatariuszy Grup AA.

Sprawozdanie Służebnych w Intergrupie:

Sprawozdania ze spotkania regionu Kujawsko-Pomorskiego który odbył się 20-09-2014r

Wolne wnioski.

Ad 1 i 2: Spotkanie rozpoczęto od wspólnego  odczytania  12 Koncepcji Służb AA i przedstawienia siebie.

Ad. 3: Rzecznicy lub Mandatariusze nie przedstawili spraw trudnych, wzbudzających zaniepokojenie na Grupach AA. Jest wszędzie problem z pełnieniem służb. Mityngi odbywają się regularnie zgodnie z terminarzem, frekwencja na Mityngach uległa poprawie.

Ad 4: Służebni z Intergrupy nie przedstawili też niepokojących wiadomości. 

Kolporter Inergrupy  odczytał dane o stanie literatury i pieniędzy z  literatury.

Następne spotkanie odbędzie się 14-12 -2014r  na Grupie „ Viktoria

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Kujawskiej z dnia 06.12.2014

 

Gospodarzem spotkania była grupa „ Arka ‘’ Radziejów.

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób.

Spotkanie prowadził Rzecznik Intergrupy Włodek.

1. Rzecznik przedstawił porządek spotkania, który zebrani zaakceptowali.

2.Preambułę odczytał Heniu, Tradycje Stanisław, a Koncepcje dla służb AA Janusz.

3. Informacje z poprzedniego spotkania Intergrupy odczytał Rzecznik Intergrupy Włodek.

4.Informacje – co w grupach:

„Arka’’ Stanisław – dużo nowych osób, na spotkaniach 9-17 osób, atmosfera dobra, ale brak służebnych. 20.12 odbędzie się uroczyste spotkanie. a 27.12 Stanisław będzie obchodził 5 rocznicę trzeźwości.

„Nadzieja’’ Jan – b/z , 15.12 spotkanie przedświąteczne w ZK, prośba o wpisanie się chętnych na listę na to spotkanie.

„Barbara’’ Leszek- b/z , Jarek obchodził  1 rocznicę trzeźwości.

„Ostoja ’’Krzysztof – nowy rzecznik, atmosfera dobra, dużo osób pracuje na programie ze sponsorem.

„Odnowa’’ Krzysztof – 18 osób na mityngach, 18.12 spotkanie uroczyste, 3 osoby nowe, najprawdopodobniej zmiana sali ze względu na remont.

„Pokój i dobro’’ Stanisława- 10-15 osób na mityngach, dobra atmosfera, 22.12 – spotkanie przedświąteczne, 1 nowa osoba – kobieta

Gniewko’’ Sławek- 5-6 osób na mityngach, dobra atmosfera, 18.12 - mityng zamknięty, 25.12 i 1.01 odbędą się mityngi, grupa zastanawia się nad prowadzeniem mityngów spikerskich.

„Nowe życie ’’Heniu – b/z

„Światło’’ Renata b/z, na mityngu otwartym uroczystość z okazji 1 urodzin...

„Wspólny dom’’ Karol – 1 zmiana, nowy skarbnik Grzesiu

„Niedziela ’’Janek z-ca rzecznika – b/z, atmosfera dobra,10-14 osób na mityngach. W styczniu 6 rocznica grupy dokładny termin zostanie podany.

Grupa z DPS Jerzy- nowa grupa, angażują się w przygotowania różnych uroczystości, problemem jest przyzwolenie na wnoszenie alkoholu na teren DPS.

5.Dyskusja:

‘’Nadzieja’’ Jan: zwrócił się o powołanie Koordynatora z ZK, bo potrzebny jest ktoś kto będzie współpracował ze służbami więziennymi tym bardziej , że powstaje 2 grupa. Włodek : koordynatora powołuje się na szczeblu regionu. Teresa: to nowa grupa, która na razie nie należy jeszcze do AA. Proponuje aby jeszcze wstrzymać się z wyborem, za tydzień będzie w BSK w Warszawie to dopyta czy jest taka możliwość aby powołać koordynatora na szczeblu Intergrupy. Heniu: głos wspierający wypowiedź  Teresy. A istnieje możliwość powołania Zespołu Informacji Publicznej. Zadanie współpracy ze służbami ZK to zadanie Janka jako łącznika. Henryk: grupa terapeutyczna na końcu ma wstąpić do wspólnoty; od 1.01 mają pracować na programie i stąd prośba o podstawową literaturę AA. Ta grupa to 20 osób.

Janek: Jakie zadanie ma koordynator? Teresa: Koordynator na poziomie Regionu ma za zadanie organizować pracę łączników. Karol: Czy były warsztaty dla łączników  z ZK? Czy Janek brał udział w warsztatach? Teresa: Miał propozycję udziału w warsztatach. Janek: Nie miał możliwości udziału. Włodek: Janek dostanie informację o najbliższych warsztatach. Henryk: Kto jest Koordynatorem Regionu? Temat nie został zamknięty i zostanie poruszony na kolejnej Intergrupie.

Wolne głosy i wnioski:

Teresa: Adres Klubu Abstynenta jest adresem Intergrupy, ul.Okrężna 79, 88-100 Inowrocław.

Henryk: Janek za 3 miesiące kończy służbę, propozycja aby znalazł się chętny do rozpoczęcia przygotowania się do tej służby. Włodek: Popiera apel Henia , aby na grupach pytać o chętnych do tej służby.

Janek: Czy Intergrupa wyasygnuje środki na uroczysty mityng w ZK? Henryk: Popiera pomysł Janka. Krzysztof: Można wnieść na uroczysty mityng słodycze , kawę. Głosowanie w sprawie przekazania na uroczysty mityng w ZK środków: wszyscy za.

Propozycja Jerzego z grupy z DPS : możliwość zorganizowania wieczoru poetyckiego.

Krzysztof ’’Ostoja’’: 22.12 – uroczysty mityng przed świętami.

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „KOPERNIK” w dn. 11.10.2014r. na grupie „NADZIEJA” w Toruniu.

 

Spotkanie Intergrupy poprzedził warsztat nt. „ Czy potrzebne są struktury we Wspólnocie AA”. Zebranych przywitał rzecznik Intergrupy „Kopernik” Następnie zapoznał zebranych z planem spotkania.

Sprawozdanie z Grup:

JEDNOŚĆ” Toruń, przedstawiciel grupy: w grupie bez zmian, frekwencja dobra.

„NADZIEJA” Toruń, przedstawiciel grupy: frekwencja dobra.

„ODWAGA” Toruń, przedstawiciel grupy: w ostatnim tygodniu nie było mitingu, nie wiadomo czy w poniedziałek 13.10.2014r. się odbędzie z uwagi na przedłużający się remont Sali, poza tym frekwencja bardzo dobra.

„BRYLANT” Toruń, przedstawiciel grupy: grupa przygotowuje się w listopadzie do mitingu roboczego, na którym ma nastąpić wybór nowych służb, poza tym frekwencja dobra.

„DROGA” Toruń, przedstawiciel grupy: zaprosił w imieniu Grupy na 10 Rocznicę Grupy, która odbędzie się 11.12.2014r. w siedzibie Grupy Droga przy kościele św. Siostry Faustyny. Grupa kontynuuje mitingi spikerskie w ramach XII Tradycji, frekwencja średnia.

„UZDROWIENIE” Ciechocinek, przedstawiciel grupy: frekwencja 12-15 osób, mitingi odbywają się w środę o godz. 18,00.

Sprawozdanie łącznika do ZK i AŚ: w AŚ w Toruniu reaktywowano sponsorowanie(było na jakiś czas zawieszone), wytypowano 2 osoby, z którymi spotykam się co drugi poniedziałek, pracujemy w oparciu o program Wspólnoty AA, odbyły się 4 takie spotkania, przygotowujemy się do kolejnej rocznicy powstania Grupy „ALA”, chcemy zaprosić dyrektora, dowódcę ochrony i inne osoby odpowiedzialne w służbie więziennej, odbyła się 20 rocznica powstawia grupy „NADZIEJA” w Potulicach, osadzeni wystosowali podziękowanie do Wspólnoty AA, która niesie posłanie na grupę za murami, odbyła się również 25 rocznica powstania grupy w Inowrocławiu, w tej uroczystości wzięli udział inni osadzeni z Torunia i z Grudziądza, VII Tradycja na Grupie” ALA” zadawalająca, łącznik podziękował za wsparcie grupom, jest także prośba łącznika, żeby pulę pieniędzy przeznaczonych na dowóz osadzonych na mitingi wolnościowe( z uwagi na ich aktualny brak) przeznaczyć na zakup literatury a w szczególności Wielką Księgę.

Sprawozdanie łącznika do spraw internetu: obecnie wszystkie sprawy są wprowadzane na bieżąco, zwłoka, która pojawiła się na początku mojej służby wynikała z mojej winy, jest prośba ze strony łącznika, żeby podawać istotne informacje, które dzieją się na grupach do łącznika, lista kontaktowa zostanie uaktualniona i wysłana do łącznika regionalnego..

Sprawozdanie redaktora biuletynu regionalnego „Wisła”: obecnie ukazał się 6 nr. biuletynu, tematem wiodącym było: „Co oprócz mitingów pomaga mi w zdrowieniu?” obecny nakład to 450 egzemplarzy, zespół redakcyjny zadecydował, że nadal będą tematy wiodące, tematem następnego nr., który ukaże się już w nowym Roku w styczniu „ Od samotności, od braku perspektyw… do wspólnoty?”, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem na łamach biuletynu.

Wolne wnioski:

a) zapoznać się na grupach nad ewentualnymi terminami spotkań Intergrupy „KOPERNIK” w przyszłym roku.

Następne spotkanie Intergrupy „KOPERNIK” odbędzie się na grupie „ START” w Poradni Odwykowej na ul. Szosa Bydgoska 1 w dn.13.12 2014r. Tematem następnego warsztatu będzie: „Odpowiedzialność w służbie”.

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Ziemia Chełmińska

 

W dniu 22.10.2014r. w Świeciu na grupie AA „Przystań” o godz.18.00 odbyło się spotkanie Intergrupy z udziałem 15 osób;

1.     Odczytanie 12 Koncepcji dla Służb AA w Polsce

2.     Odczytanie protokołu z ostatniego spotkania Intergrupy

3.     Sprawozdania z grup

4.     Podsumowanie przygotowań do warsztatów sponsorowania

5.     Wprowadzenie poprawek do Karty Intergrupy

6.     Sprawa warsztatów tradycji

7.     Wolne wnioski

Ad.3.

- Ryszard „Geneza” – udział 10 osób czasem więcej, praca na tematach z I-części, atmosfera dobra

- Henryk „Odrodzenie” Grudziądz – pracujemy na krokach i tradycjach, szukamy kandydata na rz. Grupy-jest osoba chętna, ostatnio odbyło się 8 rocznic, uczestniczyły 2 osoby z ZK, niesiemy posłanie na detoksie, zamierzamy odejść od smutków i radości

-ZK Grudziądz oddział kobiecy „Victoria”, frekwencja duża, grupa istnieje 18 m-cy, pracują na krokach i tradycjach, Lucyna jest chętna nieść tam posłanie

-ZK Grudziądz „Feniks” i „Zodiak” , Leszek niesie tam posłanie, frekwencja ok.10 osób

-Wiesław „Jutrzenka”, udział 1 lub 2 osób ale nie użalamy się z tego powodu, bardzo chcemy żeby grupa istniała, ostatnio rocznicę miał Adam

-Stanisław „Nowa Droga”, udział 10 osób czasem więcej, ostatnio przybył nowy uczestnik, pracujemy na krokach i czytamy medytacje, nie mamy rzecznika, ogólnie jest problem ze służbami

-Henryk „Odrodzenie” Jeżewo, udział 8-10 osób, przybyła osoba po terapii – Krzysztof, tradycja VII jest dobra, odbyły się rocznice 16 Piotra, 14 Mariusza, 9 Grzegorza

- Asia „Nowe Życie”, udział 5-12 osób,

- Waldek „I Krok”, udział 5-10 osób, pracujemy na tematach z medytacji i I części, Sławek i Mariola niosą posłanie na detoks, Sławek niesie posłanie do ZK Chełmno,

-Andrzej „Starówka”, udział 5 osób, odbędzie się rocznica grupy- zamierzamy zaprosić władze miasta,

-ZK Chełmno, nadal szukamy chętnego do niesienia posłania w ZK, jeden osadzony opuścił mury – Andrzej dał mu wsparcie i odwiózł go do domu

-Ewa „Przystań”, udział 4-5 osób- po pierwszej części zostaje 3-4 osób, jest nowy uczestnik ale chodzi nieregularnie,

Ad.4. Warsztaty poprowadzi Ryszard, spikerami będą Beata z Łodzi i Jarek z Warszawy. Spotkanie odbędzie się 25.10.2014 o godz. 16 w Chełmnie w siedzibie stowarzyszenia „Ludzie Ludziom”

Ad.5. Wiesław „Jutrzenka” potrzebuje potwierdzenia daty warsztatów tradycji w celu rezerwacji terminu w OSP Bukowiec – potwierdzono datę 27.06.2015. Materiały dotyczące warsztatów dostarczy Adam z Intergrupy „Alfa” w m-cu Styczniu, ale możliwe jest wcześniej drogą elektroniczną – Henryk i Czesław zajmą się stroną merytoryczną.

 

Ad.6.

-13.12.2014 na grupie „Nowa Droga” odbędą się rocznice 11 grupy i 10 Darka

- zostały rozdzielone na poszczególne grupy nowe scenariusze prowadzenia mityngów AA

Następne spotkanie odbędzie się 27.11.2014. na grupie „Odrodzenie” w Grudziądzu o godz.18.00.

 ******************************************

Protokół nr.143/2014
ze spotkania Intergrupy „Alfa” odbytego dnia 18 października 2014r. w Bydgoszczy przy
ul. Skarżyńskiego 4


Plan spotkania:
1.Powitanie uczestników.
2.Odczytanie 12 kroków , 12 tradycji i 12 koncepcji AA.
3.Przedstawienie się uczestników spotkania . Informacja mandatariuszy o działalności grup (Jak grupa niesie posłanie AA wewnątrz grupy i na zewnątrz).
4.Informacja służb Intergrupy , Powiernika i Delegata SK.
5.Odczytanie protokołu nr. 142 z poprzedniego spotkania Intergrupy „Alfa”.
6.Informacja ze spotkania Rady Regionu Kujawsko-Pomorskiego AA odbytego dnia 20 września 2014 roku w Grudziądzu.
7.Sprawozdanie Komisji Organizacyjnej.
8.Wybory uzupełniające do służby Intergrupy.
a.) z-ca kolportera.
b.) łącznik do spraw ZK i AŚ.
c.)z-ca łącznika do spraw ZK i AŚ.
9. Siódma tradycja.
10.Wolne wnioski.
Po zakończeniu spotkania o godz. 18.30 rozpocznie się miting z okazji 20 rocznicy niesienia posłania AA przez Intergrupe „Alfa” tematem mitingu będzie „Wdzięczność poprzez służbę”. Przewidziany koniec mitingu godz. 20.
Ad.1-2
Wszystkich uczestników spotkania przywitał Rzecznik Intergrupy Adam .Następnie wspólnie odczytano 12 kroków , 12 tradycji i 12 koncepcji AA.
Ad.3
-grupa „JEST SPOSÓB” na grupie odbywają się mitingi spikerskie ,można również znaleźć sponsora grupa niesie posłanie poprzez plakaty informacyjne i systematyczne wykładanie broszur w kościołach ,aptekach , placówkach służby zdrowia, oddział medycyny ratunkowej oraz na oddziale „16” w Świeciu poprzez uczestnictwo w mitingach dostarczając broszury, spisy mitingów codzienne sugestie oraz WK.
-grupa „EMAUS” na mitingi przychodzą przyjaciele z ZK Koronowo , grupa niesie również posłanie za mury .W ostatnim czasie doszło do spotkania z nowym gospodarzem sali mityngowej na którym grupa dostarczyła informacji o Wspólnocie poprzez broszury.
-grupa „PRZYSTAŃ” grupa niesie posłanie poprzez broszury, odbywają się również mitingi spikerskie na grupie można znaleźć sponsora .
-grupa „BŁONIE” odbyła się inwentura grupy ,wszystkie służby są obsadzone. Grupa niesie posłanie poprzez broszury i literaturę do ZK , organizuje warsztaty.
-grupa „ NADZIEJA” Szubin odbywają się mitingi spikerskie.
Ad.4
- Koordynator ds. ZK i AŚ nie zgłasza problemów, odbyło się 25 – lecie grupy w ZK Inowrocław.
- Rzecznik Intergrupy zaapelował by na grupach dzielić się swoim doświadczeniem , siłą i nadzieją żeby odchodzić od „problemów” aby przyciągać nowicjuszy do Wspólnoty.
- Powiernik SK zapoznał uczestników ze sprawozdaniem z RP. Poinformował również , że Region
Kujawsko-Pomorski rekomenduje Teresę z Inowrocławia na Powiernika SK.
- Delegat SK poinformował że komisje nie spotykały się od czerwca.
Ad.5
Protokół z poprzedniego spotkania przedstawił z-ca sekretarza , poinformował również że w
spotkaniu uczestniczy 36 uczestników w tym 14 mandatariuszy.
Ad.6
Informacje z Rady Regionu przedstawił Rzecznik Intergrupy.
Ad.7
- Te grupy które nie uczestniczą w spotkaniach Intergrupy , nie biorą udziału w życiu Wspólnoty w
myśl Karty Konferencji będą zawieszane.
- Jest również pomysł w Regionie Kujawsko-Pomorskim na stworzenie zespołu , który by się zajął
możliwością stworzenia PIK-u. Rzecznik zaapelował do uczestników spotkania o wyłonienie chętnych
do stworzenia takiego zespołu i przedstawienie na spotkaniu Rady Regionu.
- Jest również propozycja by przedstawić regionowi aby w przyszłym roku dwa spotkania regionu w
tym konferencje zorganizowała Intergrupa „Alfa”