Archiwalne sprawozdania z Intergrup i Rady Regionu dostępne na e-mail


DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta Konferencji Regionu AA Kujawsko-Pomorskiego

Karta Konferencji Intergrupy Alfa
Karta Konferencji Intergrupy Kopernik
Karta Konferencji Intergrupy Kujawskiej

Karta Konferencji Intergrupy Ziemia Włocławska


 Data aktualizacji: 2014.10.28

 

******************************************

SPRAWOZDANIE

ZE SPOTKANIA

REGIONU KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Wrzesień  /2014

 

W dniu 20  września  2014  r.   Klubie Abstynenta  „ Alicja”  w Grudziądzu  przy ul. Toruńskiej 6, odbyło się spotkanie  Regionu Kujawsko – Pomorskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób.

Spotkanie rozpoczął  Rzecznik  Regionu Kujawsko – Pomorskiego  od powitania zebranych i przedstawienia sugerowanego programu spotkania.

  1. Informacje z Intergrup Regionu
  2. Informacje do służb Komisji  Regionu
  3. Sprawozdania Delegatów do Służb Krajowych
  4. Informacja o organizacji Warsztatów 12 Tradycji w Regionie
  5. Wolne wnioski

Odczytano 12 Tradycji AA

Odczytano 12 Koncepcji AA

 

Ad.1

Informacje z Intergrup:

 

Intergrupa AA „ Kujawska”  Rzecznik  Intergrupy przekazał że na ostatnim spotkaniu Intergrupy Kujawskiej odbył się warsztat na temat 7 Tradycji.

 

Intergrupa AA „ Kopernik”  Rzecznik Intergrupy  przekazał :

Intergrupa „Kopernik” spotkała się 09-08-2014 r w Brodnicy. W spotkaniu uczestniczyło 12 Grup AA.  Powołano Zespół ds. niesienia posłania do szpitala psychiatrycznego, w planach ponadto Intergrupa ma niesienie posłania do szpitala psychiatrycznego na oddział dzienny. Odbył się warsztat na temat „ Czy są potrzebne służby”

 

Intergrupa AA „Alfa”  Rzecznik Intergrupy :

   Odczytał sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „ Alfa” . – Informacje z Grup AA: 5 Grup AA z Intergrupy zmieniło swoje siedziby. 2 Grupy złożyły akces wejście w struktury Intergrupy „Alfa” . podjęto decyzję iż spotkania Intergrupy mają się odbywać w miejscach spotkań Grup AA. Powołano do służby nowego łącznika ds. Internetu i jego zastępcę. Wybrano osobę odpowiedzialną za zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów 12 Koncepcji w 2015 r. Odbył się Warsztat nt

 „ Tradycja 7”

 

Intergrupa AA  „ Ziemia Chełmińska ”  Rzecznik Intergrupy  przekazał :

W strukturze  Intergrupy  jest 21 Grup AA, w spotkaniach Intergrupy uczestniczą przedstawiciele z 9-12 Grup AA. Na spotkaniu zasugerowano wprowadzenie jednakowych Scenariuszy prowadzenia Mityngów w Grupach AA. Omówiono tematy związane z niesieniem posłania do Zakładu Karnego. Odbył się Warsztat w temacie „ Sponsorowanie w AA”

 

Intergrupa AA „ Ziemia Włocławska” Rzecznik Intergrupy :

W Intergupie nastąpiła zmiana pełniącego służbę Skarbnika.

 

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej przedstawiła sugestie tematów do omówienia :

1.  Służba Koordynatora Zlotu  - przedstawiono w dalszej części spotkania

2.  Powołania Zespołu ds. PIK w Regionie Kujawsko – Pomorskim 

- Przedyskutowano propozycję. Ustalono wniosek że organizowanie PIK powinno rozpocząć się od rozeznania czy w Regionie są osoby mogące i chcące pełnić służbę w PIK-u. Postanowiono przekazać pytania odnośnie służebnych i powołaniu PIK do Intergrup i Grup AA.

 

 

Ad.2

Przewodniczący Komisji Informacji Publicznej ds. ZK i AŚ :

Potulice – odbyła się 20 rocznica istnienia Grupy AA w KZ w Potulicach. Mityngowi nadano uroczysty charakter z udziałem Dyrektora  ZK  i jego Zastępcy , psychologa oraz wychowawców.

Bydgoszcz ZK w Fordonie – bez zmian.

Włocławek ZK w Mielęcinie – Mityngi odbywają się we wtorki o godz. 16 00. Podczas Mityngu funkcjonowanie listy i ograniczenie wypowiedzi do 5 minut funkcjonuje b. dobrze

Inowrocław w dniu 27.09.2014 o godzinie 13 00 dobędzie się Mityng  25 rocznicy Grupy. Grupa w ostatnim czasie ożywiła się. Został wybrany nowy Rzecznik Grupy AA Tomek AA.

Toruń AŚ – nastąpiła zmiana psychologa, zwiększyła się frekwencja na Mityngach. Rzecznikiem Grupy AA jest osoba osadzona w AŚ. Co drugi poniedziałek ma miejsce praca na Programie AA. 2 osoby zostaną przetransportowane w konwoju do ZK w Inowrocławiu na rocznicowy Mityng.

 

Ad. 2

Łącznik ds. Internetu Regionu Kujawsko – Pomorskiego AA przekazał że:

- Baza odbywania się Mityngów w Regionie Kujawsko – Pomorskim na stronie internetowej AA jest aktualizowana na bieżąco.

- Pracuje nad poprawieniem zakładki strony internetowej AA dotyczącej sprawozdań z Regionu aby była bardziej czytelna.   

 

Ad. 2

Redaktor Biuletynu „ Wisła ” przekazała :

W połowie miesiąca października ukaże się następny 6 numer Biuletynu w nakładzie 400 – 450 egzemplarzy.

 

Ad.3

Delegat Służb Krajowej Komisja Organizacyjna :

Na spotkaniu w dniu 31 sierpnia obecni byli Dyrektor BSK oraz Rzecznik Powierników.

- omówiono program na tegoroczną Konferencję Służb Krajowych , oraz Komisję liczenia głosów.

- ustalono finansowanie oraz że spotkanie Rzeczników Regionów i Intergrup odbędzie się w dniach 17 – 19 października w Łodzi.

 

Ad. 3

Delegat Służby Krajowej Komisji Finansów :

Poinformował że spotkanie Komisji  odbyło się w dniu 03-06-2014  i od tej daty Komisja nie spotykała się. 

 

Ad. 5

Koordynator Organizacji Warsztatów pn  „12 Tradycji ” w regionie Kujawsko – Pomorskim poinformował :

- Intergrupa Kopernik, Alfa i Ziemia Włocławska przedstawiły osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie Warsztatu na ternie Intergrupy.

- Przypomniał o zadaniach jakie powinny zrealizować  i przedstawił plan oraz  sugerowane terminy:

Tradycja 1;2;3 Intergrupa „ Alfa” w dniu 28 lutego 2015 r.

Tradycja 4; 5  Intergrupa „ Kujawska” w dniu 25 kwietnia 2015 r.

Tradycja 6; 7  Intergrupa „ Ziemia Chełmińska”  w dniu 27 czerwca 2015 r.

Tradycja 8; 9; 10 Intergrupa „ Kopernik” w dniu 25 sierpnia  2015 r.

Tradycja 11; 12  Intergrupa „ Ziemia Włocławska” w dniu 31 października 2015 r.

 

******************************************

Intergrupa AA „Ziemia Włocławska”

SPRAWOZDANIE  nr:  8/2014

 

W dniu 12 października  2014 o godz. 16,00  w siedzibie Grupy AA  „ Viktoria ” przy ul. Wojska Polskiego 16a we Włocławku odbyło się spotkanie Intergrupy „ Ziemia Włocławska ”.

 

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

Grupa AA „ Barka ”                    - Mandatariusz Grupy

Grupa AA „ Viktoria ”                 - Skarbnik Grupy

Grupa AA „ Centrum”                 - Z-ca  Rzecznika  Grupy

Grupa AA „ Za Piecem”             - Mandatariusz  Grupy

Grupa AA „ Wieczernik ”            - Rzecznik, Mandatariusz  , Skarbnik

Grupa AA „ Poranek "                - nie było nikogo

Grupa AA „ Drugi Krok ”            - Rzecznik Grupy.

Grupa AA „ Wolność ”               - Mandatariusz Grupy

Grupa AA „ Iskierka ”                             - Z-ca Rzecznika  Grupy,

Grupa AA „Przy Tamie”             - Rzecznik Grupy

Kolporter Intergrupy  

      

Rzecznik Intergrupy Grzegorz przedstawił sugerowany program:

Odczytanie 12 koncepcji i przedstawienie się.

Sprawozdania  Mandatariuszy Grup AA.

Sprawozdanie Służebnych w Intergrupie:

Sprawozdania ze spotkania regionu Kujawsko-Pomorskiego który odbył się 20-09-2014r

Wolne wnioski.

Ad 1 i 2: Spotkanie rozpoczęto od wspólnego  odczytania  12 Koncepcji Służb AA i przedstawienia siebie.

Ad. 3: Rzecznicy lub Mandatariusze nie przedstawili spraw trudnych, wzbudzających zaniepokojenie na Grupach AA. Jest wszędzie problem z pełnieniem służb. Mityngi odbywają się regularnie zgodnie z terminarzem, frekwencja na Mityngach uległa poprawie.

Ad 4: Służebni z Intergrupy nie przedstawili też niepokojących wiadomości. 

Kolporter Inergrupy  odczytał dane o stanie literatury i pieniędzy z  literatury.

Następne spotkanie odbędzie się 14-12 -2014r  na Grupie „ Viktoria

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Kujawskiej

Gospodarz spotkania grupa AA „ Pokój i Dobro „ Radziejów.

 

W spotkaniu  uczestniczyło 21  osób.

Spotkanie prowadził  zastępca rzecznika  Intergrupy  .

Odczytano Preambułę AA, 12 Tradycji , 12 Koncepcji dla służb AA w Polsce.

Rzecznik przedstawił porządek spotkania, który zebrani zaakceptowali.

Rzecznicy grup przedstawili sytuację w grupach. Atmosfera w grupach jest dobra, są jedynie problemy z brakiem chętnych do pełnienia służb. W grupie „ Barbara” nie ma skarbnika, w grupie „ Wspólny dom „ również. W  grupie  „ Nadzieja „ w Mogilnie nie ma osoby chętnej do podjęcia służby rzecznika . Łącznik ds.  ZK . Janek AA opowiedział o mityngu otwartym w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu oraz zaapelował o  udział w mityngach  przedstawicieli grup z naszej Intergrupy. Grupy pracują na  programie AA ( Kroki ) , dzielą się doświadczeniem  , omawiają tradycje i tematy z Sali.

Ustalono, że następne spotkanie Intergrupy odbędzie się  8 listopada 2014r. w Inowrocławiu na grupie „ Nowe  Życie ”  o godzinie  1600.

Dyskusja :

- rzecznicy grup nie rozmawiali w grupach o chętnych do pełnienia służb : sekretarza intergrupy oraz  łącznika ds. internetu

-podano informację o zmianie godziny mityngu w ZK w Inowrocławiu – godzina 1600 – należy przyjśc  15 minut wcześniej

-  grupa „ Jutrzenka „ musi zweryfikowac godzinę rozpoczęcia miryngu

-  co z grupą „ Pojednanie „ w Barcinie – nie uczestniczą w spotkaniach Intergrupy , taka sama sytuacja z grupą „ Więź” w Dąbrowie

- Kolega przypomniał o przestrzeganiu Tradycji i jedności Anonimowych Alkoholików oraz stwierdził, że na spotkaniu w ZK było bardzo mało służebnych z naszej Intergrupy

- Koleżanka przedstawiła  zapytania z Regionu.

- zaakceptowano udział zastępcy rzecznika Intergrupy Kujawskiej na warsztatach dla rzeczników ( pobyt finansuje BSK, dojazd Intergrupa – przekazano  Heniowi AA 110zł )

- przekazano łącznikowi z ZK – 25 zł na kawę

 

Po spotkaniu  Intergrupy, odbyły się warsztaty VII Tradycji.

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „KOPERNIK” w dn. 11.10.2014r. na grupie „NADZIEJA” w Toruniu.

 

Spotkanie Intergrupy poprzedził warsztat nt. „ Czy potrzebne są struktury we Wspólnocie AA”. Zebranych przywitał rzecznik Intergrupy „Kopernik” Następnie zapoznał zebranych z planem spotkania.

Sprawozdanie z Grup:

JEDNOŚĆ” Toruń, przedstawiciel grupy: w grupie bez zmian, frekwencja dobra.

„NADZIEJA” Toruń, przedstawiciel grupy: frekwencja dobra.

„ODWAGA” Toruń, przedstawiciel grupy: w ostatnim tygodniu nie było mitingu, nie wiadomo czy w poniedziałek 13.10.2014r. się odbędzie z uwagi na przedłużający się remont Sali, poza tym frekwencja bardzo dobra.

„BRYLANT” Toruń, przedstawiciel grupy: grupa przygotowuje się w listopadzie do mitingu roboczego, na którym ma nastąpić wybór nowych służb, poza tym frekwencja dobra.

„DROGA” Toruń, przedstawiciel grupy: zaprosił w imieniu Grupy na 10 Rocznicę Grupy, która odbędzie się 11.12.2014r. w siedzibie Grupy Droga przy kościele św. Siostry Faustyny. Grupa kontynuuje mitingi spikerskie w ramach XII Tradycji, frekwencja średnia.

„UZDROWIENIE” Ciechocinek, przedstawiciel grupy: frekwencja 12-15 osób, mitingi odbywają się w środę o godz. 18,00.

Sprawozdanie łącznika do ZK i AŚ: w AŚ w Toruniu reaktywowano sponsorowanie(było na jakiś czas zawieszone), wytypowano 2 osoby, z którymi spotykam się co drugi poniedziałek, pracujemy w oparciu o program Wspólnoty AA, odbyły się 4 takie spotkania, przygotowujemy się do kolejnej rocznicy powstania Grupy „ALA”, chcemy zaprosić dyrektora, dowódcę ochrony i inne osoby odpowiedzialne w służbie więziennej, odbyła się 20 rocznica powstawia grupy „NADZIEJA” w Potulicach, osadzeni wystosowali podziękowanie do Wspólnoty AA, która niesie posłanie na grupę za murami, odbyła się również 25 rocznica powstania grupy w Inowrocławiu, w tej uroczystości wzięli udział inni osadzeni z Torunia i z Grudziądza, VII Tradycja na Grupie” ALA” zadawalająca, łącznik podziękował za wsparcie grupom, jest także prośba łącznika, żeby pulę pieniędzy przeznaczonych na dowóz osadzonych na mitingi wolnościowe( z uwagi na ich aktualny brak) przeznaczyć na zakup literatury a w szczególności Wielką Księgę.

Sprawozdanie łącznika do spraw internetu: obecnie wszystkie sprawy są wprowadzane na bieżąco, zwłoka, która pojawiła się na początku mojej służby wynikała z mojej winy, jest prośba ze strony łącznika, żeby podawać istotne informacje, które dzieją się na grupach do łącznika, lista kontaktowa zostanie uaktualniona i wysłana do łącznika regionalnego..

Sprawozdanie redaktora biuletynu regionalnego „Wisła”: obecnie ukazał się 6 nr. biuletynu, tematem wiodącym było: „Co oprócz mitingów pomaga mi w zdrowieniu?” obecny nakład to 450 egzemplarzy, zespół redakcyjny zadecydował, że nadal będą tematy wiodące, tematem następnego nr., który ukaże się już w nowym Roku w styczniu „ Od samotności, od braku perspektyw… do wspólnoty?”, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem na łamach biuletynu.

Wolne wnioski:

a) zapoznać się na grupach nad ewentualnymi terminami spotkań Intergrupy „KOPERNIK” w przyszłym roku.

Następne spotkanie Intergrupy „KOPERNIK” odbędzie się na grupie „ START” w Poradni Odwykowej na ul. Szosa Bydgoska 1 w dn.13.12 2014r. Tematem następnego warsztatu będzie: „Odpowiedzialność w służbie”.

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Ziemia Chełmińska

W dniu 28 września 2014 r. o godz. 18:00  w siedzibie Grupy AA  „Nowe Życie” w  Zawadzie odbyło się spotkanie Intergrupy Ziemia Chełmińska

Omówienie tematu – Warsztaty sponsorowania; koszt związany bezpośrednio z warsztatami pokryje Intergrupa, spikerami będą Beata z Łodzi i Jarek z Warszawy

Warsztaty Tradycji – orientacyjna data to 27.07.15., Znaleźli się ludzie do pomocy przy organizacji odnośnie tradycji VI i VII, zaproponowano siedzibę w Bukowcu,

W zastępstwie kolportera przedstawiono możliwość zakupu na zapisy Albumu 40-lecia AA w Polsce – koszt 8 zł., polecono Poradnik Służb – można zamówić u kolportera. Zamówiono także scenariusz  prowadzenia mityngów na koszt Intergrupy.

Następne spotkanie odbędzie się 22.10.14. o godz.18 na grupie „Przystań” w Świeciu.

 

 ******************************************

Protokół nr.143/2014
ze spotkania Intergrupy „Alfa” odbytego dnia 18 października 2014r. w Bydgoszczy przy
ul. Skarżyńskiego 4


Plan spotkania:
1.Powitanie uczestników.
2.Odczytanie 12 kroków , 12 tradycji i 12 koncepcji AA.
3.Przedstawienie się uczestników spotkania . Informacja mandatariuszy o działalności grup (Jak grupa niesie posłanie AA wewnątrz grupy i na zewnątrz).
4.Informacja służb Intergrupy , Powiernika i Delegata SK.
5.Odczytanie protokołu nr. 142 z poprzedniego spotkania Intergrupy „Alfa”.
6.Informacja ze spotkania Rady Regionu Kujawsko-Pomorskiego AA odbytego dnia 20 września 2014 roku w Grudziądzu.
7.Sprawozdanie Komisji Organizacyjnej.
8.Wybory uzupełniające do służby Intergrupy.
a.) z-ca kolportera.
b.) łącznik do spraw ZK i AŚ.
c.)z-ca łącznika do spraw ZK i AŚ.
9. Siódma tradycja.
10.Wolne wnioski.
Po zakończeniu spotkania o godz. 18.30 rozpocznie się miting z okazji 20 rocznicy niesienia posłania AA przez Intergrupe „Alfa” tematem mitingu będzie „Wdzięczność poprzez służbę”. Przewidziany koniec mitingu godz. 20.
Ad.1-2
Wszystkich uczestników spotkania przywitał Rzecznik Intergrupy Adam .Następnie wspólnie odczytano 12 kroków , 12 tradycji i 12 koncepcji AA.
Ad.3
-grupa „JEST SPOSÓB” na grupie odbywają się mitingi spikerskie ,można również znaleźć sponsora grupa niesie posłanie poprzez plakaty informacyjne i systematyczne wykładanie broszur w kościołach ,aptekach , placówkach służby zdrowia, oddział medycyny ratunkowej oraz na oddziale „16” w Świeciu poprzez uczestnictwo w mitingach dostarczając broszury, spisy mitingów codzienne sugestie oraz WK.
-grupa „EMAUS” na mitingi przychodzą przyjaciele z ZK Koronowo , grupa niesie również posłanie za mury .W ostatnim czasie doszło do spotkania z nowym gospodarzem sali mityngowej na którym grupa dostarczyła informacji o Wspólnocie poprzez broszury.
-grupa „PRZYSTAŃ” grupa niesie posłanie poprzez broszury, odbywają się również mitingi spikerskie na grupie można znaleźć sponsora .
-grupa „BŁONIE” odbyła się inwentura grupy ,wszystkie służby są obsadzone. Grupa niesie posłanie poprzez broszury i literaturę do ZK , organizuje warsztaty.
-grupa „ NADZIEJA” Szubin odbywają się mitingi spikerskie.
Ad.4
- Koordynator ds. ZK i AŚ nie zgłasza problemów, odbyło się 25 – lecie grupy w ZK Inowrocław.
- Rzecznik Intergrupy zaapelował by na grupach dzielić się swoim doświadczeniem , siłą i nadzieją żeby odchodzić od „problemów” aby przyciągać nowicjuszy do Wspólnoty.
- Powiernik SK zapoznał uczestników ze sprawozdaniem z RP. Poinformował również , że Region
Kujawsko-Pomorski rekomenduje Teresę z Inowrocławia na Powiernika SK.
- Delegat SK poinformował że komisje nie spotykały się od czerwca.
Ad.5
Protokół z poprzedniego spotkania przedstawił z-ca sekretarza , poinformował również że w
spotkaniu uczestniczy 36 uczestników w tym 14 mandatariuszy.
Ad.6
Informacje z Rady Regionu przedstawił Rzecznik Intergrupy.
Ad.7
- Te grupy które nie uczestniczą w spotkaniach Intergrupy , nie biorą udziału w życiu Wspólnoty w
myśl Karty Konferencji będą zawieszane.
- Jest również pomysł w Regionie Kujawsko-Pomorskim na stworzenie zespołu , który by się zajął
możliwością stworzenia PIK-u. Rzecznik zaapelował do uczestników spotkania o wyłonienie chętnych
do stworzenia takiego zespołu i przedstawienie na spotkaniu Rady Regionu.
- Jest również propozycja by przedstawić regionowi aby w przyszłym roku dwa spotkania regionu w
tym konferencje zorganizowała Intergrupa „Alfa”