Archiwalne sprawozdania z Intergrup i Rady Regionu dostępne na e-mail


DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta Konferencji Regionu AA Kujawsko-Pomorskiego

Karta Konferencji Intergrupy Alfa
Karta Konferencji Intergrupy Kopernik
Karta Konferencji Intergrupy Kujawskiej

Karta Konferencji Intergrupy Ziemia Włocławska

Karta Konferencji Intergrupy Ziemia Chełmińska

 


 Data aktualizacji: 2015.01.28

 

******************************************

SPRAWOZDANIE

ZE SPOTKANIA

REGIONU KUJAWSKO – POMORSKIEGO

Listopad  /2014

 

W dniu 15  listopada  2014  r.  w siedzibie Intergrupy „ Alfa” w Bydgoszczy  przy ul. Skarżyńskiego 4, odbyło się spotkanie  Regionu Kujawsko – Pomorskiego.

 

Spotkanie rozpoczął Kol. Stanisław -  Rzecznik  Regionu Kujawsko – Pomorskiego  od powitania zebranych i przedstawienia sugerowanego programu spotkania.

Odczytanie Preambuły; 12 Tradycji AA; 12 Koncepcji AA. 

1.     Informacje z Intergrup Regionu

2.     Informacje do służb Komisji  Regionu Kujawsko – Pomorskiego

- Komisja Organizacyjna

- Komisja Informacji Publicznej ds. ZK  i AŚ.

- Łącznika ds. Internetu

- Redaktora biuletynu „ Wisła”

3.     Informacje Delegatów do Służb Krajowych

-  Informacje Powiernika Regionu Kujawsko – Pomorskiego

- Informacje z Komisji Informacji Publicznej

- Informacje z Komisji Organizacyjnej

- Informacje Komisji Finansowej

- Informacje Komisji ds. Literatury i Publikacji.

4.     Informacje Zespołu Organizacyjnego Zlotu Radości Regionu Kujawsko  - Pomorskiego w 2015 r. .

5.     Informacje z Warsztatów Rzeczników Intergrup i Regionów.

6.     Wolne wnioski

 

Kol. Stanisław AA odczytał Preambułę AA

Kol Krzysztof AA odczytał 12 Tradycji AA

Kol Teresa  AA odczytała 12 Koncepcji AA

Przed przedstawieniem się zebranych odczytano sugerowany plan spotkań Regionu Kujawsko – Pomorskiego w 2015 r. :

2015-01-17   Intergrupa „Ziemia Włocławska ”

2015-03-21  Intergrupa „ Kujawska ”

2015-05-16 ( Konferencja Regionu) Intergrupa  „ Kopernik ”

2015-07- 18 Intergrupa „ Ziemia Chełmińska ”

2015-09-19  Intergrupa „ Alfa ”

2015-11-21  Intergrupa „Ziemia Włocławska ”

Następnie  zebrani przedstawili się podając pełnioną przez siebie służbę. 

 

2. „ Informacje od służb Regionu Kujawsko – Pomorskiego”

- Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej nie była obecna na spotkaniu.

- Edward AA – Przewodniczący Komisji Informacji Publicznej ds. ZK i AŚ przekazał:

Po otrzymaniu informacji od Grzegorza AA opiekującego się ZK w Bydgoszczy przekazał że jest wszystko w porządku. W Areszcie Śledczym w Toruniu odbyła się 150 rocznica powstania placówki. Podkreślił iż podczas uroczystości przedstawiono dużą rolę jaką pełni AA w procesie resocjalizacji osadzonych. W Inowrocławiu odbyła się 25 rocznica powstania Grupy AA, w której uczestniczyli osadzeni z ZK w Toruniu i Grudziądzu.

- Zoltan AA Łącznik ds. Internetu przekazał: że zakładka  strony AA dotycząca  Regionu Kujawsko – Pomorskiego została uporządkowana. Poprosił o wcześniejsze przekazywanie informacji dotyczące odwołanych Mityngów Grup AA będących w strukturach, oraz o aktualizację list kontaktowych służb Intergrup.

-   Informacje od Redaktora Biuletynu „ Wisła” przedstawiono dalszej części.

 

1.     „ Informacje z Intergrup ”: 

 

Intergrupa AA „ Kujawska”  Włodek  AA pełniący służbę Rzecznika  Intergrupy przekazał: Spotkania Intergrupy odbywają się co miesiąc i połączone są z tematycznymi warsztatami. Poinformował o problemach wynikających z braku chętnych do pełnienia służb w strukturach AA. 

 

Intergrupa AA „ Kopernik” Jacek AA pełniący służbę Rzecznika Intergrupy  przekazał :

Odbył się warsztat w tematyce „ Czy potrzebne są służby we wspólnocie AA” . Grupa AA z Chełmży jest przed podjęciem decyzji o wejściu w struktury Intergrupy „ Kopernik ”. Problemy techniczne ze stroną internetową Intergrupy zostały usunięte. Zespół ds. niesienia posłania do szpitala psychiatrycznego, po pierwszej rozmowie brak współpracy. Po spotkaniu w Ośrodku Terapii Uzależnień – jest zgoda na ponowne spotkanie. Przekazał informację o warsztacie o tematyce  „ Krok 10; 11; 12 ” organizowanym przez Intergrupę w dniu 2014-12-16.

 

Intergrupa AA „ Ziemia Włocławska” Grzegorz AA pełniący służbę Rzecznika Intergrupy :

Intergupa jest przed wyborem nowego Kolportera Literatury AA, poprzedni Janek AA złożył rezygnację. Przekazał że są problemy z chętnymi do pełnienia służb.

 

Intergrupa AA  „ Ziemia Chełmińska ”  Ryszard AA pełniący służbę  Rzecznika Intergrupy  przekazał: : Mityngi na Grupach AA będących w strukturze Intergrupy odbywają cię według ujednoliconego „Scenariusza Mityngów”. Została opracowana i wprowadzona Karta Intergrupy. Wprowadzono zapis normujący zwrot kosztów wyjazdów osób pełniących służby. Po odbytym warsztacie o tematyce  „ Sponsorowanie w AA” jedna z osób obecna i nie będąca AA, umieściła zdjęcia na portalu internetowym, co wywołało niezadowolenie innych osób uczestniczących w warsztacie.

 

Intergrupa AA „Alfa”  Adam AA pełniący służbę  Rzecznika Intergrupy :

Bazując na  protokóle ze spotkania Intergrupy „ Alfa” przekazał:  Grupa AA „ Jest Sposób” niesie posłanie poprzez organizowanie Mityngów spikerskich, plakaty informacyjne oraz przez regularn roznoszenie ulotek. Grupa AA „Emaus” niesie posłanie do ZK w Koronowie. Grupa AA „Przystań” niesie posłanie poprzez broszury, oraz Mityngi spikerskie. W Grupie można znaleźć sponsora. . Grupa AA  „Błonie” odbyła się inwentura Grupy, wszystkie służby zostały obsadzone. Grupa nie się posłanie poprzez broszury i literaturę dostarczaną do ZK. Koordynator ds. ZK przekazał iż odbyła się 25 rocznica Grupy AA w ZK w Inowrocławiu. Podjęto decyzję że Grupy AA nie biorące udziału w spotkaniach Intergrupy i nie uczestniczące w życiu Wspólnoty będą zawieszane. Przedstawiono utworzenie Zespołu niesienia posłania do Grup AA, które nie uczestniczą w życiu Wspólnoty. Rzecznik zaapelował o wyłonienie osób we Wspólnocie chętnych do utworzenia zespo  

 

3  „ Informacje Delegatów do Służb Krajowych ”

Henryk AA –   Były Powiernik Służb Krajowych – wyraził swoje podziękowanie dla Wspólnoty za umożliwienie pełnienia służby Powiernika. Przekazał informacje na temat  43 Konferencji Służb Krajowych AA ( informacje zawarte w Biuletynie „ SKRYTKA2/3/4” ). Rada Fundacji liczy obecnie 7 Powierników. Warsztaty Kolporterów Literatury AA odbędą się w Sielpi w 2015 r, oraz Warsztaty Łączników ds. Internetu odbędą się 10 – 12 kwietnia

 

Teresa AA -  uzyskała nominację na Powiernika z Regionu Kujawsko – Pomorskiego i została przydzielona do służby Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji w Komisji Finansowej. Wyraziła swoje zadowolenie z zaskoczenie. Poinformowała iż Rada Fundacji spotka się w grudnia 2014 r.    

 

Kazimierz AA -  Delegat Służby Krajowej Komisji Finansowej- przekazał że komisja podczas 43 KSK spotkała się 3 krotnie. Zasugerował iż pojawiło się zagrożenie gdzie środki na niesienie posłanie przez Intergrupy znajdowały się na prywatnych kontach osób pełniących służby. Ponadto Komisja omawiała pytania ze Wspólnoty przydzielone do Komisji Finansowej, a mianowicie dlaczego istnieje we Wspólnocie podział środków na niesienie posłania w ilości 60-20-10-10, gdzie taki podział nie funkcjonuje w innych krajach. Komisja dotarła do zapisu gdzie w/w podział został wprowadzony na 23 Konferencji Służb Krajowych, odpowiedź zostanie udzielona w 2015 r. pozostałe ważne informacje Biuletyn Skrytka 2/3/4.

 

Tadeusz AA – Delegat Służb Krajowej Komisja Organizacyjna :

Komisja Organizacyjna podczas 43 KSK spotkała się 3 razy, omawiano tematy związane z przeglądem Służb, zasadami rotacji Służb. Zajęto się pytaniami skierowanymi do Komisji ze Wspólnoty, oraz dokonano wyboru przewodniczącego na 44 KSK.

 

Krzysztof AA  pełniący służbę Delegata do Służby  Krajowej,  Komisja Literatury i Informacji Publicznej - Komisja podczas 43 KSK spotkała się 3 razy. Przekazał że trwa zbieranie artykułów do biuletynu „ Zdrój” w temacie Sponsorowanie w AA, zaapelował o przekazanie informacji iż trwa zbieranie „ Historii osobistych” do 4 –go wydania Wielkiej Księgi AA, nad którą pracuje 5 osobowy Zespół. Zasugerował przekazywaniu przez Wspólnotę informacji o wydarzeniach cyklicznych do kalendarza na 2016 r. Przekazał odpowiedzi na pytania skierowane do Komisji Literatury ze Wspólnoty ( odpowiedzi biuletyn Skrytka 2/3/4)

 

Henryk AA, przekazał oficjalnie materiały archiwalne dotyczące Służby Powiernika Teresie AA.

2  Informacje do służb Komisji  Regionu Kujawsko – Pomorskiego

 

Magda AA Redaktor Biuletynu „ Wisła ” przekazała :

Że ukazało się 6 numerów Biuletynu „ Wisła” nr 7 ukaże się w styczniu 2015 r. tematem wiodącym jest   „ Od samotności do Wspólnoty” Podjęto współpracę z nową drukarnią co umożliwi sprawniejsze prowadzenie składu Biuletynu przez Zbyszka AA zajmującego się sprawami technicznymi. Biuletyn ukaże się w nakładzie 450 szt. Podjęto współpracę z Al. – Anon, których artykuły będą wykorzystywane w Biuletynie. Przekazała sugestię aby informacja o biuletynie Wisła ukazywała się z miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej AA. Następnie przekazała głos Zbyszkowi AA, który wyjaśnił celowość ukazywania się takiej informacji ns str. internetowej AA w zakładce Regionu Kujawsko – Pomorskiego, oraz wyraził swoje ubolewanie nad współpracą z Łącznikiem ds. Internetu z powodu nie właściwie pełnionej przez niego służby.   

 

4  Informacje Zespołu Organizacyjnego Zlotu Radości Regionu Kujawsko  - Pomorskiego w 2015 r.

 

Henryk AA - Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego II – go Zlotu Radości Regionu Kujawsko – Pomorskiego,

Przekazał że zespół rozważając oferty ośrodków pozostał przy wyborze 2 : Ośrodek w Pieczyskach „Rewita  i Ośrodek  Kręgiel. Po  przedstawieniu propozycji przegłosowano jednogłośnie i wybrano ośrodek Rewita w Pieczyskach.

 

5   Informacje z Warsztatów Rzeczników Intergrup i Regionów

Stanisław AA pełniący służbę Rzecznika Regionu Kujawsko – Pomorskiego przekazał : iż podczas Warsztatów Rzeczników Inrergrup i Regionów uczestniczyło wielu przyjaciół z polski i z poza granic. Omawiano i dzielono się doświadczeniami w celowości stosowania Kart Intergrup w czasie gdy opracowany jest Poradnik Służb.  

 

Adam AA- Koordynator Organizacji Warsztatów pn  „12 Tradycji ” w regionie Kujawsko – Pomorskim poinformował że materiały dotyczące przeprowadzenia Warsztatów dostarczy na następne spotkanie Regionu. Warsztat Tradycji 1;2;3 odbędzie się w siedzibie Intergrupy „ Alfa” w dniu 28-02-2015 w godzinach 16 00 – 20 00 , Warsztat Tradycji 4;5 przeprowadzi Intergrupa „Kujawska” w dniu 25-04- 2015 w godzinach 17 00 – 20 00 przy ul. Okrężnej 79 w Inowrocławiu. Pozostałe terminy mogą ulec zmianie.

 

7  „ Wolne wnioski ”

 

Marlena AA – zwróciła uwagę na to aby Grupy AA zbyt pochopnie nie rezygnowały z odbywania się Mityngów. Podzieliła się doświadczeniem że na jej Grupie AA  w momencie nie odbycia się Mityngu wyznaczane są osoby pełniące dyżur przed wejściem, aby kierować przyjaciół na inny Mityng lub zaopiekować się nowoprzybyłym.

Adam AA – poprosił o rzetelne pełnienie służb. Zaproponował ustalanie treści sprawozdań z Rzecznikiem Regionu i Powiernikiem, jak to miało miejsce wcześniej, lub odczytywanie sprawozdania na koniec spotkania Regionu.

Stanisław AA – postawił wniosek do rozpatrzenia o powołaniu Zespołu ds. Internetu.     

 

 

******************************************

  Intergrupa AA „Ziemia Włocławska”

SPRAWOZDANIE  nr:  9/2014

 

W dniu 14 grudnia  2014 o godz. 16,00  w siedzibie Grupy AA  „ Viktoria ” przy ul. Wojska Polskiego 16a we Włocławku odbyło się spotkanie Intergrupy

„ Ziemia Włocławska ”.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

Grupa AA „ Barka ”    - Rzecznik Grupy Andrzej AA

·         Grupa AA „ Viktoria ”     - Mandatariusz Grupy Darek AA

·         Grupa AA „ Centrum”      – Skarbnik Dorota AA, Mandatariusz Józef AA

·         Grupa AA „ Za Piecem”     -   Mandatariusz  Grupy Marek AA

·         Grupa AA „ Wieczernik ”     Rzecznik Barbara AA, Mandatariusz  Grzegorz AA, Skarbnik Włodek AA

·         Grupa AA „ Poranek "     -  Z-ca rzecznika Janek AA

·         Grupa AA „ Drugi Krok ”   – Mandatariusz Tomek AA, Rzecznik Radek AA,    Zbyszek Aa , Marek AA.

·         Grupa AA „ Wolność ”         Mandatariusz Grupy - Janek AA

·         Grupa AA „ Iskierka ”        -Rzecznik Grupy -  Arnold AA,

·         Grupa AA „Przy Tamie” -  Nie było nikogo

·         Kolporter Intergrupy   -   Janek AA

·         Łącznik d/s internetu  - Zoltan AA

·         Rzecznik Regionu  -  Stasiek AA

Rzecznik Intergrupy Grzegorz przedstawił sugerowany program:

 - Odczytanie 12 koncepcji i przedstawienie się

 - Sprawozdania  Mandatariuszy Grup AA.

       - Sprawozdanie Służebnych w Intergrupie:

- Sprawozdania ze spotkania regionu Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 15-11-2014r

       - Wolne wnioski.

 Ad 1 i 2 . Spotkanie rozpoczęto od wspólnej modlitwy „ O pogodę ducha ”i  odczytania   12 Koncepcji Służb AA i przedstawienia siebie.

Ad. 3: Rzecznicy lub Mandatariusze nie przedstawili spraw trudnych, wzbudzających zaniepokojenie na Grupach AA. Jest wszędzie problem z pełnieniem służb. Mityngi odbywają się regularnie zgodnie z terminarzem, frekwencja na Mityngach uległa poprawie. Rzecznik  Grupy „Barka” z Lubienia Kuj. poinformował że zwiększyła się frekwencja na mityngach i przychodzą „nowi”. Grupa wyjeżdża też na mityngi do Kutna, Gostynina i Głogowca.

 Mandatariusz Grupy  Drugi krok” przeczytał sprawozdanie o działaniach Grupy i tak:

- Grupa przygotowała projekt plakatu i ulotek, które będą roznoszone do podmiotów działających w środowiskach z problemem alkoholowym,

- Grupa organizuje mityngi wyjazdowe do Dobrzynia gdzie próbuje założyć nową

Grupę AA,

- Grupa podjęła decyzję o zorganizowaniu warsztatów „Tradycji” po każdym ostatnim mityngu w miesiącu, umówiono spikerów na mityngi spikerskie do marca 2015 roku.

- Mandatariusz Grupy „ Za Piecem” poinformował że uczestnicy Grupy  w ramach niesienia posłania często wyjeżdżają  na mityngi do Oddziału Terapii Uzależnień  w Szpitalu w Radziejowie.

- Mandatariusz Grupy „ Wolność” w ZK Mielęcin Janek AA przekazał że Grupa ma Rzecznika Witka AA który jest osadzonym.   Mityngi odbywają się regularnie nawet jak nie ma nikogo z zewnątrz.

- Rzecznik Grupy „ Wieczernik” poinformował że Grupa zakupiła 1000 szt ulotek

„ Rzut oka na AA” które wraz z adresami włocławskich grup AA zostały rozniesione do Przychodni Leczenia Publicznego, do Aptek, i do MOPR-u  we Włocławku.

Ad 4:Służebni z Intergrupy nie przedstawili też niepokojących wiadomości. 

Informacje z Warsztatów Rzeczników Intergrup i Regionów które odbyły się w Łodzi przedstawiła Barbara AA pełniąca służbę z-cy Rzecznika Regionu Kuj- Pomorskiego.

Przekazała jak działają Intergrupy w całym kraju i poza granicami. Głównie dzielono się doświadczeniami w jakiej  formie stosowane jest niesienie posłania. Dyskutowano również o celowości stosowania Kart Intergrupy  w czasie gdy jest już dostępny „Poradnik Służb”

Łącznik d/s internetu Zoltan AA przekazał: że  zakładka strony AA dotycząca Regionu Kuj- Pomorskiego została uporządkowana  i prosił żeby wszystkie informacje jakie mają być  na stronie były przekazywane mu wcześniej nie w ostatniej chwili.

 Kolporter Inergrupy  Janek AA  odczytał dane o stanie literatury i pieniędzy z  literatury. Bardzo wzrosła sprzedaż literatury. Na stanie jest literatura za 1526 złotych.

Skarbnik Intergrupy Marek AA poinformował o stanie kasy w Intergrupie:

Ad 5.Rzecznik Intergrupy Grzegorz AA przekazał informację z ostatniego spotkania Regionu Kujawsko- Pomorskiego. Przekazał że Zlot Radości Radości Regionu odbędzie się  w Ośrodku Wypoczynkowym  Rewita” w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim w ostatni wekend sierpnia 2015. Rzecznik przypomniał również o Warsztatch Tradycji jakie ma przeprowadzić Intergrupa „ Ziemia Włocławska” w 2015 roku.

Ad 6. W wolnych wnioskach rozgorzała dyskusja na temat Grupy „Drugi Krok „ i „przelewającego się kapelusza”. Sugerowano że grupa sama nie może sobie ustalać jak podzieli kapelusz. Sugerowano również żeby takich informacji nie zamieszczać na stronie internetowej Grupy, ponieważ takie niejasności prowadzą tylko do podziału w Grupach, a nam zależy na jedności. Sugerowano żeby napisać sprostowanie na stronie Grupy  i wyjaśnić co znaczy „ przelewający się kapelusz”.

Rzecznik Intergrupy ponowił zapytanie o chętnych do pełnienia służby Kolportera Intergrupy. Do czasu wybrania nowego Kolportera służbę tę będzie pełnił dotychczasowy  Kolporter Janek AA.

Ustalono też terminarz spotkań Intergrupy „ Ziemia Włocławska” na 2015 rok:

1.            08-02-2015

2.            12-04-2015

3.            14-06-2015

4.            09-08-2015

5.            11-10-2015

6.            13-12-2015

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy 07.02.2015

 

Spotkanie odbyło się 07.02.2015 r. Uczestniczyło w nim 25 osób. Gospodarzem spotkania była grupa „Odnowa’’ Kruszwica.

1. Rzecznik Intergrupy przedstawił porządek spotkania. Teresa- powiernik poprosiła o możliwość zabrania głosu.

2. Odczytane zostały Tradycje- Stanisław,12 Koncepcji odczytał Krzysztof a Preambułę Jan.

3. Nastąpiło przedstawienie zebranych.

4. Darek odczytał informację z poprzedniej Intergrupy.

5. Teresa przedstawiła sugestie na temat działania Intergrupy. Powiedziała , że są to propozycje zmian , o które na poprzednim spotkaniu Intergrupy pytał Henryk. Przypomniała, że Intergrupy tworzone są po to, aby pomagać grupom AA. Należy stosować się do zasad zawartych  w Poradniku dla służb . Nie ma kart intergrup. Każda intergrupa tworzy zespoły zadaniowe, które spotykają się w razie potrzeby pomiędzy spotkaniami intergrup i współpracują ze sobą , aby prowadzić warsztaty lub pytać o opinię grup AA. Pełniący służbę w intergrupie są przewodniczącymi zespołów : skarbnik intergrupy jest przewodniczącym zespołu finansowego do którego należą skarbnicy grup, kolporter – zespołu literatury – zapisują się kolporterzy grup, sekretarz intergrupy – zespołu organizacyjnego – zapisują się mandatariusze grup, do zespołu informacji publicznej zapisują się rzecznicy grup oraz wszyscy chętni z grup AA, a także łącznik z ZK, ds. szpitali, ds. internetu.. Kto zapisze się do konkretnego zespołu podaje imię, nr telefonu, e- mail i to oznacza, że poświęci swój czas na realizację V Tradycji, jeżeli przewodniczący zespołu o to poprosi.

Intergrupa nie kontroluje i nie sprawdza na spotkaniach jak pracują grupy AA, a prowadzący zadaje tylko 2 pytania: czy grupa potrzebuje pomocy organizacyjnej lub finansowej od intergrupy oraz czy grupa AA wprowadziła coś nowego w niesieniu posłania od ostatniego spotkania. W intergrupie AA jest kontrola, ale tylko przez sprawozdania służb intergrupy. Intergrupa spotyka się zazwyczaj raz na 2 mc-e. Zespoły zadaniowe spotykają się częściej, w razie potrzeby i współpracują ze sobą. Głównym celem zespołów zadaniowych jest organizacja różnego rodzaju warsztatów, a zespołu informacji publicznej- mitingów informacyjnych. Sugerowany podział kapelusza na grupie AA to : 60:40%, z dodatkowym założeniem, że ewentualną nadwyżkę grupa przekazuje dalej, czyli do intergrupy, ta po opłaceniu swoich kosztów związanych z niesieniem posłania nadwyżkę przekazuje na region, a region nadwyżkę na SK. Chodzi szczególnie o to , aby delegaci i powiernicy mieli za co przyjechać na intergrupę i uczestniczyć w spotkaniach służb krajowych. Pojawiła się również sugestia aby zrezygnować z kosztownych i nieefektywnych spotkań komisji SK w Warszawie, co pozwoli na pozostawienie w systemie więcej pieniędzy, które będzie można wykorzystać na prowadzenie PIK- u i inne potrzeby. PIK-iem opiekują się wszystkie intergrupy regionu , ale koordynatorem jest alkoholik z intergrupy na terenie której PIK się znajduje. Przewodniczący zespołów zadaniowych i rzecznicy intergrup są automatycznie delegatami na konferencję regionalną. Proponowany sposób zorganizowania służb Regionie i Intrrgupie opracowany przez byłych powierników  na podstawie tego co już funkcjonuje w Regionie Białystok. Głównym założeniem jest maksymalne uproszczenie struktury służb regionalnych , likwidacje spotkań nieefektywnych, oszczędność kosztów , energii i czasu oraz przekazanie większości uprawnień i obowiązków związanych z pomocą dla Grup AA w niesieniu posłania – Intergrupom AA. Wszystko są to sugestie proponowane do dyskusji i kosultacji. Teresa poinformowała , że 23.02 odbędą się warsztaty powierników oraz odczytała

zaproszenia na warsztaty organizowane przez Intergrupy : 28.02 – warsztaty V Tradycji w Bydgoszczy, 25.04 – Intergrupa Kujawska,27.06- Intergrupa ziemi chełmińskiej,12.09- Intergrupa ‘’Kopernik’’,07.11- Intergrupa „Ziemia Włocławska”.

Rzecznik Intergrupy: te sugestie są już częściowo wdrażane, spotkania Intergrupy odbywają się co 2 mc-e , bo co 2 spotkanie to warsztaty.

6. Co nowego w grupach:

Krzysztof ‘’ Odnowa’’- w grupie 4 nowe osoby, rocznicę obchodziły 3 osoby: 5 Beata, 2 Jurek, 1 Damian, frekwencja 15 osób

Jan ZK- podziękowanie dla grupy ‘’ Gniewko’’ za pomoc, obecność na mitingach  nadaje tym mityngom nową jakość

Karol ‘’ Wspólny dom’’- 8-12 osób , 1 nowa osoba; 18.02 grupa będzie obchodzić 18 rocznicę istnienia, 14.03 – 5 rocznica Karola

Renata ‘’ Światło’’- 14.02- 2 rocznica grupy o g.17.00 – Msza św., g.18.00 – uroczysty mityng, w tym dniu również 2 rocznica Renaty

Stanisława ‘’ Pokój i dobro’’- 15-18 osób, uczęszczają również pacjenci OTU, Krzysztof – 5 rocznica , 8 rocznica gr w lutym

Stanisław ‘’ Arka’’- 9 osób oraz pacjenci z oddziału

Leszek ‘’ Barbara’’- 10-15 osób, Jarek obchodził 1 rocznicę

Heniu ‘’ Nowe Życie’’- 5 rocznica koleżanki, powrót osoby po 5 latach, w styczniu mało osób na mityngach

Ryszard ‘’ Więź’’- 5-8 osób, atmosfera dobra

Darek ‘’ Gniewko”- 1 osoba powróciła, 19.02- przeprowadzona zostanie inwentura w grupie, 10 rocznica Marzeny –22.02

Krzysztof ‘’ Ostoja” – nowe osoby, Maria obchodziła 5 rocznicę

7. Rzecznik Intergrupy: następne spotkanie Intergrupy to będą warsztaty IX Tradycji, 07.03- gospodarzem będzie grupa ‘’ Pokój i dobro’’ Radziejów

24.03 – 20 lecie Intergrupy Kujawskiej w związku z tym w kwietniu odbędzie się uroczyste spotkanie

Heniu- może warto by zaprosić na to spotkanie , które kiedyś służyły Intergrupie

Włodek poprosił Henia , aby na następne spotkanie przygotował listę tych osób

 

Następne spotkanie Intergrupy to będą warsztaty IX Tradycji, 07.03- gospodarzem będzie grupa ‘’ Pokój i dobro’’ Radziejów.

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „KOPERNIK”, grupa „ DROGA” w dn.14.02.2015r.

 

Spotkanie poprzedził warsztat nt. „ Działanie w jedności gwarantem naszego istnienia.

Zebranych przywitał rzecznik Intergrupy Jacek. Odczytano teksty stałe: XII Tradycji przeczytała Magda, a XII Koncepcji Halina, następnie przedstawiliśmy się z imienia i pełnionych służb. Krótkie streszczenie ostatniego sprawozdania ze spotkania Intergrupy i Rady Regionu dokonał rzeczni Jacek.

Wolne wnioski:

1) zająć się Kartą Konferencji: propozycja, żeby do głosowania był upoważniony jeden przedstawiciel grupy.

2) sprawa Czerniewic: zmiana decyzji, obecnie pacjenci prowadzą mitingi, ale jest prośba, żeby jeździć i nadal dzielić się swoim doświadczeniem, tam na nas czeka drugi alkoholik.

3) jest wola powołania zespołu zadaniowego- wolontariatu do pomocy łącznikowi ds. internetu.

Sprawozdanie z Grup:

„DROGA” Toruń- przedstawiciel grupy Krzysztof: b/z, w grudniu odbyła się X Rocznica Grupy, grupa kontynuuje  mitingi spikerskie z Tradycji, które odbywają się w ostatni czwartek miesiąca na mitingu otwartym.

„POKORA” Toruń- przedstawiciel grupy Halina: b/z, grupa prowadzi mitingi spikerskie w pierwszą niedzielę miesiąca na mitingach otwartych. Mitingi oparte są o Program zdrowienia.

„BRYLANT” Toruń- przedstawiciel grupy Janusz: b/z, grupa wprowadza mitingi tematyczne w pierwszej części mitingu, druga część oparta będzie o poszczególny Krok z Programu zdrowienia.

„SZCZĘŚCIE” Toruń- przedstawiciel grupy Urszula: frekwencja zadawalająca.

„ PRZYMIERZE” Brodnica- przedstawiciel grupy Zbyszek: frekwencja duża, pojawiają się nowi.

„ KROKUS” Brodnica- przedstawiciel grupy Józef: frekwencja średnia 5-6 osób, reszta b/z.

„ DRWĘCA” Lubicz- przedstawiciel grupy Andrzej: frekwencja słaba 2-3 osoby, odbyła się II Rocznica Grupy.

„VIJA” Czernikowo- przedstawiciel grupy Leszek: b/z, frekwencja 4-5 osób.

„RYSZARD- JEDNOŚĆ”- przedstawiciel grupy Wioleta: frekwencja duża,  przedstawicielka grupy zadała Intergrupie 2 pytania:

-dlaczego skarbnik Intergrupy dysponuje tak dużą kwotą pieniędzy i dzieli jej według sugestii  BSK(60% i 40%)?

-dlaczego w związku z tym grupa „ALA”(grupa w AŚ) nie otrzymuje większej puli pieniędzy? Następnie poinformowała Intergrupę, że grupa Ryszard- Jedność wstrzymała datki do Intergrupy.

„ODWAGA”- przedstawiciel grupy Tomek: 31.01.2015r. odbyła się Inwentura grupy, gdzie grupa zastanawiała się jak lepiej nieść posłanie wszystkim tym, którzy wciąż cierpią, po niej odbył się miting organizacyjny, na którym postanowiono zlikwidować wszystkie dotąd zadawane pytania, ustalono również, że grupa będzie prowadziła mitingi spikerskie z III Legatów na mitingach otwartych, jeśli taki miting przypadać będzie w poniedziałek to miting spikerski będzie dotyczył Legatu- Zdrowienie. Grupa prowadzi listę osób chętnych do sponsorowania. W kwietniu grupa będzie obchodziła 20 Rocznicę swojego istnienia.

„ JUTRZENKA” Rypin- przedstawiciel grupy Witek: frekwencja duża do 20 osób, przychodzą nowi.

„START” Toruń- przedstawiciel grupy Jacek: b/z VII Tradycja zadawalająca, odbyła się vii Rocznica Grupy.

Sprawozdanie łącznika do ZK i AŚ Edek: mitingi na grupie „ALA” odbywają się w czwartek, na ostatnim mitingu otwartym była pani psycholog, 28.02.2015r. obędzie się 20 Rocznica Grupy „Ala”. Areszt Śledczy zaprosił na tą uroczystość przedstawicieli zespołów terapeutycznych z Grudziądza, Inowrocławia. Nadal trwa sponsorowanie z jednym z osadzonych. Odbywa się ono w poniedziałki. Grupa dziękuje za okazane wsparcie.

Sprawozdanie łącznika ds. internetu Wojtek: informacje, które otrzymuję od grup umieszczone są na bieżąco, poprawiła się współpraca z łącznikiem regionalnym.

Sprawozdanie kolportera Tomek: literatura sprzedaje się dobrze, obecnie fundusz literatury wynosi około 1400 zł, wybieram się na warsztaty dla kolporterów do Sielpi.

Sprawozdanie delegata do Komisji Organizacyjnej Jacek: KO. Spotkała się 25.01.2015r. w Warszawie w BSK, podstawowym zadaniem KO. Jest zorganizowanie 44 Konferencji Służb Krajowych, która odbędzie się w Konstancinie, został wybrany zespół zadaniowy do organizacji tej Konferencji, powstał również zespół zadaniowy ds. pytań.

Sprawozdanie redaktora biuletynu regionalnego „ WISŁA” Magda: nadal drukujemy nakład 450 sztuk, mam wiadomości od kwestora, że wszystkie egzemplarze rozchodzą się, nadal obowiązuje tematyka w kolejnych numerach, ale zastanawiamy się nad zmianą, jest prośba do Intergrupy, żeby na stronie Intergrupy zamieszczać archiwalne numery „Wisły”.

Sprawozdanie skarbnika: Witek

Skarbnik odpowiedział na pytania zadane przez przedstawiciela grupy „RYSZARD- JEDNOŚĆ, a mianowicie: w sumieniu Intergrupy „KOPERNIK” wysłuchaliśmy głosu mniejszości i przyznaliśmy, ,ze od tej pory pieniądze z wpływów będą dzielone wg. sugestii BSK( z czego 60% pozostanie w Intergrupie, a 40% zostanie przekazane na niesienie posłania do Regionu Kujawsko- Pomorskiego). Natomiast większe fundusze na grupę „ALA” w AŚ  mijają się z celem, ponieważ ta ilość literatury tam przekazywana w zupełności wystarcza, w przeciwnym razie nie spełniałaby ona podstawowego celu.

Następne spotkanie Intergrupy „KOPERNIK” to Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza, która odbędzie się na grupie „ODWAGA” w Toruniu przy ul. Kasztanowej16, o godzinie: 16.00.

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Ziemia Chełmińska

 

W dniu 27.11.2014r. w Grudziądzu na grupie AA „Odrodzenie” o godz.18.00 odbyło się spotkanie Intergrupy

Porządek spotkania

  1. Odczytanie 12 Koncepcji dla Służb AA w Polsce
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego spotkania Intergrupy
  3. Sprawozdania z grup
  4. Relacja ze spotkania służb regionu
  5. Sprawa mandatariuszy do ZK
  6. Wolne wnioski

Ad.3.

- Ryszard „Geneza” – udział 14 -15 osób, praca na tematach z I-części, atmosfera dobra

- Henryk „Odrodzenie” Grudziądz – zrobiliśmy inwenturę grupy-wybraliśmy nowego rzecznika jest nim Kazik, prowadzenie mityngów powierzamy wielu osobom, w poniedziałki pracujemy na krokach, w czwartki na tradycjach, ostatnio odbył się rocznicowy mityng Sławka ze Szkocji, na mityngi rocznicowe do innych grup staramy się wyjeżdżać w kilka osób, w przyszłym roku nasza grupa obchodzić będzie 20-lecie, zamierzamy łączyć siły z innymi grupami aby nieść posłanie, przybyły dwie nowe

-ZK Grudziądz oddział kobiecy „Victoria” Lucyna niesie tam posłanie

-ZK Grudziądz „Feniks” i „Zodiak” , Leszek niesie tam posłanie, odwiedził ich ostatnio Sławek ze Szkocji oraz Edek z regionu, jest dobra współpraca z dyrekcją, Feniks funkcjonuje już normalnie.

-Ryszard „Nowa Droga”, mityngi się odbywają ale forma ich prowadzenia jest zachwiana, 90% czasu to smutki i radości.

- Zbyszek „Nowe Życie”, udział 5-12 osób, tradycja VII dobra

- Waldek „I Krok”, udział 5-10 osób, pracujemy na tematach z medytacji i I części, Sławek i Mariola niosą posłanie na detoks, Sławek niesie posłanie do ZK Chełmno, tradycja VII dobra

-Ryszard „Starówka”, udział 2-6 osób, Jurek jest prowadzącym mityng,

-Ewa „Przystań”, udział 6-8 osób- po pierwszej części zostaje 3-4 osób,

-Henryk „Odrodzenie” Jeżewo, udział ok 10 osób, pracujemy na krokach i problemach z I części, ostatnio odbyła się I rocznica Darka.

- Zbyszek „Ocalenie” Gruta, udział 8-12 osób, odbyło się 8 rocznic w tym 4 pierwsze, pracujemy na krokach, odwiedzamy inne grupy.

-Wojtek „Quatro”, pracujemy na krokach i refleksjach, mityng prowadzi osoba która jest chętna.

-Rafał „Arka”, mityngi odbywają się w Niedziele o 16, udział ok 12 osób, ostatnio odbyła się I rocznica Rafała.

-Przemek „Jowisz”, udział 12-20 osób, duża rotacja osób nowych.

Ad.4. Na spotkaniu regionu byli Ryszard i Henryk

- Rada Regionu na Ziemi Chełmińskiej odbędzie się 18.07.15

- następna rada odbędzie się w Styczniu

- apel do rzeczników grup o informacje odnośnie aktywności grup w okresie świątecznym

- redaktor „Wisły” Magda prosi o dzielenie się doświadczeniem na łamach czasopisma

-następny zlot radości regionu kuj-pomorskiego odbędzie się w Pieczyskach w ostatni weekend sierpnia 2015 roku

-w maju 2015 odbędzie się konferencja SK , prośba o składanie swoich kandydatur.

Ad.5. Andrzej rezygnuje z posłania do ZK

- prośba o omówienie problemu w grupach

- planowane zaproszenie łącznika do ZK

Ad.6. Wolne wnioski

- Ryszard sugeruje aby na swoje rocznice wpłacać wartość jednego dolara za każdy rok na konto BSK, w ramach niesienia w ten sposób posłania dla AA jako całości

- pytanie „ co zrobić z osobą pijaną na mityngu”- sugestia – rozmawia z nim osoba doświadczona i zachęca do udziału w następnym mityngu na trzeźwo

- Henryk wnioskuje o inwenturę Intergrupy – wybranie nowych służb

- wniosek aby umieszczać stan finansowy Intergrupy w sprawozdaniach

-Jeżewo zgłasza że 24 i 31 XII mityngi nie odbędą się

-grup Flisak i Lipcowej nie aktualizujemy w spisie internetowym

- wniosek o zakupienie „poradnika służb” dla grup w Intergrupie

Następne spotkanie odbędzie się 14.12.2014. na grupie „Nowe Życie” w Zawadzie o godz.17.00.

 ******************************************

Protokół nr.144/2014
          Ze spotkania Intergrupy „Alfa” odbytego dnia 20 grudnia 2014r. w Bydgoszczy przy
 ul. Skarżyńskiego 4

Plan spotkania :

1.Powitanie uczestników.
2.Odczytanie 12 kroków, 12 tradycji i 12 koncepcji AA.
3.Przedstawienie się uczestników.
4.Sprawozdanie ze spotkania Rzeczników Regionów i Intergrup, które odbyło się w Łodzi.
5.Informacje mandatariuszy grup:
  -Jak grupa AA niesie posłanie wewnątrz i na zewnątrz grupy
  -Co się zmieniło w grupie od ostatniego spotkania Intergrupy
  -czy grupa potrzebuje pomocy organizacyjnej lub finansowej od Intergrupy „Alfa”
6.Informacja służb Intergrupy oraz Komisji Organizacyjnej.
7.Wybory uzupełniające do służb Intergrupy:
  -z/ca Kolportera
  -łącznik ds. ZK
  -z/ca łącznika ds. ZK
8.Wolne wnioski oraz wybór miejsca następnego spotkania intergrupy „Alfa”
PRZERWA 10min.
9.Warsztat -8 tradycja AA.

Ad.1-3
Wszystkich uczestników spotkania przywitał Rzecznik Intergrupy Adam. Następnie odczytano 12 kroków, 12 tradycji i 12 koncepcji AA oraz nastąpiło przedstawienie się uczestników spotkania.

Ad.5                        
Swoim doświadczeniem ze spotkania Rzeczników Regionów i Intergrup które odbyło się w Łodzi podzieliła się z/ca  Rzecznika Intergrupy „Alfa” Krystyna :
-Intergrupa jest od tego żeby pomagać grupom
-rzetelna współpraca z grupami
-grupa jest podstawową komórką we Wspólnocie
-wprowadzanie grup „na programie”
-dbanie o nowicjuszy
-powołanie zespołu ds. informacji publicznej
Obszerne sprawozdanie ze spotkania ukaże się w skrytce 2/4/3 nr.116.

Ad.6
-grupa „BŁONIE” –wzrosła frekwencja ,grupa ma wykupioną literaturę która jest również dostarczana do ZK i na oddział odwykowy w Świeciu. Został również powołany zespół do niesienia posłania grupom.
-grupa „JEST SPOSÓB” –na grupie można znaleźć sponsora. Grupa niesie posłanie poprzez plakaty informacyjne i systematyczne wykładanie broszur m.in. oddział medycyny ratunkowej, Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy, Oddział odwykowy ul. Kurpińskiego w Bydgoszczy, Polski Czerwony Krzyż oraz plakat do sklepu monopolowego. Grupa zaniosła również WK do biblioteki miejskiej.
-grupa „EMAUS”-część grupy niesie posłanie do ZK Koronowo. Mandatariusz grupy prosi o wsparcie żeby przyjeżdżać i dzielić się swoim doświadczeniem w służbie.
-grupa „PRZYSTAŃ”-na grupie można znaleźć sponsora ,jest współpraca z profesjonalistami  Poradni odwykowej.
-grupa „MATEUSZ”-zaniosła posłanie na nowo powstałą grupę w Brzozie.
Rozpoczęły swoją działalność dwie nowe grupy : „JAKUB” ul. Glinki w Bydgoszczy i grupa w podbydgoskiej Brzozie.

Ad.7
a). Rzecznik przedstawił informacje z ostatniego spotkania Rady Regionu
   -28 luty odbędzie się warsztat tradycji 1,2,3 w Bydgoszczy ul. Skarżyńskiego 4
b). z/ca sekretarza przedstawił informację z poprzedniego spotkania
c).Komisja Organizacyjna ustaliła daty spotkań na rok 2015: 21.02, 18.04-konferencja, 20.06, 22.08, 17.10, 19.12.
   -powstał zespół ds. niesienia posłania grupom które nie uczestniczą w życiu Wspólnoty.
   -grupa „JEST SPOSÓB” oraz grupa kobieca „ODRODZONE” zostały wpisane do spisu mitingów.

Ad.8
Wakat na pozostałe służby Intergrupy.

Ad.9
-Na następnym spotkaniu wrócić do tematu niesienia posłania za pomocą telefonu informacyjnego.
-Następne spotkanie odbędzie się w Bydgoszczy na ul. Skarżyńskiego 4.

Ad.10
Odbył się warsztat tradycji ósmej.