Archiwalne sprawozdania z Intergrup i Rady Regionu dostępne na e-mail


DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta Konferencji Regionu AA Kujawsko-Pomorskiego

Karta Konferencji Intergrupy Alfa
Karta Konferencji Intergrupy Kopernik
Karta Konferencji Intergrupy Kujawskiej

Karta Konferencji Intergrupy Ziemia Włocławska

Karta Konferencji Intergrupy Ziemia Chełmińska

 


 Data aktualizacji: 2015.01.28

 

******************************************

SPRAWOZDANIE

ZE SPOTKANIA

 REGIONU KUJAWSKO – POMORSKIEGO

 Styczeń /2015

 

W dniu 17  stycznia  2015  r.  w Klubie Abstynenta „ Promień” we Włocławku  odbyło się spotkanie robocze   Regionu Kujawsko – Pomorskiego AA.

W spotkaniu uczestniczyło 27 osób.

 

Spotkanie rozpoczął Kol. Stanisław -  Rzecznik  Regionu Kujawsko – Pomorskiego  od powitania zebranych, odmówienia wspólnej modlitwy o Pogodę Duha i przedstawienia sugerowanego programu spotkania.

1.     Informacje z Intergrup Regionu

2.     Informacje do służb Komisji  Regionu Kujawsko – Pomorskiego

- Komisja Organizacyjna

- Komisja Informacji Publicznej ds. ZK  i AŚ.

- Łącznika ds. Internetu

- Redaktora biuletynu „ Wisła”

3.     Informacje Delegatów do Służb Krajowych

- Informacje Powiernika Regionu Kujawsko – Pomorskiego

- Informacje z Komisji Informacji Publicznej

- Informacje z Komisji Organizacyjnej

- Informacje Komisji Finansowej

- Informacje Komisji ds. Literatury i Publikacji.

4.     Informacje Zespołu Organizacyjnego Zlotu Radości Regionu Kujawsko  - Pomorskiego w 2015 r. .

5.     Informacje dotyczące organizacji Warsztatów 12 Tradycji w Regionie Kujawsko - Pomorskim.

6.     Informacja Skarbnika Regionu Kujawsko – Pomorskiego.

7.     Wolne wnioski

 

Stanisław AA odczytał „ Preambułę AA”

Teresa AA odczytała 12 Tradycji AA

Henryk AA odczytał 12 Koncepcji AA   

 

1.     „ Informacje z Intergrup ”: 

 

Intergrupa AA „ Kopernik” Jacek AA pełniący służbę Rzecznika Intergrupy  przekazał :

Intergrupa AA „ Kopernik” spotkała się w dniu 2014-12-13 w Toruniu. Spotkanie poprzedził Warsztat o tematyce „Odpowiedzialność w służbie ”

Podczas spotkania podjęto decyzję o powołaniu Zespołów zadaniowych: zespół ds. organizacji Konferencji Intergrupy, zespół do pomocy Łącznikowi ds. Internetu. 

 W sprawie niesienia posłania do szpitala psychiatrycznego, uzyskano aprobatę ze stony personelu szpitala. Przekazał informację o  przekazaniu środków finansowych z organizowanych warsztatów na niesienie posłania przez Intergrupę.

 

Intergrupa AA „Alfa”  Adam AA pełniący służbę  Rzecznika Intergrupy przekazał:

Intergrupa uzyskując informacje z Grup AA sugeruje żeby Mandatariusze starali się odpowiedzieć na trzy pytania 1. W jaki sposób Grupa AA niesie posłanie, 2. Co się zmieniło w Grupie, 3. Czy Grupa potrzebuje pomocy od Intergrupy.

Podczas spotkania Z-ca Rzecznika Krystyna AA – podzieliła się swoimi doświadczeniami ze Spotkania Rzeczników Regionów i Intergrup, omawiając zadania jakie są sugerowane w działaniu Intergrupy.

Grupa AA „Błonie” – niesie posłanie przekazując literaturę AA do ZK i na oddział odwykowy Szpitala psychiatrycznego w Świeciu.

Grupa AA „ Jest sposób” – Grupa niesie posłanie poprzez rozmieszczanie plakatów np. w sklepie monopolowym  i systematyczne uzupełnianie broszur w oddziale medycyny ratunkowej, oddziale odwykowym,  Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, oraz w PCK, przekazano Wielką Księgę do Biblioteki Publicznej.

Grupa AA „Emaus” – niesie posłanie do ZK w Koronowie.

Grupa AA „Przystań” – Grupa współpracuje ze specjalistami z Poradni odwykowej.

Grupa AA „Mateusz” – przekazała posłanie na nowopowstałą Grupę AA w Brzozie. Swoją działalność rozpoczęła Grupa AA „ Jakub” w Bydgoszczy.

Postanowiono powrócić do tematu telefonu zaufania na następnym spotkaniu. Odbył się Warsztat w tematyce Tradycji ósmej.

 

Intergrupa AA  „ Ziemia Chełmińska ”  Ryszard AA pełniący służbę  Rzecznika Intergrupy  przekazał: : w spotkaniach Intergrupy uczestniczy 20 Grup AA. Grupy niosą posłanie do Zakładu Karnego w Grudziądzu i Chełmnie, oraz na oddział odwykowy. Odbyła się inwentura Intergrupy wybrano nowe służby, istnieje wakat w służbie Skarbnika. Odnośnie 7 tradycji przyjęto zasadę 60- 40. Na spotkaniu grudniowym ustalono terminarz spotkań.

 

Intergrupa AA „ Ziemia Włocławska” Grzegorz AA pełniący służbę Rzecznika Intergrupy :

Spotkanie Intergrupy odbyło się 2014 grudzień 14 w spotkaniu uczestniczyli Mandatariusze i/ lub Rzecznicy wszystkich Grup AA które złożyły swój akces.

Grupa AA „ Barka” z Lubienia Kujawskiego – niesie posłanie poprzez organizowanie Mityngów wyjazdowych do Kutna, Gostynina i Głogowca.

Grupa AA „ Drugi Krok” – niesie posłanie poprzez opracowanie plakatu i ulotek, które będą roznoszone do podmiotów zajmujących się problematyką alkoholową, organizuje Mityngi spikerskie, oraz zorganizowała Warsztaty w tematyce Tradycji AA.

Grupa AA „ Wieczernik”- niesie posłanie poprzez zakupione ulotki roznosząc do Przychodni Leczenia Publicznego, MOPR i aptek.

Grupa AA „Za piecem – organizuje Mityngi wyjazdowe do Oddziału uzależnień w Szpitalu w Radziejowie.

Grupa AA „Wolność” w ZK w Mielęcinie. Janek Mandatariusz Grypy – Mityngi odbywają się regularnie Rzecznikiem Grupy AA jest Witek, który jest osadzonym. Mityngi prowadzone są przez samych osadzonych.

Pełniącym służbę Kolportera Literatury AA pozostał Janek AA.

Ustalono terminy spotkań Intergrupy na rok 2015.

 

Intergrupa AA „ Kujawska”  w zastępstwie Włodka AA informacje z Intergrupy przekazała Teresa AA – ustalono na spotkaniu Inrergrupy że w miesiącach nie parzystych będą organizowane przez Intergrupę Warsztaty Tradycji AA, a w miesiącach parzystych będą odbywały się spotkania robocze. Na spotkaniu podzielono się doświadczeniami i rozważono zagadnienia poruszane podczas Warsztatów Rzeczników Regionów i Intergrup.   

 

2  Informacje do służb Komisji  Regionu Kujawsko – Pomorskiego

 

Komisja Organizacyjna  Barbara AA- przekazała iż do komisji zgłoszono ustalony terminarz organizowania Warsztatów Tradycji AA w Regionie Kujawsko – Pomorskim.

 

Komisja Informacji Publicznej i niesienia Posłania do ZK

Łącznik ds. ZK Janek AA – przekazał informacje z Grupy : Wolność” działającej przy ZK w Mielęcinie. Mityngi odbywaj a się regularnie i prowadzone są przez osadzonych.

 

Łącznik ds. Internetu – Ustalenia Zespołu który zebrał się przed spotkaniem przekazał Darek AA – koszty pobytu na Warsztatach Łączników ds. Internetu i Dyżurnych On – Line wynoszą 130 zł  od osoby + 20 zł akredytacja. Koszt pobytu 3 osób z Regionu tj. Łącznika ds. Internetu, Z- ca Łącznika ds. Internetu, oraz Kandydata na Dyżurnego On-Line. Zasugerowano przekazanie informacji iż ciężar przekazania informacji o Mityngach spoczywa na poszczególnych Grupach AA. Zasugerowano powołanie służby osoby która byłaby za te informacje odpowiedzialna na poziomie Grupy. Przekazaniu informacji do Grup AA o systemie E-Mitent

 

Magda AA Redaktor Biuletynu „ Wisła ” przekazała :

Ukazał się 7 numer  Biuletynu „ Wisła”  w styczniu 2015 r. tematem wiodącym jest   „ Od samotności, braku perspektyw .. do Wspólnoty” Nakład biuletynu to 450 egzemplarzy.  Zbyszek AA , który pełni służbę w zespole redakcyjnym przekazał iż poprawiła się współpraca z Łącznikiem ds. Internetu.

 

3  „ Informacje Delegatów do Służb Krajowych ”

 

Teresa AA – pełniąca służbę Powiernika z Regionu Kujawsko – Pomorskiego, zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji w Komisji Finansowej, przekazała: że spotkanie Rady Powierników odbyło się w dniu 13-12-2014. poprzedzone było warsztatem w temacie 12 Koncepcji.

Na spotkaniu została  przekazana  informacja BSK o zaplanowanych zadaniach.

Ustalono udział Powierników w Konferencjach Regionalnych, oraz omawiano temat tłumaczenia Wielkiej Księgi. Rada Powierników powołała do działania 10 Zespołów Zadaniowych. Przedstawiła zaplanowane Warsztaty na rok 2015:

20-22 luty odbędą się Warsztaty Powierników

20-22 marzec Warsztaty Kolporterów Literatury AA

10-12 kwiecień Warsztaty Łączników ds. Internetu i ZK

24-26 kwiecień Spotkanie Z Przyjaciółmi AA 

16–18 październik Warsztaty Rzeczników Intergrup i Regionów. 

 

Tadeusz AA – Delegat Służby Krajowej, Komisja Organizacyjna przekazał że :

Spotkanie  listopadowe Komisji Organizacyjnej nie odbyło się. 

 

Kazimierz AA -  Delegat Służby Krajowej Komisji Finansowej- przekazał że komisja swoje spotkanie ma zaplanowane  na 18 stycznia.

 

Krzysztof AA  pełniący służbę Delegata do Służby  Krajowej,  Komisja Literatury i Informacji Publicznej : W spotkaniu Komisji które odbyło się 10 stycznia uczestniczył Dyrektor BKS Paweł, zaapelował o przekazywanie informacji z Intergrup i Regionów o spotkaniach, mityngach informacyjnych jakie mają się odbyć, do biura BSK.

Skład Zespołu do tłumaczenia WK obecnie składa się z 5 osób. W nowym tłumaczeniu WK nie ukarzą się nowe „ historie osobiste”. Poinformował iż powołano zespół ds. historii osobistych AA a Polsce, do którego trafią przesłane prace.

Poinformował że literatura AA sprzedaje się bez problemów. Ponadto przekazał że Biuletyny: „Karlik” ukazuje się w ilości 650 egzemplarzy, oraz Mityng w ilości 100 egzemplarzy. 

 

4. Informacje Zespołu Organizacyjnego Zlotu Radości Regionu Kujawsko  - Pomorskiego w 2015 r.

Henryk AA Koordynator ds. Zlotu poinformował iż została opracowana i przedstawiona do podpisania umowa pomiędzy ośrodkiem „ Rewita” w Pieczyskach a Biurem BSK. Z tego wzglądu rezerwację miejsc na Zlocie należy prowadzić w ośrodku a wpłaty kierować do BSK. Nakreślił jakie koszty będą obowiązywały za pobyt na zlocie- szczegółowe informacje można znaleźć w ulotce na temat zlotu, które przekazał od Intergrup do rozpropagowania.

 

5. Informacje dotyczące organizacji Warsztatów 12 Tradycji w Regionie Kujawsko - Pomorskim.

 

Adam AA- Koordynator Organizacji Warsztatów pn  „12 Tradycji ” w regionie Kujawsko – Pomorskim poinformował że  Warsztat Tradycji 1;2;3 odbędzie się w siedzibie Intergrupy „ Alfa” przy ul. Skarżyńskiego 4 w Bydgoszczy w dniu 28-02-2015 w godzinach 16 00 – 20 00.

 Warsztat Tradycji 4;5 przeprowadzi Intergrupa „Kujawska” w dniu 25-04- 2015 w godzinach 17 00 – 20 00 przy ul. Okrężnej 79 w Inowrocławiu. Przekazał prośbę o przygotowanie zaproszeń na następne Warsztaty.

 

******************************************

  Intergrupa AA „Ziemia Włocławska”

Włocławek 2014 - 02-08

SPRAWOZDANIE  nr:  01/2015

 

W dniu 8 lutego 2015 o godz. 16,00  w siedzibie Grupy AA  „ Viktoria ” przy ul. Wojska Polskiego 16a we Włocławku odbyło się spotkanie Intergrupy

„ Ziemia Włocławska ”.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.

Grupa AA „ Barka ”    - Rzecznik Grupy Andrzej AA, Mandatariusz Paweł, Skarbnik Ewelina,

·         Grupa AA „ Viktoria ”     - Mandatariusz Grupy Darek AA, Wojtek AA

·         Grupa AA „ Centrum”         Mandatariusz Józef AA

·         Grupa AA „ Za Piecem”     -  Nie było nikogo

·         Grupa AA „ Wieczernik ”     Rzecznik Barbara AA, 

·         Grupa AA „ Poranek "     -  Z-ca rzecznika Janek AA

·         Grupa AA „ Drugi Krok ”     Rzecznik Radek AA,   Skarbnik Zbyszek Aa , 

·         Grupa AA „ Wolność ”         Mandatariusz Grupy - Janek AA

·         Grupa AA „ Iskierka ”        -Rzecznik Grupy -  Arnold AA,

·         Grupa AA „Przy Tamie” -  Mandatariusz Krzysiu AA

·         Kolporter Intergrupy   -   Janek AA

·         Rzecznik Regionu  -  Stasiek AA

·         Rzecznik Intergrupy – Grzegorz AA

      

 Rzecznik Intergrupy Grzegorz przedstawił sugerowany program:

      1. Powitanie się uczestników „Modlitwą o Pogodę Ducha”

2. Odczytanie 12 koncepcji i przedstawienie się.

3. Sprawozdania  Mandatariuszy Grup AA.

 4.  Sprawozdanie Służebnych w Intergrupie:

5.     Sprawozdania ze spotkania regionu Kujawsko-Pomorskiego                              które odbyło się 17-01-2015r

6.  Wolne wnioski.

 Ad 1 i 2 . Spotkanie rozpoczęto od wspólnej modlitwy „ O pogodę ducha ”i  odczytania   12 Koncepcji Służb AA i przedstawienia siebie.

Ad. 3: Rzecznicy lub Mandatariusze nie przedstawili spraw trudnych, wzbudzających zaniepokojenie na Grupach AA. Jest wszędzie problem z pełnieniem służb. Mityngi odbywają się regularnie zgodnie z terminarzem, frekwencja na Mityngach uległa poprawie. Rzecznik  Grupy „Barka” z Lubienia Kuj. poinformował że zwiększyła się frekwencja na mityngach i przychodzą „nowi”. Grupa wyjeżdża też na mityngi do Kutna, Gostynina i Głogowca. Grupa zgłasza chęć zorganizowania u siebie warsztatów tematycznych i prosi o pomoc w tej sprawie.

 Rzecznik  Grupy  Drugi krok” przeczytał sprawozdanie o działaniach Grupy i tak:

- Grupa organizuje na każdym pierwszym mityngu w miesiącu spikerkę,

- Organizuje po ostatnim mityngu w miesiącu warsztaty tradycji AA

- Rozprowadza ulotki i plakaty informujące o Grupie

-  Grupa nawiązała kontakt z Dyrekcją MOPR  i zorganizuje mityng informacyjny w dniu 25-03-2015 dla pracowników MOPR i kuratorów sadowych,

- Grupa dalej będzie współpracowała z Dyrekcją MOPR w niesieniu posłania dla osób wciąż cierpiących,

- Grupa nawiązała kontakt również  z duchownymi w celu współpracy.

- Mandatariusz Grupy „ Wolność” w ZK Mielęcin Janek AA przekazał że  Mityngi odbywają się regularnie nawet jak nie ma nikogo z zewnątrz.

- Rzecznik Grupy „ Wieczernik” poinformował   że mityngi odbywają się regularnie i jest na nich praca na krokach i tradycjach AA.

- Mandatariusz Grupy „Przy Tamie” powiedział o trudnościach z salą w związku z rozbudową kościoła.

- Rzecznik Grupy „Viktoria” mówił o trudnościach z opłatą za lokal oraz o małej frekwencji na mityngach.

Ad 4:Służebni z Intergrupy nie przedstawili też niepokojących wiadomości. 

 Kolporter Inergrupy  Janek AA  odczytał dane o stanie literatury. Bardzo wzrosła sprzedaż literatury.

Ad 5.Rzecznik Intergrupy Grzegorz AA przekazał informację z ostatniego spotkania Regionu Kujawsko- Pomorskiego. 

Ad 6. W wolnych wnioskach Grupa  „Drugi Krok „  zaproponowała żeby spotkania Intergrupy odbywały się raz w miesiącu a nie co drugi miesiąc. Rzecznik Grupy „Drugi  Krok” zasugerował żeby na innych Grupach odbywały się też Warsztaty Tradycji raz w miesiącu.

Rzecznik Intergrupy Grzegorz ponowił zapytanie o chętnych do pełnienia służby Kolportera Intergrupy. Do czasu wybrania nowego Kolportera służbę tę będzie pełnił dotychczasowy  Kolporter Janek AA. Rzecznik Intergrupy Grzegorz sugerował żeby na grupach wybrać zastępców Kolportera to będzie łatwiej później zmienić służbę. Grzegorz poinformował też że Intergrupa zorganizuje spotkanie informacyjne w Domu Poprawczym we Włocławku przy ul. Leśnej, w miesiącu marcu.

Podczas głosowania nie przeszła propozycja comiesięcznych spotkań Intergrupy ( były za 4 głosy a przeciw 5) i zostało co dwa miesiące. Sekretarz Barbara zasugerowała żeby powołać Zespół Informacji Publicznej, który będzie się zajmował organizowaniem mityngów informacyjnych dla różnych grup społecznych we Włocławku i okolicy.

Powołano taki Zespół w skład którego weszło 5 osób:  Radek, Zbyszek, Basia , Stasiu, i Andrzej. Ten zespół będzie się spotykał częściej niż Intergrupa.

Przeszła też sugestia organizowania warsztatów tradycji na Grupach  i tak w miesiącu marcu odbędzie się Warsztat IV Tradycji  AA na Grupie „Viktoria”, a wmiesiacu kwietniu Warsztat  V Tradycji  AA na Grupie „Wieczernik”

 Te warsztaty będzie finansowała Intergrupa Ziemia Włocławska.( koszt materiałów i spikera)

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „Kujawskiej”– 03.2015

 

Spotkanie Intergrupy odbyło się 07.03.2015 w Radziejowie grupa  „ Pokój i Dobro”. Uczestniczyły w nim 23 osoby.

 

1.    Rzecznik Intergrupy przedstawił porządek spotkania.

1.    Odczytana została Preambuła AA – Ola,12 Koncepcji- Krzysztof oraz 12 Tradycji – Renata.

2.    Nastąpiło przedstawienie się zebranych.

3.    Ola odczytała informację z poprzedniego spotkania Intergrupy.

4.    Rzecznik Intergrupy przypomniał, że Intergrupa Kujawska jest organizatorem warsztatów 4 i 5 Tradycji, które odbędą się 25.04.2015. Włodek zapytał o osoby chętne do przygotowania tych warsztatów. Darek : potrzebne są 3 osoby do przygotowania: osoba prowadząca oraz 2 spikerów. Darek: Teresa zdeklarowała się, że zajmie się wynajęciem sali w OSiR.  Włodek:Teresa załatwiła wynajem sali. Darek i Ola podjęli się przygotowania omówienia  4 i 5 Tradycji, a Włodek poprowadzenia tego spotkania. Rzecznik Intergrupy powitał Andrzeja – rzecznika grupy „ Carmen”. Włodek przedstawił specyfikę tej grupy, jej członkowie to mieszkańcy DPS w Inowrocławiu. Andrzej przedstawił grupę: spotykają się na mityngach od 03.09.2014, mają wsparcie innych grup AA; jest to grupa 9 osób, które mają problemy zdrowotne. Włodek : czy powierzyć służbę sekretarza Oli? Stanisław : w maju na Konferencji. Darek: w maju. Włodek powierzenie nastąpi na Konferencji Intergrupy.

5.    Termin kolejnego spotkania Intergrupy: Włodek : 04.04.2015. Stanisław  zasugerował przeniesienie na 11.04 ponieważ 04.04 to sobota przed Świętami.głosowanie : 1 osoba wstrzymała się reszta za terminem 11.04. Włodek : 11.04 uroczyste spotkanie Intergrupy z okazji 20 rocznicy , gospodarzem spotkania będzie grupa „ Ostoja”. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie założycieli oraz wszystkich , którzy pełnili służby w Intergrupie Kujawskiej.

6.    Włodek : brak kontaktu z Barcinem. Potrzebne są 2-3 osoby, które wybiorą się kilka razy na mityng do grupy w Barcinie i o informację zwrotną jak wygląda sytuacja grupy. Zgłosiły się 3 osoby : Heniu, Andrzej i Krzysztof.

7.    Włodek przedstawił plan wspierania grupy w ZK : 04.2015 – gr. Barbara , 05.2015 – Jutrzenka, 06.2015-Nadzieja , 07.2015 – Niedziela, 08.2015- Odnowa, 09.2015- Pojednanie, 10.2015- Światło,11.2015- Wiara,12.2015- Więź, 01.2016- Wspólny Dom, 02.2016-Arka , 03.2016- Gniewko, 04.2016- Ostoja, 05.12- Pokój i Dobro

8.    Stanisława przeprowadziła warsztaty IX Tradycji. Dyskusja uczestników na podany temat.

9.    Włodek zaapelował o „cienia” łącznika z ZK .

10.  Darek podejmie się służby łącznika ds. internetu w intergrupie. Odbyło się głosowanie wszyscy za dofinansowaniem warsztatów dla łącznika.

 

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy „KOPERNIK”, grupa „ DROGA” w dn.14.02.2015r.

 

Spotkanie poprzedził warsztat nt. „ Działanie w jedności gwarantem naszego istnienia.

Zebranych przywitał rzecznik Intergrupy Jacek. Odczytano teksty stałe: XII Tradycji przeczytała Magda, a XII Koncepcji Halina, następnie przedstawiliśmy się z imienia i pełnionych służb. Krótkie streszczenie ostatniego sprawozdania ze spotkania Intergrupy i Rady Regionu dokonał rzeczni Jacek.

Wolne wnioski:

1) zająć się Kartą Konferencji: propozycja, żeby do głosowania był upoważniony jeden przedstawiciel grupy.

2) sprawa Czerniewic: zmiana decyzji, obecnie pacjenci prowadzą mitingi, ale jest prośba, żeby jeździć i nadal dzielić się swoim doświadczeniem, tam na nas czeka drugi alkoholik.

3) jest wola powołania zespołu zadaniowego- wolontariatu do pomocy łącznikowi ds. internetu.

Sprawozdanie z Grup:

„DROGA” Toruń- przedstawiciel grupy Krzysztof: b/z, w grudniu odbyła się X Rocznica Grupy, grupa kontynuuje  mitingi spikerskie z Tradycji, które odbywają się w ostatni czwartek miesiąca na mitingu otwartym.

„POKORA” Toruń- przedstawiciel grupy Halina: b/z, grupa prowadzi mitingi spikerskie w pierwszą niedzielę miesiąca na mitingach otwartych. Mitingi oparte są o Program zdrowienia.

„BRYLANT” Toruń- przedstawiciel grupy Janusz: b/z, grupa wprowadza mitingi tematyczne w pierwszej części mitingu, druga część oparta będzie o poszczególny Krok z Programu zdrowienia.

„SZCZĘŚCIE” Toruń- przedstawiciel grupy Urszula: frekwencja zadawalająca.

„ PRZYMIERZE” Brodnica- przedstawiciel grupy Zbyszek: frekwencja duża, pojawiają się nowi.

„ KROKUS” Brodnica- przedstawiciel grupy Józef: frekwencja średnia 5-6 osób, reszta b/z.

„ DRWĘCA” Lubicz- przedstawiciel grupy Andrzej: frekwencja słaba 2-3 osoby, odbyła się II Rocznica Grupy.

„VIJA” Czernikowo- przedstawiciel grupy Leszek: b/z, frekwencja 4-5 osób.

„RYSZARD- JEDNOŚĆ”- przedstawiciel grupy Wioleta: frekwencja duża,  przedstawicielka grupy zadała Intergrupie 2 pytania:

-dlaczego skarbnik Intergrupy dysponuje tak dużą kwotą pieniędzy i dzieli jej według sugestii  BSK(60% i 40%)?

-dlaczego w związku z tym grupa „ALA”(grupa w AŚ) nie otrzymuje większej puli pieniędzy? Następnie poinformowała Intergrupę, że grupa Ryszard- Jedność wstrzymała datki do Intergrupy.

„ODWAGA”- przedstawiciel grupy Tomek: 31.01.2015r. odbyła się Inwentura grupy, gdzie grupa zastanawiała się jak lepiej nieść posłanie wszystkim tym, którzy wciąż cierpią, po niej odbył się miting organizacyjny, na którym postanowiono zlikwidować wszystkie dotąd zadawane pytania, ustalono również, że grupa będzie prowadziła mitingi spikerskie z III Legatów na mitingach otwartych, jeśli taki miting przypadać będzie w poniedziałek to miting spikerski będzie dotyczył Legatu- Zdrowienie. Grupa prowadzi listę osób chętnych do sponsorowania. W kwietniu grupa będzie obchodziła 20 Rocznicę swojego istnienia.

„ JUTRZENKA” Rypin- przedstawiciel grupy Witek: frekwencja duża do 20 osób, przychodzą nowi.

„START” Toruń- przedstawiciel grupy Jacek: b/z VII Tradycja zadawalająca, odbyła się vii Rocznica Grupy.

Sprawozdanie łącznika do ZK i AŚ Edek: mitingi na grupie „ALA” odbywają się w czwartek, na ostatnim mitingu otwartym była pani psycholog, 28.02.2015r. obędzie się 20 Rocznica Grupy „Ala”. Areszt Śledczy zaprosił na tą uroczystość przedstawicieli zespołów terapeutycznych z Grudziądza, Inowrocławia. Nadal trwa sponsorowanie z jednym z osadzonych. Odbywa się ono w poniedziałki. Grupa dziękuje za okazane wsparcie.

Sprawozdanie łącznika ds. internetu Wojtek: informacje, które otrzymuję od grup umieszczone są na bieżąco, poprawiła się współpraca z łącznikiem regionalnym.

Sprawozdanie kolportera Tomek: literatura sprzedaje się dobrze, obecnie fundusz literatury wynosi około 1400 zł, wybieram się na warsztaty dla kolporterów do Sielpi.

Sprawozdanie delegata do Komisji Organizacyjnej Jacek: KO. Spotkała się 25.01.2015r. w Warszawie w BSK, podstawowym zadaniem KO. Jest zorganizowanie 44 Konferencji Służb Krajowych, która odbędzie się w Konstancinie, został wybrany zespół zadaniowy do organizacji tej Konferencji, powstał również zespół zadaniowy ds. pytań.

Sprawozdanie redaktora biuletynu regionalnego „ WISŁA” Magda: nadal drukujemy nakład 450 sztuk, mam wiadomości od kwestora, że wszystkie egzemplarze rozchodzą się, nadal obowiązuje tematyka w kolejnych numerach, ale zastanawiamy się nad zmianą, jest prośba do Intergrupy, żeby na stronie Intergrupy zamieszczać archiwalne numery „Wisły”.

Sprawozdanie skarbnika: Witek

Skarbnik odpowiedział na pytania zadane przez przedstawiciela grupy „RYSZARD- JEDNOŚĆ, a mianowicie: w sumieniu Intergrupy „KOPERNIK” wysłuchaliśmy głosu mniejszości i przyznaliśmy, ,ze od tej pory pieniądze z wpływów będą dzielone wg. sugestii BSK( z czego 60% pozostanie w Intergrupie, a 40% zostanie przekazane na niesienie posłania do Regionu Kujawsko- Pomorskiego). Natomiast większe fundusze na grupę „ALA” w AŚ  mijają się z celem, ponieważ ta ilość literatury tam przekazywana w zupełności wystarcza, w przeciwnym razie nie spełniałaby ona podstawowego celu.

Następne spotkanie Intergrupy „KOPERNIK” to Konferencja Sprawozdawczo- Wyborcza, która odbędzie się na grupie „ODWAGA” w Toruniu przy ul. Kasztanowej16, o godzinie: 16.00.

******************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy Ziemia Chełmińska

 

W dniu 27.11.2014r. w Grudziądzu na grupie AA „Odrodzenie” o godz.18.00 odbyło się spotkanie Intergrupy

Porządek spotkania

  1. Odczytanie 12 Koncepcji dla Służb AA w Polsce
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego spotkania Intergrupy
  3. Sprawozdania z grup
  4. Relacja ze spotkania służb regionu
  5. Sprawa mandatariuszy do ZK
  6. Wolne wnioski

Ad.3.

- Ryszard „Geneza” – udział 14 -15 osób, praca na tematach z I-części, atmosfera dobra

- Henryk „Odrodzenie” Grudziądz – zrobiliśmy inwenturę grupy-wybraliśmy nowego rzecznika jest nim Kazik, prowadzenie mityngów powierzamy wielu osobom, w poniedziałki pracujemy na krokach, w czwartki na tradycjach, ostatnio odbył się rocznicowy mityng Sławka ze Szkocji, na mityngi rocznicowe do innych grup staramy się wyjeżdżać w kilka osób, w przyszłym roku nasza grupa obchodzić będzie 20-lecie, zamierzamy łączyć siły z innymi grupami aby nieść posłanie, przybyły dwie nowe

-ZK Grudziądz oddział kobiecy „Victoria” Lucyna niesie tam posłanie

-ZK Grudziądz „Feniks” i „Zodiak” , Leszek niesie tam posłanie, odwiedził ich ostatnio Sławek ze Szkocji oraz Edek z regionu, jest dobra współpraca z dyrekcją, Feniks funkcjonuje już normalnie.

-Ryszard „Nowa Droga”, mityngi się odbywają ale forma ich prowadzenia jest zachwiana, 90% czasu to smutki i radości.

- Zbyszek „Nowe Życie”, udział 5-12 osób, tradycja VII dobra

- Waldek „I Krok”, udział 5-10 osób, pracujemy na tematach z medytacji i I części, Sławek i Mariola niosą posłanie na detoks, Sławek niesie posłanie do ZK Chełmno, tradycja VII dobra

-Ryszard „Starówka”, udział 2-6 osób, Jurek jest prowadzącym mityng,

-Ewa „Przystań”, udział 6-8 osób- po pierwszej części zostaje 3-4 osób,

-Henryk „Odrodzenie” Jeżewo, udział ok 10 osób, pracujemy na krokach i problemach z I części, ostatnio odbyła się I rocznica Darka.

- Zbyszek „Ocalenie” Gruta, udział 8-12 osób, odbyło się 8 rocznic w tym 4 pierwsze, pracujemy na krokach, odwiedzamy inne grupy.

-Wojtek „Quatro”, pracujemy na krokach i refleksjach, mityng prowadzi osoba która jest chętna.

-Rafał „Arka”, mityngi odbywają się w Niedziele o 16, udział ok 12 osób, ostatnio odbyła się I rocznica Rafała.

-Przemek „Jowisz”, udział 12-20 osób, duża rotacja osób nowych.

Ad.4. Na spotkaniu regionu byli Ryszard i Henryk

- Rada Regionu na Ziemi Chełmińskiej odbędzie się 18.07.15

- następna rada odbędzie się w Styczniu

- apel do rzeczników grup o informacje odnośnie aktywności grup w okresie świątecznym

- redaktor „Wisły” Magda prosi o dzielenie się doświadczeniem na łamach czasopisma

-następny zlot radości regionu kuj-pomorskiego odbędzie się w Pieczyskach w ostatni weekend sierpnia 2015 roku

-w maju 2015 odbędzie się konferencja SK , prośba o składanie swoich kandydatur.

Ad.5. Andrzej rezygnuje z posłania do ZK

- prośba o omówienie problemu w grupach

- planowane zaproszenie łącznika do ZK

Ad.6. Wolne wnioski

- Ryszard sugeruje aby na swoje rocznice wpłacać wartość jednego dolara za każdy rok na konto BSK, w ramach niesienia w ten sposób posłania dla AA jako całości

- pytanie „ co zrobić z osobą pijaną na mityngu”- sugestia – rozmawia z nim osoba doświadczona i zachęca do udziału w następnym mityngu na trzeźwo

- Henryk wnioskuje o inwenturę Intergrupy – wybranie nowych służb

- wniosek aby umieszczać stan finansowy Intergrupy w sprawozdaniach

-Jeżewo zgłasza że 24 i 31 XII mityngi nie odbędą się

-grup Flisak i Lipcowej nie aktualizujemy w spisie internetowym

- wniosek o zakupienie „poradnika służb” dla grup w Intergrupie

Następne spotkanie odbędzie się 14.12.2014. na grupie „Nowe Życie” w Zawadzie o godz.17.00.

 ******************************************

Protokół nr.145/2015

Ze spotkania Intergrupy „Alfa”

odbytego 21 lutego 2015r. w Bydgoszczy przy ul. Skarżyńskiego 4.

 

Plan spotkania :

1.Powitanie uczestników.

2.Wspólne odmówienie modlitwy o Pogodę Ducha.

3.Odczytanie 12 kroków , 12 tradycji i 12 koncepcji AA.

4.Przedstawienie się uczestników spotkania.

5.Informacja mandatariuszy z grup:

-Jak grupa niesie posłanie AA wewnątrz i na zewnątrz grupy

-Co się zmieniło w grupie od ostatniego spotkania Intergrupy

-Czy grupa potrzebuje pomocy organizacyjnej lub finansowej od Intergrupy

6.Informacje służb Intergrupy , Komisji Organizacyjnej oraz zespołów.

7.Wolne wnioski.

-PRZERWA 10 min.

8.Warsztat – 9 Tradycja AA.

9.Zakończenie spotkania-Wspólne odmówienie deklaracji „Jestem Odpowiedzialny”.

 

Ad.1-4

Wszystkich uczestników spotkania przywitał Rzecznik Intergrupy Adam. Następnie odczytano 12 kroków , 12 tradycji i 12 koncepcji AA oraz nastąpiło przedstawienie uczestników spotkania.

 

Ad.5

-grupa ZK „WOLNOŚĆ” Bydgoszcz oraz ZK „DROMADER” Strzelewo – zewnątrz potrzebują wsparcia przyjaciół z zewnątrz.

-grupa „JEST SPOSÓB”- Zespół Informacji Publicznej który powstał na grupie nawiązał kontakt z profesjonalistami z Ośrodka Odwykowego w Bydgoszczy który mieści się przy ulicy Kurpińskiego .

Zespół za zgodą Dyrektora tej placówki ,przeprowadził w dniu 11 lutego spotkanie z pacjentami dzieląc się z nimi informacjami o Wspólnocie AA oraz swoim doświadczeniem. W trakcie dalszych rozmów z jedną z terapeutek zrodził się pomysł aby utworzyć na terenie Ośrodka grupę AA. Pomysł ten został przedstawiony na spotkaniu Intergrupy „Alfa” przez służby grupy i wspólną decyzją postanowiono że na terenie Ośrodka zostanie odwieszona grupa „CZAS”.

Na grupie również można znaleźć sponsora oraz dostępna jest literatura AA.

-grupa „PRZTSTAŃ”- na grupie odbyła się inwentura ,wszystkie służby zostały obsadzone ,na grupie można znaleźć sponsora.

-grupa „BŁONIE” –niesie posłanie do ZK poprzez literaturę oraz na Oddział Odwykowy w Świeciu ,na grupie dostępna jest literatura.

-grupa „BOGDAN”- odbyła się inwentura grupy .Grupa niesie posłanie poprzez roznoszenie broszur m.in.  w przychodniach zdrowia .

-grupa „BRZOZA”- niesie posłanie poprzez broszury i spisy mitingów.

-grupa „ PIERWSZY PIĄTEK”-rozkładanie broszur w kościele.

-grupa,, EMAUS”- mandatariusz wyraził wdzięczność za wsparcie obecnością i dzieleniem się swoim doświadczeniem przyjaciół z innych grup i zachęcał do dalszego wsparcia.

 

Ad.6

a.)Rzecznik przedstawił informację z ostatniego spotkania Rady Regionu .

b.)Z-ca Sekretarza przedstawił informację z poprzedniego spotkania intergrupy.

c.)Komisja Organizacyjna –rzecznik zaapelował do mandatariuszy o wniesienie rekomendacji z grup osób gotowych do podjęcia się służby Delegata Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi oraz Delegata Komisji Finansowej.

-K.O złożyła prośbę do Intergrupy o wniesienie rekomendacji o zawieszeniu Karty Konferencji i zastąpieniu jej PORADNIKIEM SŁUŻB.

- Komisja zaproponowała również przeprowadzenie warsztatu dyżurnego –online i telefonów informacyjnych .

 

Ad.7

-Mandatariusz grupy „Mateusz” przekazał prośbę z Ośrodka Odwykowego mieszczącego się przy ulicy Borowikowej w Bydgoszczy o zaniesienie posłania AA w to miejsce.

Ad.8

-Odbył się również warsztat w temacie 9-tej tradycji.

 

Ad.9

Spotkanie zostało zakończone wspólnym odmówieniem deklaracji „JESTEM ODPOWIEDZIALNY”.