Data aktualizacji: 2016.08.28


  Historia powstania Regionu Kujawsko-Pomorskiego Wspólnoty AA


REGION KUJAWSKO-POMORSKI

Inicjatywa utworzenia Miasta Regionu-Bydgoszcz wyszła od Przyjaciół z Intergrupy „KUJAWSKIEJ” na spotkaniu w styczniu 1996 roku w Kruszwicy. W spotkaniu tym uczestniczyli również Przyjaciele z Intergrupy ”ALFA”.

      - 16 luty 1996 roku – na spotkaniu Intergrupy „ALFA” w Bydgoszczy, w którym uczestniczyli Przyjaciele z Intergrupy „KUJAWSKIEJ” uzgodniono nazwę, która brzmiała „Miasto Region Kujawsko-Pomorski”.

      - 23 marzec 1996 roku – pierwsze spotkanie w Kruszwicy grupy inicjatywnej, w którym biorą udział przedstawiciele z Intergrup „KUJAWSKIEJ”, „KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEJ” oraz „ALFA”. Podstawowym celem spotkania było formalne utworzenie „Regionu Kujawsko Pomorskiego”. Uzgodniono, że siedziba Regionu będzie w Bydgoszczy. Do służb w Inicjatywnej Radzie Regionu wybrano: Krzysztofa i Grzegorza z Intergrupy „ALFA”, Ryszarda i Zdzisława z Intergrupy „KUJAWSKO-DOBRZYŃSKIEJ”, Pawła i Janusza z Intergrupy „KUJAWSKIEJ”. Rzecznikiem Rady wybrano Krzysztofa z Bydgoszczy.

      - 9 maj 1996 rok – na spotkaniu Rady w Bydgoszczy jednogłośnie zaakceptowano tablicę informacyjną wykonaną przez Janusza z Intergrupy „KUJAWSKIEJ”. Tablicę umieszczono na szczycie domu będącego siedzibą „REGIONU”. Na tablicy widnieje napis:

Region Kujawsko-Pomorski
Polskiej Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików
85-798 Bydgoszcz
ul. Skarżyńskiego 4

      - Jednym z pierwszych zadań Rady Regionu była integracja grup Toruńskich. Spotkanie 22 czerwca 1996 roku odbyło się już z udziałem Przyjaciół nowo powstałej Intergrupy „KOPERNIK” z Torunia.

      - 20 lipiec 1996 rok - na spotkaniu w Bydgoszczy powołano cztery komisje.

      - 17 sierpień 1996 rok - przedkongresowe spotkanie odbyło się w Toruniu, na którym wybrano kandydata na Powiernika Regionu, został nim Paweł z Kruszwicy. Uzupełniono skład Rady Regionu oraz skład powołanych komisji. Przyjęto, że na Kongresie w Warszawie nasi delegaci przedstawią zasadność utworzenia naszego Regionu, a następnie będą głosować za formalnym zatwierdzeniem Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

30 sierpnia 1996 roku delegaci na VI Kongresie AA wymaganą ilością głosów wytypowali 13 Miast – Regionów; Miasto – Region Bydgoszcz zostało włączone w struktury AA w Polsce.

      - 7 luty 1998 roku – spotkani Rady Regionu odbyło się w Barcinie, na spotkaniu byli obecni Przyjaciele z nowo powstałej Intergrupy „ZIEMIA CHEŁMIŃSKA” i wyrazili akces przynależności do Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Od tego dnia Region Kujawsko-Pomorski składa się z 5 Intergrup.Intergrupa "ALFA"

      Rok 1994 to narodziny Intergrupy Alfa. W Gdańsku na spotkaniu Inter-grupy Pomorskiej pada propozycja z ust Grzegorza i Joli, aby utworzyć Intergrupę Alfa. 15 października 1994r odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie w Miejskim Ośrodku Kultury przy Starym Rynku. Rzecznikiem Intergrupy został Piotr-Łysy, skarbnikiem została Jola kolporterem został Piotr-2 i Grzegorz-Szczupły. Na pierwsze spotkanie Intergrupy Alfa zaprosiła gr. AA Pierwszy Krok. Pierwsza siedziba Alfy mieściła się na Wyszyńskiego. Później Alfa przeniosła się na Skarżyńskiego 4 gdzie siedzibę ma do dziś.


Najstarsze grupy AA to:

"PODKOWA" - Bydgoszcz - Łęgnowo 1984r,
"PIERWSZY KROK" - Bydgoszcz 06.1988,
"WIECZERNIK" - Bydgoszcz 1988r.

Intergrupa "KOPERNIK"

      Z inicjatywy nowo powstającego Regionu Kujawsko-Pomorskiego tworzy się zalążek Intergrupy KOPERNIK. Sławek rzecznik gr. Odwaga skrzyknął grupy toruńskie na pierwsze spotkanie w Klubie Jantar. Zebrali się przedstawiciele grup toruńskich: Ryszard, Jedność, Nowa, Waga, Krokus, Odwaga, Stop. Na tym spotkaniu byli przyjaciele z Intergrupy Alfa, Piotr i Janek oraz Paweł z Intergrupy Kujawskiej. Przedstawili ogólny zarys działania Intergrupy. Na następnym spotkaniu w Ośrodku Odwykowym na Czerniewicach ustalono nazwę Intergrupy i wybrano służby w intergrupie. Z pomocą znów pospieszyli przyjaciele z Intergrupy Alfa i Kujawskiej. Na tym spotkaniu ustalono nazwę Intergrupy - „KOPERNIK” z siedzibą w klubie Jantar przy ul. Dziewulskiego 12 i wybrano służby w intergrupie. Rzecznikiem został wybrany Sławek, a kandydatem na delegata do służby krajowej na wybory w regionie wytypowany został Adam, obaj z gr. Odwaga. Datą powstania Intergrupy „Kopernik” przyjęto datę pierwszego udziału intergrupy „Kopernik” w spotkaniu Rady Regionu w dniu 22 czerwca 1996.

Najstarsze grupy AA to:

"ARKANA" - Toruń 1983,
"JEDNOŚĆ" - Toruń 29.09.1987,
"RYSZARD" - Toruń 29.09.1989r.

Intergrupa "KUJAWSKA"

      Dnia 24.03.1995r. w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 64 odbyło się zebranie założycielskie Intergrupy KUJAWSKIEJ. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele grup AA; Ostoja, Barbara, Nadzieja ZK z Inowrocławia, Sukces Kruszwica, Arka Noego Mogilno, Wiara Trzemeszno i Pojednanie z Barcina. Na spotkaniu tym omówiono zagadnienia organizacyjne i merytoryczne związane z pracą Intergrupy. W/w grupy z dniem 24.03.1995r. przestają należeć do Inergrupy JEDNOŚĆ w Koninie. Do czasu szczegółowego podziału obowiązków służb w Intergrupie i określenia zadań- Inergrupę reprezentował Zespół Inicjatywny na czele z Pawłem AA- grupa Sukces Kruszwica. Drugie spotkanie Intergrupy odbyło się 18.04.95r. Na spotkaniu tym ustalono jednogłośnie, że stałą siedzibą Intergrupy Kujawskiej jest Inowrocław ul. Solankowa 64. W głosowaniu jawnym wybrano służby Intergrupy; - rzecznik - Paweł grupa Sukces Kruszwica - z-ca rzecznika - Zbigniew Pojednanie Barcin i Michał Nowa Grupa Mogilno - sekretarz - Janusz Inowrocław, skarbnik- Zenon Kruszwica, kolporter- Grzegorz Inowrocław, powiernik d/s kontaktów z ZK - Wawrzyniec Inowrocław, powiernik d/s kontaktów z mediami - Henryk Inowrocław. Delegatami do Służby Krajowej również w głosowaniu jawnym zostali; Paweł Kruszwica, Stefan Trzemeszno i Janusz Inowrocław.

Najstarsze grupy AA to:

"OSTOJA" - Inowrocław 1987,
"NADZIEJA" - przy ZKiAŚ 01.1989.

Intergrupa "ZIEMIA WŁOCŁAWSKA"

      Pierwszy, czyli najstarszy dokument z dnia 1995.07.14, adresowany jest do ówczesnego Biura Usług Ogólnych Służb Krajowych Anonimowych Alkoholików w Koninie, gdzie nowo wybrany Rzecznik Intergrupy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej Ryszard AA, informuje o reaktywacji Intergrupy AA w dniu 1995.07.08, która powstała w zeszłym roku, oraz podaje adres siedziby- Klub Abstynenta „ U Przyjaciół ” ul. 3-go Maja 22 we Włocławku. W piśmie Intergrupy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej skierowanym do Biura Służby Krajowej AA w Polsce w Warszawie podany został po raz pierwszy wykaz Grup AA należących do Intergrupy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej. Grupa AA „Viktoria”; Grupa AA „II Krok”; Grupa AA „ Wieczernik”; Grupa AA „Styl”- działająca przy ZK w Mielęcinie; Grupa AA „ Krokus”; Grupa AA „ U Przyjaciół ”; Grupa AA „ U Mirka” Ze sprawozdania Intergrupy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej można się dowiedzieć iż od dnia 1996.03.23, w którym został powołany Region Kujawsko – Pomorski, Intergrupa do początku istniała w jego strukturach. Sprawozdania ze spotkań Intergrupy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej istnieją do roku 1999 włącznie. Z datą 2002.01.23 następuje ponowne wznowienie pracy Intergrupy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej. Zostają wybrane nowe służby, Rzecznikiem Intergrupy jest Andrzej AA, Mandatariusz Henek AA, Skarbnik Stasiek AA. Intergrupa pracuje do marca 2005 roku. Ostatnią wzmiankę na temat Intergrupy Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej znalazłem w Raporcie ze Spotkania Regionu Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2005.07.09. Po tej dacie nie znalazłem żadnych śladów o pracy Intergrupy. Na początku listopada 2011 na wszystkich Grupach AA we Włocławku pojawiło się zaproszenie dla Rzecznika, Mandatariusza i wszystkich chętnych z Grup AA na założycielskie spotkanie Intergrupy Włocławskiej z datą 2011.11.19 W strukturę Regionu Kujawsko – Pomorskiego, Intergrupa która przyjęła nazwę „Ziemi Włocławskiej”, została przyjęta w maju 2012 roku, gdzie działa od chwili obecnej.

Najstarsze grupy AA to:

"VICTORIA" - Włocławek 06.1986r,
"KUJAWIAK" - Włocławek 1988r.

Intergrupa "ZIEMIA CHEŁMIŃSKA"

      W dniu 07.02.1998r. na spotkaniu Rady Regionu w Barcinie Zbyszek z Chełmna gr. Dromader poinformował, że z inicjatywy 5 grup AA z Grudziądza i Chełmna powstała nowa Intergrupa AA Ziemi Chełmińskiej. Adres ww. Intergrupy to klub Alicja Grudziądz ul. Toruńska 6. Na spotkaniu 04.04.1998r. Zbyszek rzecznik Intergrupy Ziemia Chełmińska poinformował, że jest już 11 grup w tym dwie w ZK jedna w AŚ. Intergrupa Ziemia Chełmińska podjęła się zorganizowania 1 Konferencji Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu w dniu 25.09.1999r. i też tam się odbyła. W 2000r. rzecznikiem Intergrupy Ziemia Chełmińska został Ryszard.

Najstarsze grupy AA to:

"1 KROK" - Świecie 01.1994,
"LIPCOWA" - Grudziądz 15.07.1993.