Aktualizowane na bieżąco (ostatnia aktualizacja - 26.11.2014)
 
SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ KONFERENCJI REGIONU, RADY REGIONU, INTERGRUP - Gdańska, Kaszubska, Kociewie, Zatoka, Żuławy.

(poniżej wersje skrócone - sprawozdania w pełnym brzmieniu są dostępne u Służb Intergrup, Regionu, oraz przekazywane pocztą emitent do osób ujętych na liście wysyłkowej - zgłoszenia do listy wysyłkowej emitent-a należy przesyłać na adres: baltycki@aa.org.pl)


*********************************************************************************************************

Sprawozdanie ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA” w dniu 25 października 2014r


     Gospodarzem spotkania była Grupa „Panorama” z  Gdyni.

Na spotkaniu obecne były 20 os. w tym 13 przedstawicieli grup, przedstawiciele służb Intergrupy Zatoka oraz dwóch uczestników bez prawa głosowania.

 

     Pierwszą część spotkania przeznaczono na Warsztat Koncepcji oraz dyskusję na ten temat.

W drugiej części spotkania przedstawiono raport z warsztatów rzeczników, sprawozdanie z warsztatów tradycji, oraz odbyła się dyskusja na ten temat, jak również małe sprawozdanie z światowego mityngu służb. W trzeciej części spotkania zajęto się sprawami bieżącymi, problemami pojawiającymi się na grupach i nurtującymi tematami.

 

Następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się w dniu 13 grudnia 2014 r. o godz. 1000 na grupie AA "Małgorzata" we Władysławowie.

*********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE

ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 15 listopada 2014r.

Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA "Promyk"

Spotkanie odbyło się 15.11.2014 roku o godzinie 14  w Starogardzie Gdańskim przy ul. Wodnej 3-miejsce spotkań AA grupy „Promyk”. W spotkaniu udział wzięło 14 służebnych (przedstawicieli) z grup AA.

Rzecznik grupy „Promyk” - powitał zebranych, rozpoczęliśmy spotkanie warsztatem Tradycji 11 - zebrani podzielili się doświadczeniem, w tym jakie są różnice pomiędzy reklamowaniem a informowaniem oraz w jaki sposób można złamać anonimowość.

 

Drugą część spotkania rozpoczął rzecznik grupy „Promyk” przekazując następnie prowadzenie Spotkania Rzecznikowi Intergrupy AA Kociewie.

 

Rzecznik przedstawił Przebieg spotkania:

 

Tematy :

  1. Głos dla mandatariuszy grup;

  2. Głos dla służb Intergrupy;

  3. Ustalenie kalendarza spotkań Intergrupy na rok 2015;

  4. Wolne wnioski.

 Ad.1 - Służebni przedstawili informacje o grupach kiedy i gdzie odbywają się mityngi oraz jak pracują na grupach.

 

Ad.2 - Służebni Intergrupy przedstawili kolejno : skarbnik stan kasy ; kolporter literatury stan literatury ; z-ca

            łącznika ds. internetu przekazał informacje dotyczące Informacji Publicznej.

 

Ad.3 - Wstępne ustalone terminy spotkań intergrupy „KOCIEWIE”:”1 krok” Chojnice –Styczeń ; „Trzeżwość” Starogard – luty ; „Radość” Starogard – marzec ; „Feniks” Tczew – kwiecień ; „Wielbłąd” Chojnice – maj ; „Rozsądek” Tczew – czerwiec ; „Cystersi” Pelplin – wrzesień ; „Promyk” Starogard – pażdziernik ; Nowe życie” Tczew – listopad ; „Nadzieja „ Tczew – grudzień. 

 

Ad.4 – Omówiliśmy ważne sprawy dotyczące życia Grup i Intergrupy Kociewie.

 

Następne spotkanie Intergrupy „KOCIEWIE” odbędzie się dnia 13 grudnia 2014 r. o godz. 14:00  w Lubichowie.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli  grup AA skupionych przy Intergrupie "KOCIEWIE" AA.


*********************************************************************************************************
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY AA "ZUŁAWY"  - Kwidzyn, 11.10.2014 

Gospodarzem spotkania była Grupa AA  „RADOŚĆ” w Malborku. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK  23 Grup AA (ALEKSANDRA, ANAKONDA, DROMADER, DZIEŃ PO DNIU, FENIKS, JAŚMIN ZK Kwidzyn, KAROL, KROKUS, NADZIEJA Elbląg, NADZIEJA Sztum, NADZIEJA Elbląg, NADZIEJA Szawałd, ODNOWA Prabuty, PARADOKS, POŁUDNIE, PŁOMYK, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZYJACIELE BILLA W., RADOŚĆ, STOKROTKI Kwidzyn, TĘCZA, TROJAN, WIOSNA ZK Malbork). Uprawnionych do głosowania były 25 osób.

Program spotkania:

1.      Warsztat: 5 Tradycja AA

2.      Głos dla służb Grup AA

3.      Głos dla służb Intergrupy

4.      Zaproszenia

5.      Pilne sprawy

6.      Wolne wnioski

Adnotacje do punktów spotkania:

Ad.1. - Zebrani podzielili się swoim doświadczeniem w temacie.
Ad.2. -
Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup. W większości Grup AA sytuacja bez większych zmian.
Ad.3. - Pełniący służ w Intergrupie zdali relacje ze swej służby.
     W miesiącu październiku 2014 swoje rocznice obchodzą Grupy AA :

 - ALDO Elbląg – 27’
 - NADZIEJA Szawałd – 2’

Ad.4. - Na kolejne spotkanie Intergrupę AA zaprosiła Grupa AA  “JAŚMIN” ZK w Kwidzynie. Spotkanie odbędzie się w dniu w 8 listopada 2014 roku godz. 10:00 przy ul. Lotniczej 1.  Należy przyjechać ok pół godziny wcześniej i mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem (najlepiej dowód osobisty)

Ad.5 i 6. – Nie było.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE

ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 18 października 2014r.
Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Lasacy” w Osiecznej

1. W pierwszej części spotkania Intergrupy Kociewie odbył się Warsztat temacie  Tradycji Dziesiątej, który poprowadził za-ca rzecznika Intergupy.

Odczytano Tradycję Dziesiąta, uczestnicy warsztatu podzielili się swoimi doświadczeniami:

 

Po przerwie spotkanie Intergrupy rozpoczął rzecznik grupy Lasacy :

Odczytano preambułę AA, zasady obowiązujące na mityngu, 12 Kroków i 12 Tradycji oraz odmówiliśmy modlitwę o Pogodę Ducha.

 

2. Następnie rzecznicy i mandatariusze grup podzielili się doświadczeniem z działalności grup w których pełnią służby.

 

3. Służby Intergrupy przedstawiły sprawozdania z wykonania swoich obowiązków.

 

4. Wolne wnioski:

- propozycja aby oprócz Kroków i Tradycji odczytywać Dwanaście Koncepcji dla służb AA w Polsce. (decyzja do podjęcia na kolejnym spotkaniu)

- przekazano „Zdroje” szt. 4 do AŚ w Starogardzie, Chojnicach, Czersku.

 

 Kolejne spotkanie Intergrupy odbędzie się 15 listopada 2014r na grupie AA Promyk. .Adres spotkania, Starogard Gdański ul Wodna 3 Kościół Św. Katarzyny (przy rynku)

Spotkanie zakończono modlitwą o Pogodę Ducha.
***********************************************************************************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy AA „Gdańska”

które odbyło się dnia 04.10.2014r. na grupie AA „Okrąglak-Przymorze”

W spotkaniu uczestniczyło 21 osób w tym 16- upoważnionych do głosowania Mandatariuszy reprezentujących Grupy; Akademia, Aramis, Centrum, Eden, Exodus, Krąg, Na Szlaku, Okrąglak- Przymorze, Przystań - Kościerzyna ,Sami Swoi, Siekiera- 1, Zaspa. 
-oraz upoważnieni do głosowania, reprezentujący Służby Intergrupy; Rzecznik, Łącznik ds. Zakładu Karnego, Kolporter Literatury, Sekretarz.

W pierwszej części spotkania Rzecznik Grupy Akademia przedstawił warsztat w temacie Koncepcji X .
Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat w temacie Tradycji XI .

Na zakończenie warsztatu Rzecznik poinformował o terminie i miejscu kolejnego spotkania Intergrupy Gdańska 08.11.2014r. o godz. 11:00 na Grupie „Exodus”. 

Po przerwie, dalsza cześć spotkania przebiegała w następujący sposób;
- odczytano skrót raportu ze spotkania Intergrupy w dniu 02.08.2014r.
- przedstawiono program spotkania.
- przekazano życzenia rocznicowe dla Grup Jubilatek.
- 30 LAT - BURSZTYN – KRZYK
- 22 LATA - ARAMIS
- 15 LAT - JASKÓŁKA

Głos dla służb Intergrupy:
Pełniący służby w Intergrupie podzielili się informacjami dotyczącymi realizacji ich obowiązków.


Głos dla służb Grup:

Przedstawiciele Grup podzielili się z nami informacjami z życia Grup AA.

Ogłoszenia Sugestie Sprawy ważne i pilne:

Akcesy przynależności do Intergrupy złożyły Grupy; Akademia, Aramis, Anonimowi Alkoholicy (piątek), Anonimowi Alkoholicy (sobota), Barka, Bursztyn-Krzyk, Centrum, Credo, Eden, Exodus, Kotwica, Jaskółka, Na Szlaku, Nadzieja, Niedziela, Okrąglak-Przymorze, Paragraf, Perełka, Potrzeba, Pomorzanki, Przystań, Radunia, Rodzina, Sami Swoi, Ujeścisko, Zostań z Nami, Zaspa, Życie w trzeźwości.

Przypominamy o obowiązku składania Akcesów dwa razy w roku (czerwiec, grudzień) zgodnie z zapisem w Karcie Intergrupy AA Gdańska. Grupy które chcą przynależeć do Intergrupy mogą złożyć Akces na kolejnym spotkaniu Intergrupy.

Delegaci Intergrupy przekazali informacje z spotkań Regionalnych Komisji, które odbyły się 14.09.2014r. 

Zespół Informacji Publicznej przekazał informacje z pracy Zespołu w miesiącu Wrześniu.

Na spotkaniu Intergrupy w grudniu warsztat poprowadzi Powiernik SK. Regionu Bałtyckiego. 

Informacje z Regionu i Biura Służb Krajowej:

- Warsztaty Tradycji – odbędą się 17-19.10 2014r. w Woźniakowie - organizuje Intergrupa Centrum.

- Spotkanie Rzeczników Regionów Intergrup – odbędzie się 17-19.0.2014r w Łodzi ul. Studencka 20/24, w ośrodku Prząśniczka 

- Światowy Mityng Służb odbędzie się w Warszawie 12-16.10.2014r.

ZAPRASZAMY SŁUZBY GRUP AA NA KOLEJNE SPOTKANIE INTERGRUPY GDAŃSKIEJ, KTÓRE ODBĘDZIESIĘ 08.11.2014R. NA GRUPIE „EXODUS” W GDAŃSKU O GODZINIE 11;00 

***********************************************************************************************************

Sprawozdanie ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA” w dniu 27 września 2014r

 

Gospodarzem spotkania była Grupa „Świt” w Rumii.

Na spotkaniu obecne było 27 os. w tym 24: przedstawicieli grup, przedstawicieli służb Intergrupy Zatoka oraz 3 uczestników bez prawa głosowania.

 

Pierwszą część spotkania przeznaczono na przedłożenie raportów z pracy na ostatnim spotkaniu Regionu, wyznaczenie miejsca odbycia się kolejnych zbliżających się warsztatów Tradycji oraz na informacje o ostatnich warsztatach Kroków.

W drugiej części spotkania mandatariusze i przedstawiciele grup podzielili się sprawami z życia swojej grupy AA. Osoby pełniące służbę w Intergrupie również zdały relację ze swojej służby.

W trzeciej części spotkania zajęto się sprawami bieżącymi i nurtującymi tematami.

 

Następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się w dniu 25 października 2014 r. o godz. 1000 przy ulicy Traugutta w Gdyni (miejsce spotkań grupy Panorama)

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY AA "ZUŁAWY" - Kwidzyn, 13.09.2014

 

Gospodarzem spotkania była Grupa AA  „PRZYJACIELE BILLA W.” w Kwidzynie. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK 23 Grup AA (ALEKSANDRA, ANAKONDA, DOROTA, DZIEŃ PO DNIU, JAROSŁAW, JAŚMIN ZK Kwidzyn, JUTRZENKA AŚ w Elblągu, KAROL, KROKUS, LIMES, NADZIEJA Sztum, NADZIEJA Elbląg, ODNOWA ZK Braniewo, POŁUDNIE, PŁOMYK, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZYJACIELE BILLA W., PRZYSTAŃ, RADOŚĆ, ROBERT, STOKROTKA Elbląg, STOKROTKI Kwidzyn, TĘCZA, TROJAN). Uprawnione do głosowania były 25 osób.

 

Program spotkania:

1.      Warsztat: 4 Tradycja AA

2.      Głos dla służb Grup AA

3.      Głos dla służb Intergrupy

4.      Zaproszenia

5.      Pilne sprawy

6.      Wolne wnioski

 

Adnotacje do punktów spotkania:

 

Ad.1.

Zebrani podzielili się swoim doświadczeniem w temacie.

 

Ad.2.

Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup. W większości Grup AA sytuacja bez większych zmian.

-     NADZIEJA Sztum – zmiana godzin rozpoczęcia mityngów na godz. 18:00

 

Ad.3.

Pełniący służ w Intergrupie zdali relacje ze swej służby.

 

Ad.4.

Na kolejne spotkanie Intergrupę AA zaprosiła Grupa AA  “RADOŚĆ” w Malborku. Spotkanie odbędzie się w dniu w 11 października 2014 roku godz. 10:00 przy ul. Stare Miasto 22.

 

Ad. 5 i 6:

Omówiliśmy sprawy pilne.

***********************************************************************************************************

Sprawozdanie
ze spotkania Intergrupy Kaszubskiej z dnia 21 września 2014 r.

 

Organizatorem spotkania była wyjątkowo Intergrupa Kaszubska
Spotkanie rozpoczął delegat na konferencje Regionu Bałtyckiego. Po odczytaniu tekstów początkowych i odczytaniu 12 tradycji i 12 koncepcji, przekazał dalsze 
prowadzenie rzecznikowi Intergrupy Kaszubskiej, który zaproponował następujący program spotkania:

1. Spotkanie Rady Regionu - sprawozdanie
2. Sprawozdania z grup, – czy nastąpiły zmiany, co robi grupa dla cierpiącego alkoholika.
3. Wybory do służb Intergrupy Kaszubskiej.
4. Sprawozdanie służb Intergrupy
5. Sprawy pilne i ważne
- zlot radości Regionu Bałtyckiego 2015 – powołanie komisji organizacyjnej
- finansowanie wyjazdów na Konferencje Rady Regionu

- grupy nieuczestniczące w spotkaniach Intergrupy.


Ad 1.  Spotkanie Rady Regionu - sprawozdanie. Nasza przedstawicielka w Regionie przekazała nam informację na temat spotkania Służb Regionu AA Bałtyckiego.

 

Ad. 2. Relacje z grup – przedstawiciele Grup uczestniczących w spotkaniu przekazali nam relacje z życia swoich Grup AA.

 

Ad. 3. Wybory do służb Intergrupy Kaszubskiej – nie odbyły się z przyczyn technicznych.

 

Ad.4. Sprawozdanie służb Intergrupy – pełniący służby w Intergrupie przekazali nam informacje dotyczące realizacji swoich obowiązków.

 

Ad. 5 Sprawy pilne i ważne

- zlot radości Regionu Bałtyckiego 2015

Wstępnie zgłosiła się grupa osób, która będzie tworzyć komisję organizacyjną zlotu.

   
Następne spotkanie Intergrupy 16.11.2014r. godz.10.00 (godz. 9.00 zbiera się zespół ds. informacji publicznej). Organizuje gr. Jutrzenka w Bytowie ul. Miła 26

***********************************************************************************************************
SPRAWOZDANIE
ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia
20 września 2014r.
Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Radość” Starogard Gd.


Spotkanie rozpoczął Skarbnik Grupy „Radość” od odczytania tekstów początkowych. Odmówiliśmy wspólnie Modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaliśmy 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE, który zaproponował następujący program spotkania:

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie
3. Wybory Cienia Łącznika ds. Internetu
4.Wolne wnioski

Program przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:

 W spotkaniu uczestniczyło 12 Grup AA: Radość Starogard Gd., Jedność Człuchów, Trzeźwość Starogard, Promyk Starogard, Dromader Skarszewy, I-krok Chojnice, Wielbłąd Chojnice, Ziarno Starogard Gd., Początek Lubichowo, Odnowa Gniew, Nadzieja Tczew, Rozsądek Tczew.

 Służebni podzielili się informacjami z życia Grup, podzieliliśmy się również doświadczeniami z prowadzenia mityngów.

 Grupa SERDECZNOŚĆ z Kolincza zawiesiła mityngi.

 
Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:

 Służebni podzielili się informacjami z wykonywanych przez siebie obowiązków,  w ramach pełnionej służby


Ad.4 –Wolne wnioski:
Brak

ZAKOŃCZENIE INTERGRUPY:

Odczytano teksty końcowe, wspólnie odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha.
Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 18 października 2014r. - gospodarzem będzie Grupa AA „Lasacy” w Osiecznej.

***********************************************************************************************************

Sprawozdanie z spotkania Rady Regionu AA Bałtyckiego,

Służb Rady Regionu oraz Komisji,

które odbyło się w dniu 14.09.2014r.  w Gdyni. Gospodarzem była Grupa AA „Horyzont

 

Rzecznik Rady Regionu przypomniał program spotkania:

 

1.      Praca w Komisjach i Zespołach; godz. 09:00 – 11:00:

2.      Warsztat w temacie: Jak ma wyglądać nasza współpraca? Kiedy spotkania i jak mają przebiegać nasze spotkania? Wymiana propozycji i pomysłów itp.;

3.      Przerwa;

4.      Głos dla służb Intergrup;

5.      Wnioski i sugestie z prac Komisji i Zespołów;

6.      Głos dla służb Regionu;

7.      Sprawy bieżące i wolne wnioski;

 

Spotkanie nagrywane.

Temat przewodni: Grupa najważniejsza, komisje powinny pracować w tematach zgłaszanych przez grupy.

 

Ad. 1:

Spotkaliśmy się w Komisjach i Zespołach, by omówić bieżące sprawy, wysłuchać pytań  i wypracowywać rozwiązania. 

 

Ad. 2:

W trakcie Warsztatu omawialiśmy kwestie obniżenia kosztów pracy Rady Regionu. Dzieliliśmy się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi wypracowania optymalnej liczby potrzebnych spotkań, tak aby nie tracić możliwości wzajemnego poznawania się, integracji i wymiany doświadczeń w rozmowach „twarzą w twarz”, pamiętając, że tego typu spotkania są podstawą rozwoju naszej Wspólnoty.

 

Ad. 4:

Głos dla służb Intergrup:

Rzecznicy Intergrup wchodzących w skład Regionu AA Bałtyckiego podzielili się informacjami dotyczącymi funkcjonowania tych Intergrup. Zapis w szczegółowym raporcie.

 

Ad. 5, 6 i 7:

Szczegóły w Raporcie Emitent.

***********************************************************************************************************

Sprawozdanie z XVII Konferencji Regionu Bałtyckiego  „Służba duchowym darem AA 13-15. 06. 2014r.

13.06.2014r.    Dzień  pierwszy

1.   Powitanie uczestników Konferencji przez rzecznika RB.

2.   Rozpoczęcie Konferencji- przedstawienie porządku Konferencji.

3.   Głosowanie  nad  zatwierdzeniem  porządku  konferencji - większością  głosów  przyjęto  porządek konferencji.

4.   Przedstawienie kandydatów do komisji  protokołowania i przyjmowania wniosków. Kandydatury
      przyjęto większością głosów.

5.   Większością głosów wybrano kandydatów do komisji liczenia głosów.

6.   Sprawozdania z Intergrup.

 W dalszej części  konferencji  Rzecznicy Intergrup  przedstawili sprawozdania  z działalności:

a)   Intergrupa AA „Zatoka”

–  Intergrupa liczy 29 grup AA,
–   Powołano służbę Łącznika ds. ZK i AŚ,
–   Podział kapelusza 60:40,
–   12 grup posiada pieczątki,
–   Podjazd dla niepełnosprawnych posiada 10 grup,
–   21 grup posiada kącik podstawowej literatury AA,
–   Intergrupa organizuje w-ty Kroków i Tradycji w Jastrzębiej Górze,
–   Intergrupa zorganizowała Zlot Radości w Wielu.

b)   Intergrupa AA „Kociewie”

–   Intergrupa liczy 29 grup AA,
–   Spotkania odbywają się raz w miesiącu z wyjątkiem wakacji,
–   Pieczątki posiadają 2 grupy,
–   Podjazdy dla niepełnosprawnych posiadają 2 grupy,
–   Niesienie posłania do AŚ.

c)    Intergrupa „Kaszubska”

–   Spotyka się, co 2 miesiące,
–   Intergrupa liczy 23 grupy AA, akces złożyło 18 grup,
–   6 grup posiada pieczątki,
–   Podjazdy dla niepełnosprawnych posiada 9 grup,
–   Niesienie posłania do ZK, AŚ, Szpitali Psychiatrycznych i Ośrodków Odwykowych,
–   Organizacja mityngów informacyjnych,
–   Organizacja warsztatów w Lęborku,
–   Nowa Karta Intergrupy,
–   Kobiece mityngi raz w miesiącu w Bytowie,
–   Większość grup posiada kącik literatury AA,
–   Podział kapelusza 50:50.

d)   Intergrupa „Żuławy”

–   Spotkania raz w miesiącu,
–   Do Intergrupy należą 42 grupy AA,
–   Podział kapelusza 50:50,
–   Niesienie posłania do ZK, AŚ, Szpital Odwykowy,
–   Przyjęto nową kartę Intergrupy,
–   Współorganizacja warsztatów dla AA,
–   Powołanie zespołu ds. Informacji Publicznej,
–   Pieczątki posiada 13 grup.

e)   Intergrupa „Gdańska”

Do Intergrupy „Gdańska” przynależy 30 grup, w tym jedna kobieca. Aktywność na grupach ok.75%. 12 grup posiada pieczątki. Na trzech grupach możliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych. Istniejący  Zespół ds.  Informacji    Publicznej    nawiązał współprace z profesjonalistami. Intergrupa   organizuje   wiele   warsztatów   w   tematach:   TRADYCJI, KONCEPCJI, SPONSOROWANIA. Służby są obsadzone w 70%. Brak niektórych zastępców. Intergrupa współpracuje ze szpitalem i ośrodkami odwykowymi. Dwa razy w tygodniu niesione jest posłanie do Zakładu Karnego na Przeróbce.

7.   Głos zabrał przedstawiciel z Regionu AA St. Petersburg. Poprosił o pomoc w zorganizowaniu spotkania lekarzy leczących alkoholików i narkomanów w Rosji z       lekarzami i alkoholikami z Polski, w celu podzielenia się doświadczeniem.

8.   Przedstawiono kandydatów do Służb Krajowych:

–   Komisja finansów,
–   Komisja Literatury,
–   Komisja organizacyjna.

9.   Przedstawiono kandydatów na powierników Rady Regionu:

–   Intergrupa „Zatoka” i „Kociewie” zgłosiły wakaty


14.06.2014r.   Dzień drugi

1.   Rozpoczęcie „Modlitwą o pogodę ducha” i przypomnienie porządku obrad.

2.   Warsztat „Projekt Karty Konferencji”  -  tezy i wnioski z warsztatu zawarte są w szczegółowym 

      Sprawozdaniu dostępnym w obiegu wewnętrznym.

3.   Kolejnym punktem programu Konferencji było głosowanie nad przyjęciem Karty Konferencji Służb

       Regionu AA „Bałtyckiego” - wniosek o przyjęcie nowej Karty Konferencji zatwierdzono.

4.   Warsztat w temacie: „Służba duchowym darem AA” – tezy i wnioski zawarte są w szczegółowym

       Sprawozdaniu dostępnym w obiegu wewnętrznym.

5.   Praca w komisjach

6.   Warsztat  „Służba  dla  Wspólnoty  AA  elementem  osobistego  zdrowienia”. Podzieliliśmy się

doświadczeniami w temacie warsztatu.

7.   Sprawozdania ustępujących służb – osoby ustępujące ze służb zdały swoje relacje z przebiegu,

       wykonanych zadań i spraw pozostawionych do realizacji.


15.06. 2014   Dzień  trzeci

 1.   Sprawozdania z prac w komisjach i złożenie wniosków:

Komisja Organizacji, Finansów i Rozwoju AA „Bałtycki”:

–   przygotowanie XVIII konferencji – miejsce Puck, termin 12 – 14 06. 2015 r.
–    terminarz działań Regionu 2015 r. – spotkania Rady Regionu – 08. 02, 10. 05, 13. 09, 13. 12. 2015r.

–   Regionalny Zlot Radości 28. 08 – 30. 08. 2015r.

–   Regionalne  warsztaty  15–17.  05  2015r.  i  18–20  09.  2015r.  Organizatorzy:  Intergrupa  „Zatoka”

       i „Żuławy”.

  Komisja Literatury i Publikacji

- 22 – 23. 03. 2015 r. Ogólnopolskie Warsztaty Kolporterów Literatury w Sielpii.

Komisja Informacji Publicznej.


 Wybory służb Regionu, kandydatów do Służby Krajowej oraz prowadzącego konferencję w 2015r.

Wybrano służby Regionu, kandydatów do Służby Krajowej oraz prowadzącego Konferencję w 2015 r.

2.   Warsztat w temacie : „Czym chciałbym się podzielić?” – podzieliliśmy się swoimi doświadczeniami,

wnioskami i spostrzeżeniami.


3.   Zakończono XVII Konferencję Regionu AA „Bałtycki” Modlitwą o pogodę ducha.

***********************************************************************************************************
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy  AA "Gdańska" z dnia 06.09. 2014r. na grupie AA  "Akademia"

W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby w tym 17-upoważnionych do głosowania Mandatariuszy reprezentujących Grupy; Akademia, Aramis, Barka, Centrum, Eden, Exodus, Jaskółka, Na Szlaku, Perełka, Pomorzanki, Rodzina, Siekiera- 1, Zaspa. 
- oraz upoważnieni do głosowania, reprezentujący Służby Intergrupy; Rzecznik, Łącznik ds. Zakładu Karnego, Kolporter Literatury, Sekretarz.

W pierwszej części spotkania Rzecznik Grupy Akademia przedstawił historię powstania Intergrupy AA Gdańska. Na spotkanie zaproszono byłych Rzeczników Intergrupy. Uczestnicy spotkania podzielili się swoim doświadczeniem i wspomnieniami. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat w temacie Koncepcji X.

Na zakończenie warsztatu Rzecznik poinformował o terminie i miejscu kolejnego spotkania Intergrupy Gdańska, które odbędzie się dnia 04.10.2014 r. o godz. 11;00 na Grupie „Okrąglak Przymorze”. 

Po przerwie, dalsza cześć spotkania przebiegała w standardowy sposób:
- odczytano skrót raportu ze spotkania Intergrupy w dniu 02.08.2014 r.
- przedstawiono program spotkania.
- przekazano życzenia rocznicowe dla Grup Jubilatkom:

27 LAT - PEREŁKA
26 LAT - ZOSTAŃ Z NAMI
22 LATA - SIEKIERA-1
16 LAT - POTRZEBA
4 LATA - BARKA

Głos dla służb Intergrupy – pełniący służbę przekazali nam informacje dotyczące realizacji swoich zadań.

Głos dla służb Grup – służby i przedstawiciele Grup przekazali nami informacje z życia Grup.


Ogłoszenia Sugestie Sprawy ważne i pilne – przekazaliśmy sobie pilne informacje i sugestie.


Informacje z Regionu i Biura Służb Krajowej – przekazaliśmy sobie również pilne informacje dotyczące życia Regionu Bałtyckiego oraz BSK.

 
ZAPRASZAMY SŁUZBY GRUP AA NA KOLEJNE SPOTKANIE INTERGRUPY GDAŃSKIEJ, KTÓRE ODBĘDZIESIĘ 04.20.2014 R. NA GRUPIE „OKRĄGLAK-PRZYMORZE)” W GDAŃSKU O GODZINIE 11;00

Sekretarz Intergrupy

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "ŻUŁAWY"      Nowy Staw dnia 09.08.2014r.

Gospodarzem spotkania była Grupa AA  „PRZEMIANA” w Nowym Stawie. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK następujących Grup AA (ALEKSANDRA, ANAKONDA, DOROTA, DZIEŃ PO DNIU, FENIKS, JAŚMIN ZK Kwidzyn, KAROL, KOPERNIK, KROKUS, NADZIEJA Szawałd, NADZIEJA Sztum, ODNOWA ZK Braniewo, ODNOWA Prabuty, PARADOKS, POŁUDNIE, PŁOMYK, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZEBUDZENIE Nowy Dwór Gd., PRZEMIANA, PRZYJACIELE BILLA W., RADOŚĆ, SŁONECZNI, STOKROTKI Kwidzyn, TĘCZA, TROJAN, WIOSNA ZK Malbork). Uprawnione do głosowania były 24 osoby.

Program spotkania:

1.       Warsztat: Tradycja 10  AA

2.       Głos dla służb Grup AA

3.       Głos dla służb Intergrupy

4.       Zaproszenia

5.       Pilne sprawy

6.       Wolne wnioski

 

Adnotacje do punktów spotkania:

 

Ad.1.

Zebrani podzielili się swoim doświadczeniem w temacie.

 

Ad.2.

Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup. W większości Grup AA sytuacja bez większych zmian.

-      ODNOWA ZK Braniewo – w czasie wakacji brak mityngów

-      POŁUDNIE Malbork w poniedziałki mityngi otwarte o 18 równolegle w Sali obok mityng Al-Anon

 

Ad.3.

Pełniący służ w Intergrupie zdali relację ze swej służby.

 

Ad.4.

Na kolejne spotkanie Intergrupę AA zaprosiła Grupa AA  “PRZYJACIELE BILLA W” w Kwidzynie. Spotkanie odbędzie się w dniu w 13 września 2014 roku godz. 10:00 przy ul. Piłsudskiego 47.

 

Ad.6.

Zapoznaliśmy się z wnioskami.

 

Zaproszenia na mitingi (w tym - otwarte) oraz warsztaty i inne:

 

- 13 września 2014, Kwidzyn, Grupa AA PRZYJACIELE BILLA W. ul. Piłsudskiego 47, godz. 10:00 spotkanie Intergrupy AA ŻUŁAWY.

- 13 września 2014 Kwidzyn godz.19:00 ul. Warszawska 13 (sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4) mityng otwarty AA z okazji 25 lat AA w Kwidzynie.

- 20 września 2014 Elbląg godz. 18:00 ul. Kopernika 27 (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – była szkoła Podstawowa nr 25) mityng otwarty AA z okazji 28 lat AA w Elblągu.

- 19-21 września 2014 Jastrzębia Góra OW Helios ul. Obrońców Westerplatte 1 Warsztaty Kroków AA (krok I-III)

***********************************************************************************************************
Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy  AA "Gdańska" z dnia 02.08. 2014r. na grupie AA  "Eden"

     W spotkaniu uczestniczyło 23 osoby w tym 18- upoważnionych do głosowania Mandatariuszy reprezentujących Grupy; Anonimowi Alkoholicy (piątek), Barka, Bursztyn-Krzyk, Centrum, Eden, Exodus, Jaskółka, Perełka, Pomorzanki, Przystań, Rodzina, Siekiera- 1, Sami Swoi, Zaspa. 
-oraz upoważnieni do głosowania, reprezentujący Służby Intergrupy; Rzecznik, Łącznik ds. Internetu, Kolporter Literatury, Sekretarz.

     W pierwszej części spotkania odbył się warsztat Tradycji VIII przygotowany przez Mandatariusza Grupy Zostań z Nami. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat w temacie „XX rocznica powstania Intergrupy AA Gdańska”. Na zakończenie warsztatu Rzecznik poinformował o zmianie miejsca kolejnego spotkania. Spotkanie Intergrupy Gdańska odbędzie się dnia 06.09.2014r. o godz. 11;00 na Grupie „Akademia”.

     Po przerwie, dalsza cześć spotkania przebiegała w następujący sposób;
- poproszono uczestników o przedstawienie się z pełnionej służby na reprezentowanej Grupie.
- odczytano skrót raportu ze spotkania Intergrupy w dniu 05.07.2014 r.
- przedstawiono program spotkania.
- przekazano życzenia rocznicowe Grupie Jubilatce – 19 lat Grupy AA EDEN

Głos dla służb Intergrupy – służebni podzielili się informacjami dotyczącymi pełnionej przez nich służby.

 
Głos dla służb Grup – przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia Grup.


Ogłoszenia Sugestie Sprawy ważne i pilne – przekazaliśmy sobie wszystkie ważne bieżące sprawy.

Informacje z Regionu i Biura Służb Krajowej;

1. XX Rocznica powstania Intergrupy AA Gdańska 03.09.2014 r.

2. Światowy Mityng Służb odbędzie się w Warszawie 12-16.10.2014 r.

ZAPRASZAMY SŁUŻBY GRUP AA NA KOLEJNE SPOTKANIE INTERGRUPY GDAŃSKIEJ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 06.09.2014R. NA GRUPIE „AKADEMIA)” W GDAŃSKU O GODZINIE 11:00

***********************************************************************************************************
Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA” w dniu 26 lipca 2014r.

Gospodarzem spotkania była Grupa „Uwierzyliśmy” w Gdyni.
Na spotkaniu obecne były 20 osób. w tym 16 przedstawicieli grup, przedstawiciele służb Intergrupy Zatoka oraz 4 uczestników bez prawa głosowania.
 
     Pierwszą część spotkania przeznaczono na warsztat Koncepcji III i IV oraz dyskusję na ich temat.
     W drugiej części spotkania omawiane były kwestie spisu grup naszej intergrupy oraz ustalenie daty jesiennych warsztatów tradycji.
     W trzeciej części spotkania mandatariusze i przedstawiciele grup podzielili się sprawami z życia swojej grupy AA. Osoby pełniące służbę w Intergrupie również zdały relację ze swojej służby.
 
Następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się w dniu 27września 2014 r. o godz. 1000.

*********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "ŻUŁAWY"      Malbork dnia 12.07.2014r. 

Gospodarzem spotkania była Grupa AA  „PRZEBUDZENIE” w Malborku. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK dwudziestu trzech Grup AA (ALEKSANDRA, ANAKONDA, DZIEN PO DNIU, JAŚMIN ZK, KAROL, KROKUS, NADZIEJA Elbląg, NADZIEJA Szawałd, NADZIEJA Sztum, ODNOWA Prabuty, PARADOKS, PŁOMYK, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZEMIANA, PRZYJACIELE BILLA W., PRZYSTAŃ, RADOŚĆ, ROBERT, TĘCZA, TROJAN, WIOSNA, POŁUDNIE, STOKROTKA). Uprawnionych do głosowania było 29 osoby.

Program spotkania:
1.      Warsztat w temacie „III Tradycja AA
2.     
Przerwa
3.     
Głosowanie – wybór z-cy sekretarza
4.     
Głos dla służb Grup AA
5.     
Głos dla służb Intergrupy
6.     
Zaproszenia
7.     
Pilne sprawy
8.     
Wolne wnioski

Adnotacje do punktów spotkania:

Ad.1. Zebrani podzielili się swoim doświadczeniem w temacie.

Ad.3. Wybraliśmy zastępcę Sekretarza Intergrupy.

Ad.4. Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup.

Ad.5. Pełniący służ w Intergrupie zdali relacje ze swej służby.

Ad.6. Na kolejne spotkanie Intergrupe AA zaprosiła Grupa AA  “PRZEMIANA” w Nowym Stawie. Spotkanie odbędzie się w dniu w 9 sierpnia 2014 roku godz. 10:00 w sali Plebanii (nad garażami) kościoła pw św. Mateusza Apostoła przy Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Tematem warsztatu podczas spotkania Intergrupy będzie Tradycja IIV.

Ad.7 i 8. Omówiliśmy nasze pilne sprawy i wnioski.

Zaproszenia na mitingi (w tym - otwarte) oraz warsztaty i inne:

- 26 lipca 2014, Sztum - ZK, ul. Nowowiejskiego 14, godz. 9:30 - mityng - tylko dla wpisanych na listę do tego ZK + dowód osobisty + pół godz. przed rozpoczęciem mityngu

- 3 sierpnia 2014, Elbląg, Grupa AA NADZIEJA, ul. Wiejska 4, sala przy plebanii Parafii Rzymsko – Katolickiej p/w św. Wojciech, godz. 16 - mityng otwarty z okazji rocznicy powstania Grupy.

- 8 sierpnia 2014, Dzierzgoń, Grupa AA KAROL, salka na plebanii kościoła pw Trójcy Przenajświętszej, ul. Kościelna 1, godz. 19:00 - mityng otwarty z okazji rocznic.

- 12 - 14 września 2014, Svetlogorsk, Rosja - Zlot Radości Grup AA z Obwodu Kaliningradzkiego.

- 13 września 2014, Kwidzyn, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Warszawskiej 13, godz. 19:00 - mityng otwarty z okazji 25’ rocznicy Grupy oraz 25-lecia AA w Kwidzynie

- 20 września 2014, Elbląg - mityng otwarty z okazji 28 rocznicy Wspólnoty AA w Elblągu.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "KOCIEWIE" z dnia 28 czerwca 2014r.

Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Jedność” Człuchów.

Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy „Jedność” od odczytania tekstów początkowych. Odmówiliśmy wspólnie Modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaliśmy 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE, który zaproponował następujący program spotkania:

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie
3. Konferencja w Pucku
4.Akces przynależności
5.Wolne wnioski
Program przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:

     W spotkaniu uczestniczyło 8 Grup AA: Jedność Człuchów, Trzeźwość Starogard, Promyk Starogard, Dromader Skarszewy, I-krok Chojnice, Wielbłąd Chojnice, Daniel Chojnice, Radość Starogard. 
Służebni podzielili się informacjami z życia Grup, podzieliliśmy się również doświadczeniami z prowadzenia mityngów.

Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:

     Służebni podzielili się informacjami z wykonywanych przez siebie obowiązków, w ramach pełnionej służby

Ad. 3 – Konferencja w Pucku

     Na Konferencji byli: Rzecznik, Skarbnik i kandydat na Cienia Łącznika . Uczestnicy podzielili się najważniejszymi informacjami (szczegóły będą zawarte w osobnym Raporcie)- przyjęto nową Kartę Regionu, która min. mówi o tym, że na Radę Regionu składać się będą po 2 osoby z każdej Intergrupy; powstała też sugestia, aby Intergrupy, do końca tego roku, przeprowadziły Warsztat VII Tradycji.

Ad. 4 – Akces przynależności:  

Omówiliśmy konieczność aktualizowania publicznej bazy mityngów, po to, by potrzebujący pomocy miał dostęp do aktualnej informacji o mityngach w naszej Intergrupie.

Ad.5 –Wolne wnioski:

            Nie było.

ZAKOŃCZENIE INTERGRUPY:

Odczytano teksty końcowe, wspólnie odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha.
Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 20 września 2014r.
- gospodarzem będzie Grupa AA „Radość” w Starogardzie Gd..

***********************************************************************************************************

Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA” w dniu 28 czerwca 2014r. 

Gospodarzem spotkania była Grupa „Reda” w Redzie.

     Na spotkaniu obecne były dwadzieścia cztery osoby. w tym dwudziestu przedstawicieli grup, przedstawicieli służb Intergrupy Zatoka oraz trzech uczestników.

 

     Pierwszą części spotkania przeznaczono na sprawozdania z odbytych warsztatów tradycji, warsztatów sponsorowania, konferencji i zlotu radości a także warsztat Koncepcji II.

     W drugiej części spotkania mandatariusze i przedstawiciele grup podzielili się sprawami z życia swojej grupy AA. Osoby pełniące służbę w Intergrupie również zdały relację ze swojej

służby.

     Trzecią część spotkania zajęły sprawy organizacyjne oraz nurtujące sprawy bieżące z życia grup.

 

     Następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się w dniu 26 lipca 2014 r. o godz.10:00, na grupie „Uwierzyliśmy” w Gdyni.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "GDAŃSKA"   które odbyło się  dnia  07.06.2014r. na grupie AA „Bursztyn-Krzyk”

W spotkaniu uczestniczyło 26 osób w tym 21 upoważnionych do głosowania Mandatariuszy reprezentujących Grupy; Akademia, Anonimowi Alkoholicy (sobota), Barka, Bursztyn-Krzyk, Centrum, Credo, Eden, Exodus, Jaskółka, Kotwica, Na Szlaku, Na Złotej, Port, Potrzeba, Pomorzanki, Przystań, Radunia, Rodzina, Zaspa, Zostań z Nami, Ujeścisko oraz upoważnieni do głosowania, reprezentujący Służby Intergrupy; Rzecznik, Z-ca Łącznika ds. Internetu, Łącznik ds. Zakładu Karnego, Kolporter Literatury, Sekretarz.
W pierwszej części spotkania odbył się warsztat Tradycji VI przygotowany przez Mandatariusza grupy Rodzina. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat w temacie Tradycji VII.
Na zakończenie warsztatu Rzecznik poinformował o terminie i miejscu kolejnego spotkania Intergrupy: 05. 07. 2014r. o godz. 11;00 na Grupie ”Anonimowi Alkoholicy(piątek)”.
Po przerwie, dalsza cześć spotkania przebiegała w następujący sposób;
- poproszono uczestników o przedstawienie się z pełnionej służby na reprezentowanej Grupie.
- odczytano skrót raportu ze spotkania Intergrupy z dnia 10.05.2014 r.
- odczytano skrót raportu ze spotkania Rady Regionu z dnia 11.05.2014 r.
- przedstawiono program spotkania.
- przekazano życzenia rocznicowe dla Grupy Jubilatki.
Głos dla służb Intergrupy – pełniący służbę zdali sprawozdania z wykonania swoich obowiązków.
Głos dla służb Grup – mandatariusze i przedstawiciele Grup przekazali nam informacje z życia swoich Grup AA.
Ogłoszenia Sugestie Sprawy ważne i pilne – przekazaliśmy sobie informacje na temat przynależności do Intergrupy, prac Zespołu ds. Informacji Publicznej, wakatów w służbach, wyborów delegatów i powierników na Konferencję Regionu, organizacji Zlotu 40-to Lecia AA w Polsce i inne.
 
Informacje z Regionu i Biura Służb Krajowych
1. Zlot 40-lecia AA w Polsce odbędzie 15-17.08. 2014r. w Warszawie.
2. XX Rocznica powstania Intergrupy AA Gdańska 03.09.2014r.
3. Światowy Mityng Służb odbędzie się w Warszawie 12-16.10.2014r.
ZAPRASZAMY SŁUŻBY GRUP AA NA KOLEJNE SPOTKANIE INTERGRUPY GDAŃSKIEJ, KTÓRE ODBĘDZIESIĘ 05.07.2014R. NA GRUPIE „ANONIMOWI ALKOHOLICY (PIĄTEK)” W GDAŃSKU O GODZINIE 11;00

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy Kaszubskiej w dniu 25 maja 2014r. 

Gospodarzem spotkania były grupy z Wejherowa - Cedron, Źródełko i Nadzieja. Spotkanie rozpoczął Krzysiek z grupy Źródełko. Po odczytaniu tekstów początkowych i odczytaniu 12 tradycji i 12 koncepcji, przekazał dalsze prowadzenie mityngu Marzenie, rzecznikowi Intergrupy Kaszubskiej.

Marzena zaproponowała następujący program spotkania, który przyjęto jednomyślnie:

  1. Sprawozdanie z grup – co robi grupa dla cierpiącego alkoholika
  2. Konferencja – rekomendacje kandydatów do komisji i na prokolanta
  3. Sprawozdanie służb Intergrupy
  4. Sprawy pilne i ważne

- zlot radości w Wielu – czerwiec

- 40 - lecie w Warszawie – sierpień

- konferencja w Pucku

 

Ad 1.  Relacje z grup:

Służby podzieliły się z nami informacjami z życia Grup.

 

Ad.2.

Zmiana w Karcie Intergrupy polega na tym, że przechodzimy na Delegaturę (6 delegatów i 2 powierników, którzy wchodzą do Rady Regionu Bałtyckiego – 2 lata trzeźwości).Delegaci wchodzą w skład Komisji ( 2 – lata na programie).

Wybraliśmy kandydatów na delegatów i powierników, ponadto udzieliliśmy rekomendacji do Komisji Finansów przy BSK.

 

Ad 3.

Służby Intergrupy zdały sprawozdanie ze swoich działań, wynikających z pełnionej służby.

         

Zespół DS. Informacji Publicznej

          Zbiera się w razie potrzeby, rekomendacje na  utworzenie służby Przewodniczącego Zespołu DS. Informacji Publicznej.

 

Ad.4

- po Konferencji Regonu – wybory nowych do Intergrupy.

- prośba o rejestrację internetową na 40 lecie AA w Polsce (kto chciałby służyć przy punkcie Informacyjno-historycznym)

- prośba o chętnych do organizacji Zlotu Radości (trzeba utworzyć zespół organizacyjny)

- przekazano literaturę do Zakładu Karnego w Ustce.

 

Następna Intergrupa 13.07.2014r. godz.10.00 (godz. 9.00 zbiera się zespół ds. informacji publicznej). Organizuje gr.  Wiosna w Miastku ul. Marii Konopnickiej

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "ŻUŁAWY"           Dzierzgoń, 10.05.2014

Gospodarzem spotkania była Grupa AA  „KAROL” w Dzierzgoniu. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK z dwudziestu Grup AA (ALEKSANDRA, DOROTA, DZIEN PO DNIU, JAŚMIN ZK, JUTRZENKA AŚ, KAROL, KROKUS, NADZIEJA Elbląg, NADZIEJA Sztum, ODNOWA ZK Braniewo, ODNOWA Prabuty, PARADOKS, PŁOMYK, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZEBUDZENIE  Nowy Dwór Gdański, PRZYJACIELE BILLA W., SŁONECZNI, STOKROTKI, TECZA, TROJAN, POŁUDNIE Malbork). Uprawnionych do głosowania było 23 osób.

Program spotkania:

1.       Warsztat w temacie „Tradycja II AA

2.       Przerwa

3.       Głos dla służb Grup AA

4.       Głos dla służb Intergrupy

5.       Zaproszenia

6.       Pilne sprawy

7.       Wolne wnioski

Adnotacje do punktów spotkania:

Ad.1. Warsztat poprowadził z-ca rzecznika, a zebrani podzielili się swoim doświadczeniem w temacie.

Ad.3 Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup.

Ad.4. Pełniący służ w Intergrupie zdali relacje ze swej służby.

Ad.6. Na kolejne spotkanie Intergrupe AA zaprosiła Grupa AA  “ANAKONDA” w Prabutach. Spotkanie odbędzie się w dniu w 7 czerwca 2014 roku godz. 10:00 w Szpitalu Specjalistycznym, Oddz.6.

Tematem warsztatu podczas spotkania Intergrupy będzie Krok I AA

Pozostałe zaproszenia na mityngi otwarte i inne – na końcu sprawozdania.

Ad.7 i 8. Omówiliśmy pilne sprawy z życia Intergupy.

Napisał sekretarz Intergrupy AA „ŻUŁAWY”

Zaproszenia na mitingi (w tym - otwarte) oraz warsztaty i inne:

31 maja 2014, Kwidzyn, Grupa AA STOKROTKI, sala na plebanii katedry p/w św. Jana Ewangelisty, godz. 18:00 - mityng spikerski.

13 – 15 czerwca 2014, Puck, PCKZiU, ul. Kolejowa 7 - Konferencja Regionu AA BAŁTYCKI

14 czerwca 2014, Elbląg, Sala w kościele Bożego Ciała przy ul. Robotniczej 29 - mityng otwarty z okazji rocznic trzeźwości.

20 – 22 czerwca 2014, Wiele - Zlot Radości Regionu AA BAŁTYCKI – szczegółowe informacje w zaproszeniach oraz u mandatariuszy Grup.

13 września 2014, Kwidzyn, sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Warszawskiej 13, godz. 19:00 - mityng otwarty z okazji 25’ rocznicy Grupy

5 - 7 września 2014, Svetlogorsk Rosja - Zlot Radości Grup AA z Obwodu Kaliningradzkiego.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "KOCIEWIE", które odbyło się  dnia 17 maja 2014r.

Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Rozsądek” w Tczewie.

Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy „Rozsądek” od odczytania tekstów początkowych. Odmówiliśmy wspólnie Modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaliśmy 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE, który zaproponował następujący program spotkania:

1. Głos dla Służb Grup AA,

2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie

3. Konferencja w Pucku

4.Wolne wnioski 

Program przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:

W spotkaniu uczestniczyło 10 Grup AA: Rozsądek Tczew, Feniks Tczew, Trzeźwość Starogard, Nadzieja Tczew, Promyk Starogard, Dromader Skarszewy, Serdeczność Kolincz, I-krok Chojnice, Wielbłąd Chojnice, Cystersi Pelplin

          Służebni podzielili się informacjami z życia Grup, podzieliliśmy się również doświadczeniami z prowadzenia mityngów.

Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:

     Służebni podzielili się informacjami z wykonywanych przez siebie obowiązków,  w ramach pełnionej służby

Ad. 3 – Konferencja w Pucku

Omówiliśmy kwestie naszego udziału w Konferencji.

Ad. 4 – Wolne wnioski:  

Rozmawialiśmy na temat literatury pojawiającej się na naszych mityngach.

ZAKOŃCZENIE INTERGRUPY:

Odczytano teksty końcowe, wspólnie odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha.

Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 28 czerwca 2014r.

- gospodarzem będzie Grupa AA „Jedność” w Człuchowie.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "GDAŃSKA"   które odbyło się  dnia 10.05.2014r.  na Grupie AA "Exodus"

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób w tym 23 - upoważnionych do głosowania Mandatariuszy reprezentujących Grupy; Akademia, Anonimowi Alkoholicy (piątek), Aramis, Barka, Centrum, Credo, Eden, Exodus, Jaskółka, Kotwica, Okrąglak- Przymorze, Pomorzanki, Przystań, Radunia, Rodzina, Siekiera - 1, Zaspa, Ujeścisko.
- oraz upoważnieni do głosowania, reprezentujący Służby Intergrupy; Rzecznik, Skarbnik, Łącznik ds. Internetu, Łącznik ds. Zakładu Karnego, Sekretarz.

W pierwszej części spotkania odbył się warsztat Tradycji V przygotowany przez Mandatariusza grupy Akademia. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat w temacie Tradycji VI.

Na zakończenie warsztatu Rzecznik poinformował o terminie i miejscu kolejnego spotkania Intergrupy Gdańska 7. 06. 2014r. o godz. 11;00 na Grupie ”Bursztyn- Krzyk”.

Po przerwie, dalsza cześć spotkania przebiegała w następujący sposób;
- poproszono uczestników o przedstawienie się z pełnionej służby na reprezentowanej Grupie.
- odczytano skrót raportu ze spotkania Intergrupy w dniu 05.04.2014r.
- przedstawiono program spotkania.
- przekazano życzenia rocznicowe dla Grup Jubilatek.

Głos dla służb Intergrupy:

1. Skarbnik Intergrupy – przekazał informacje o bieżącej realizacji Tradycji VII.

2. Łącznik ds. Zakładu Karnego – przekazał informacje o niesieniu posłania do Zakładu Karnego, i podzieliła się wrażeniami Ogólnopolskich Warsztatów Łączników ds. Zakładów Karnych w Jastrzębiej Górze.


3. Łącznik ds. Internetu – przekazał informacje o stronie internetowej Intergrupy.


Głos dla służb Grup

Przedstawiciele Grup AA podzielili się z nami informacjami z życia Grup.


Ogłoszenia Sugestie Sprawy ważne i pilne:

Akcesy przynależności do Intergrupy złożyły Grupy; Akademia, Aramis, Anonimowi Alkoholicy (piątek), Anonimowi Alkoholicy (sobota), Barka, Bursztyn-Krzyk, Centrum, Credo, Eden, Exodus, Jaskółka, Kotwica, Krąg, Nadzieja, Niedziela, Na Szlaku, Okrąglak-Przymorze, Paragraf, Pomorzanki, Port, Potrzeba, Przystań, Radunia, Rodzina, Sami Swoi, Serce, Siekiera - 1, Ujeścisko, Zaspa.

Zespół ds. Informacji Publicznej – przedstawił informacje z pracy Zespołu w miesiącu w Kwietniu.

Konferencja Regionu Bałtyckiego 13-15 czerwca 2014r. nasza Intergrupa ma poprowadzić jeden z warsztatów, którego tematem wiodącym jest „Służba duchowym darem AA”.

Informujemy ze z dniem 1 luty jest uruchomiona zakładka 40-lecia,na głównej stronie AA na której można opłacić koszty organizacyjne, i zakwaterowania, i otrzymać pełny pakiet informacyjny

Przypominamy o możliwości zgłaszania swojego uczestnictwa na dużym mityngu spikerskim przyjaciół z zagranicy przy Światowym Mityngu Służb w październiku 2014r w Warszawie.

ZAPRASZAMY SŁUZBY GRUP AA NA KOLEJNE SPOTKANIE INTERGRUPY GDAŃSKIEJ, KTÓRE ODBĘDZIESIĘ 7.06.2014R. NA GRUPIE „BURSZTYN - KRZYK” W GDAŃSKU O GODZINIE 11;00 

Sekretarz Intergrupy

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "ŻUŁAWY"   z dnia 05.04.2014r. 

Gospodarzem spotkania była Grupa AA  „DOROTA” w Kwidzynie. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK dwudziestu Grup AA (ALEKSANDRA, ANAKONDA, DOROTA, DZIEN PO DNIU, JAŚMIN ZK, KAROL, KROKUS, NADZIEJA Elbląg, NADZIEJA Sztum, ODNOWA Prabuty, ODWAGA, PARADOKS, PŁOMYK, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZYJACIELE BILLA W., PRZYSTAŃ, SŁONECZNI, STOKROTKI, TECZA, TROJAN, POŁUDNIE Malbork). Uprawnionych do głosowania było 23 osób.

Program spotkania:

1.      Wybór – głosowanie – POWIERNIKÓW (2) do Rady Regionu AA BAŁTYCKI oraz DELEGATÓW (6) na Konferencję Regionu AA BAŁTYCKI

2.      Przerwa

3.      Głos dla służb Grup AA

4.      Głos dla służb Intergrupy

5.      Zaproszenia

6.      Pilne sprawy

7.      Wolne wnioski

Adnotacje do punktów spotkania:

Ad.1.

Przeprowadziliśmy wybory Powierników i Delegatów do Rady Regionu Bałtyckiego i na Konferencję.

Ad.3 Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup.

Ad.4. Pełniący służ w Intergrupie zdali relacje ze swej służby.

Ad.5.

Na kolejne spotkanie Intergrupe AA zaprosiła Grupa AA  “KAROL” w Dzierzgoniu. Spotkanie odbędzie się w dniu w 10 maja 2014 roku godz. 10:00 w sali w Powiatowym Urzędzie Pracy, przy ulicy Zawadzkiego 6.

Ad.6 i 7

Omówiliśmy nasze pilne sprawy.

***********************************************************************************************************

Raport ze spotkania INTERGRUPY „ZATOKA” w dniu  26 Kwietnia 2014r

 

Gospodarzem spotkania była Grupa „Horyzont” w Gdyni. Na spotkaniu obecnych było 30 osób, w tym 23 przedstawicieli grup, przedstawiciele służb Intergrupy Zatoka oraz uczestnicy bez prawa głosowania.

 

Podczas pierwszej części spotkania odbyły się wybory służb Intergrupy Zatoka.

 

W drugiej części spotkania omówiono sprawy organizacyjne dotyczące zbliżającego się zlotu, warsztatów sponsorowania i warsztatów tradycji. Podzielono się doświadczeniem z odbytych warsztatów Kolportażu, oraz warsztatów dla ZK i AŚ. Omówiono kwestię: „Jak nieść posłanie zgodnie z tradycją 5 i krokiem 12”.

 

Trzecią część spotkania zajęły raporty mandatariuszy i przedstawicieli grup. Osoby pełniące służbę w Intergrupie również zdały relację ze swojej służby. Dokonano podziału  mandatariuszy i przedstawicieli grup, którzy wybierają się na Konferencję do poszczególnych komisji.

 

Następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 r. o godz. 1000, na grupie „Reda” w Redzie.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "KOCIEWIE", które odbyło się  dnia 12 kwietnia 2014r.

Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Fenix” w Tczewie.
 
   
 Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy „Fenix” od odczytania tekstów początkowych. Odmówiliśmy wspólnie Modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaliśmy 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE, który zaproponował następujący program spotkania:

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie
3. Konferencja w Pucku
4. Rada Regionu (11 maj)
5.Wolne wnioski

Program przyjęliśmy jednomyślnie.


Ad. 1 – Głos dla Grup AA:
     
W spotkaniu uczestniczyło 11 Grup AA: Feniks Tczew, Odnowa Gniew, Trzeźwość Starogard, Nadzieja Tczew ,Radość Starogard, Promyk Starogard, Ziarno Starogard, Dromader Skarszewy, Rozsądek Tczew, Nowe Życie Tczew, Belami Przywidz.
     
Służebni podzielili się informacjami z życia Grup, podzieliliśmy się również doświadczeniami z prowadzenia mityngów.

Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:
    
Służebni podzielili się informacjami z wykonywanych przez siebie obowiązków,  w ramach pełnionej służby.

Ad. 3 – Konferencja w Pucku:

    W maju Intergrupa powinna zadecydować, ilu służbom może sfinansować pobyt na Konferencji.


Ad.  – Rada Regionu
 
  Jesteśmy gospodarzem spotkania i w związku z tym powinniśmy wyznaczyć protokolanta.
 
Ad. 3 – Wolne wnioski: 
1.    Zaprosić na nasze spotkanie, osoby z innej Intergrupy, aby poznać nowe możliwości i sposoby rozwiązywania problemów, tudzież zaczerpnąć wiedzy na codzienne tematy.

ZAKOŃCZENIE INTERGRUPY:

Odczytano teksty końcowe, wspólnie odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha.

Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 17 kwietnia 201
4r
.
- gospodarzem będzie Grupa AA „Rozsądek” w Tczewie.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "GDAŃSKA"   które odbyło się  dnia 05.04. 2014r.na grupie AA  „Jaskółka”

    W spotkaniu uczestniczyło 24 osoby w tym 18-stu upoważnionych do głosowania Mandatariuszy reprezentujących Grupy; Akademia, Aramis, Centrum, Credo, Eden, Exodus, Na Szlaku, Pomorzanki, Przystań, Radunia, Rodzina, , Siekiera- 1, Zaspa.

-oraz upoważnieni do głosowania, reprezentujący Służby Intergrupy; Rzecznik, Skarbnik, Kolporter Literatury, Łącznik ds. Zakładu Karnego, Sekretarz.

W pierwszej części spotkania odbył się warsztat Tradycji IV przygotowany przez Rzecznika grupy Akademia.

Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat w temacie Tradycji V.

Na zakończenie warsztatu Zastępca Rzecznik poinformował o terminie i miejscu kolejnego spotkania Intergrupy Gdańska 10. 05. 2014r. o godz. 11:00 na Grupie „Exodus”.

Po przerwie, dalsza cześć spotkania przebiegała w następujący sposób;
- poproszono uczestników o przedstawienie się z pełnionej służby na reprezentowanej Grupie.
- odczytano skrót raportu ze spotkania Intergrupy w dniu 01.03.2013r.
- przedstawiono program spotkania.

Głos dla służb Intergrupy i Grup
Pełniący służby w Intergrupie oraz w Grupach podzielili się informacjami z zycia Grup oraz realizacji zadań wynikających z pełnienia służb.

Ogłoszenia Sugestie Sprawy ważne i pilne:
Nowa Grupa - powstała Grupa AA dla kobiet Pomorzanki mityngi w czwartki o godzinie 17:30 w miejscu spotkań grupy Akademia.
Warsztaty Koncepcji organizuje grupa AA Rodzina, warsztat 12 koncepcji odbędzie się 05 maja o godzinie 18:00 Gdańsk – Stogi, ul. Stryjewskiego 29.
Konferencja Regionu Bałtyckiego 13-15 czerwca 2014r. nasza Intergrupa ma poprowadzić jeden z warsztatów, którego tematem wiodącym jest „Służba duchowym darem AA”
Konferencja Regionu Bałtyckiego
odbędzie 13-15.06.2014r w Pucku.
Regionalny Zlot Radości odbędzie się 20-22.06.2014r. w Wielu.
Zlot 40-lecia AA w Polsce odbędzie 15-17.08. 2014r w Warszawie.
Światowy Mityng Służb odbędzie się w Warszawie 12-16.10.2014r.

ZAPRASZAMY SŁUZBY GUUP AA NA KOLEJNE SPOTKANIE INTERGRUPY GDAŃSKIEJ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 10.05.2014R. NA GRUPIE „EXODUS” W GDAŃSKU O GODZINIE 11;00

Sekretarz Intergrupy

***********************************************************************************************************

Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA” w dniu 22 marca 2014r.

Gospodarzem spotkania była Grupa AA "Przebudzenie" w Gdyni.

Po odmówieniu modlitwy o Pogodę Ducha, odczytano w kręgu 12 Kroków, 12 Tradycji i 12 koncepcji.
W spotkaniu brało udział 31 os. w tym 24 os. uprawnione do głosowania.


Przyjęty Plan Spotkania:
1. Koncepcja I – warsztat,
2. Raport mandatariuszy i służb Intergrupy,
3. Nowe grupy,
4. Sprawy bieżące,
5. Miejsce kolejnego spotkania,
6. Zakończenie.


Ad 1. Koncepcja I – warsztat:
Omówiliśmy zagadnienia związane z Koncepcjami AA.

Ad. 2. Raporty mandatariuszy:
Służby Grup AA przekazały informacje dotyczące życia w grupach naszej Intergrupy:

Raporty służb Intergrupy:
Służby Intergrupy zdały relację z realizacji swoich zadań związanych z pełnieniem służby.


Ad 3. Nowe grupy:
     Powstały dwie nowe grupy:
     Grupa AA  Zwierciadło dla kobiet. Spotyka się w każdą środę o godz. 18:30, na ul. Portowej 2, w salce przy kościele O. Redemptorystów. Mityng trwa 1 godzinę. Na chwilę obecną grupa nie posiada nazwy. Wszystkie mityngi zamknięte. Zgłasza akces przynależności do Intergrupy Zatoka.
     Grupa AA „Nowa Droga” Mityngi odbywają się w ZK Wejherowie przy ul. Sobieskiego 302 w co drugi piątek o godz. 10:00. Ilość osób spoza zakładu mogących brać w mityngu jest ograniczona do 6, należy wcześniej zgłosić swoją obecność. Na tę chwilę lista jest zamknięta. Grupa zgłasza akces przynależności do Intergrupy Zatoka.

Ad 4. Sprawy bieżące:
Warsztaty Tradycji. Termin 10-11 maj 2014, na grupie Obłok – do potwierdzenia.
Warsztaty poprowadzi kolporter Intergrupy Zatoka.

Ad 5. Miejsce kolejnego spotkania:
Następne spotkanie Intergrupy „Zatoka” odbędzie się 26.IV.2014 godz. 10:00 na grupie „Horyzont” w Gdyni.

Ad 6.
Zakończenie Modlitwą o Pogodę Ducha.

Protokołował Sekretarz Intergrupy Zatoka.

***********************************************************************************************************
SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 15 marca 2014 roku
Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Odnowa” w Gniewie

Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy „Odnowa” od odczytania tekstów początkowych. Odmówiliśmy wspólnie Modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaliśmy 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE, który zaproponował następujący program spotkania:

1. Głos dla Służb Grup AA,

2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie

3. Wolne wnioski.
Program przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:

W spotkaniu uczestniczyło 17 Grup AA: Odnowa Gniew, Trzeźwość Starogard, Nadzieja Tczew ,Radość Starogard, Promyk Starogard, Ziarno Starogard, Początek Lubichowo, Feniks Tczew, Ku Słońcu Starogard,  Adventus Skórcz,  I- krok Chojnice, Daniel Chojnice, Lepsze Jutro AŚ Chojnice, Wielbłąd Chojnice, Dromader Skarszewy, Cystersi Pelplin, Rozsądek Tczew.

          Służebni podzielili się informacjami z życia Grup, podzieliliśmy się również doświadczeniami z prowadzenia mityngów.

Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:

     Służebni podzielili się informacjami z wykonywanych przez siebie obowiązków,  w ramach pełnionej służby.

Ad. 3 – Wolne wnioski:  

Nie było.

ZAKOŃCZENIE INTERGRUPY:

Odczytano teksty końcowe, wspólnie odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha.

Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 12 kwietnia 2014r. - gospodarzem będzie Grupa AA „Fenix” w Tczewie.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "ŻUŁAWY"           Elbląg08.03.2014

     Gospodarzem spotkania była Grupa AA „TĘCZA” w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK dwudziestu czterech Grup AA (ALEKSANDRA, ANAKONDA, DOROTA, DZIEN PO DNIU, FENIKS, JAŚMIN ZK, KAROL, KROKUS, ŁASKA ZK Sztum, NADZIEJA Elbląg, NADZIEJA Sztum, ODNOWA ZK Braniewo, ODNOWA Prabuty, ODWAGA, PARADOKS, PŁOMYK, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZYJACIELE BILLA W., PRZYSTAŃ, ROBERT, SŁONECZNI, STOKROTKI, TĘCZA, TROJAN). Uprawnionych do głosowania było 27 osób.

 

Program spotkania:

1. Warsztat w temacie „Moja odpowiedzialność w służbie”;

2. Przerwa;

3. Głos dla służb Grup AA;

4. Głos dla służb Intergrupy;

5. Zaproszenia;

6. Pilne sprawy;

7. Wolne wnioski.

 

Adnotacje do punktów spotkania:

 

Ad.1.

Zebrani podzielili się swoim doświadczeniem w temacie.

 

Ad.3

Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup.

 

Ad.4. Pełniący służbę w Intergrupie zdali relacje ze swej służby.

Sekretarz – rozesłał pocztą elektroniczną sprawozdania i przekazał życzenia dla Grup „jubilatek”, które obchodzą w miesiącu marcu 2014 roku rocznice powstania:

AA ALEKSANDRA w Elblągu – 14’

AA DZIEŃ PO DNIU w Elblągu – 7’

AA ZALEW w Tolkmicku – 3’

 

Ad.6.

Na kolejne spotkanie Intergrupę AA zaprosiła Grupa AA “DOROTA” w Kwidzynie Spotkanie odbędzie się w dniu w 5 kwietnia 2014 roku godz. 10:00 w salce na plebanii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Jana Ewangelisty przy ul. Targowej 7.

 

Ad.7 i 8

- Poinformowano, że w dniu 14 lutego 2014 odbyło się spotkanie informacyjne w MOPS w Kwidzynie. Przedstawiono pracownikom socjalnym urzędów, policji zasady działania i funkcjonowania Wspólnoty AA. Zostało to bardzo dobrze przyjęte przez wszystkich uczestników spotkania. Podobne spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2014 w Sztumie.

 

Napisał sekretarz Intergrupy AA „ZUŁAWY”.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "GDAŃSKA"   które odbyło się  dnia 01.03. 2014r.na grupie AA  „Akademia”

     W spotkaniu uczestniczyło 27 osób w tym 21 upoważnionych do głosowania Mandatariuszy reprezentujących Grupy: Akademia, Anonimowi Alkoholicy (piątek),  Aramis, Bursztyn-Krzyk, Centrum, Credo, Eden, Exodus, Jaskółka, Niedziela,  Perełka,  Przystań, Rodzina, Sami Swoi, Siekiera-1. Zaspa oraz upoważnieni do głosowania, reprezentujący Służby Intergrupy; Rzecznik, Skarbnik,  Kolporter Literatury, Łącznik ds. Zakładów Karnych, Łącznik ds. Internetu, Sekretarz.

W pierwszej części spotkania odbył się warsztat Tradycji III przygotowany przez mandatariusza grupy „Rodzina”. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat w temacie Tradycji IV prowadzony przez Rzecznika grupy Akademia.

Mandatariusze dzieli się doświadczeniem w temacie Tradycji III.

Na zakończenie warsztatu Rzecznik poinformował o terminie i miejscu kolejnego spotkania Intergrupy Gdańska, tj. 05. 04. 2014r. o godz. 11:00 na Grupie „Jaskółka”.

Po przerwie, dalsza cześć spotkania przebiegała w następujący sposób;

- poproszono uczestników o przedstawienie się z pełnionej służby na reprezentowanej Grupie.

- odczytano skrót raportu ze spotkania Intergrupy z dnia 01.02.2013r.

- przedstawiono program spotkania

- przekazano życzenia rocznicowe Grup Jubilatkom:

19  LAT   -    ANONIMOWI ALKOHOLICY (sobota)

              14  LAT   -    SAMI SWOI

              12  LAT   -    NA ZŁOTEJ

              11 LAT    -    UJEŚCISKO

            Powoływanie zespołów do realizacji celów i zadań:

Na spotkaniu Intetrgrupy przestawiona została prezentacja mająca na celu przybliżenie informacji odnośnie działalności Zespołu  ds. Informacji Publicznej.

           Głos dla służb Intergrupy:

Skarbnik Intergrupy – przekazał informacje o rocznej realizacji Tradycji VII.

Kolporter literatury – przekazał informacje o bieżącej  sprzedaży literatury.

Łącznik ds. Zakładu Karnego – przekazał informacje o niesieniu posłania do Zakładu Karnego.

Łącznik ds. Internetu – przekazał informacje o stronie internetowej Intergrupy.

     Głos dla służb Grup

Mandatariusze i przedstawiciele Grup podzielili się z nami informacjami z życia Grup AA naszej Intergrupy.

Omówiliśmy również szereg spraw dotyczących naszych Grup, delegatury na Konferencję Regionu oraz ogólnych, dotyczących całej Wspólnoty AA w Regionie Bałtyckim i w Polsce.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 15 lutego 2014r.

Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Trzeźwość” w Starogardzie Gd.

 
Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy „Trzeźwość” od odczytania tekstów początkowych. Odmówiliśmy wspólnie Modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaliśmy 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE, który zaproponował następujący program spotkania:

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie
3. Sfinansowanie wyjazdów na warsztaty
4. Przedstawiciele na Konferencję Służb Regionu
5. Wolne wnioski.
 
Program przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:

     W spotkaniu uczestniczyło 11 Grup AA: Trzeźwość Starogard, Nadzieja Tczew Radość Starogard, Promyk Starogard, Ziarno Starogard, Początek Lubichowo, Nowe Życie Tczew, Odnowa Gniew, Feniks Tczew, Ku Słońcu Starogard, Belami Przywidz, Adventus Skórcz,  I- krok Chojnice, Daniel Chojnice, Wielbłąd Chojnice, Odnowa Nowe. Służebni podzielili się informacjami z życia Grup, podzieliliśmy się również doświadczeniami z prowadzenia mityngów.

Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:

     Służebni podzielili się informacjami z wykonywanych przez siebie obowiązków,  w ramach pełnionej służby.

Ad.3 - Sfinansowanie wyjazdów na warsztaty:

     Intergrupa ustaliła, że sfinansuje wyjazdy na warsztaty trzem osobom.

Ad.4 – Przedstawiciele na Konferencje Służb Regionu

     Sugestią jest, aby na Konferencję jechało 6 osób z Intergrupy – przedstawicieli Grup; Decyzję musimy podjąć do maja (spotkanie Służb Rady Regionu),

Ad. 5 – Wolne wnioski: 

     Podano informacje o sposobie rejestracji i rezerwacji miejsc na Zlot z okazji 40-lecia AA w Polsce do Warszawy.
Grupa zza Wisły prosi o chętnych na mityngi spikierskie.

ZAKOŃCZENIE INTERGRUPY:

Odczytano teksty końcowe, wspólnie odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha.

Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 15 marca 2014r.
- gospodarzem będzie Grupa AA „Odnowa” w Gniewie.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA "ŻUŁAWY"           Elbląg, 08.02.2014

 

     Gospodarzem spotkania była Grupa AA „KROKUS” w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK z dwudziestu Grup AA (ALEKSANDRA, DOROTA, DROMADER, DZIEN PO DNIU, FENIKS, JAŚMIN ZK, KAROL, KROKUS, NADZIEJA Elbląg, NADZIEJA Sztum, ODNOWA Prabuty, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZEBUDZENIE Nowy Dwór Gdański, PRZYJACIELE BILLA W., PRZYSTAŃ, ROBERT, SŁONECZNI, STOKROTKI, TECZA, TROJAN). Uprawnionych do głosowania było 24 osoby.

 

Program spotkania:

1. Warsztat w temacie „Kapelusz z mityngu w świetle VII Tradycji AA”

2. Przerwa

3. Głos dla służb Grup AA

4. Głos dla służb Intergrupy

5. Zaproszenia

6. Pilne sprawy

7. Wolne wnioski

 

Adnotacje do punktów spotkania:

 

Ad.1.

Zebrani podzielili się swoim doświadczeniem w temacie Warsztatu.

 

Ad.3

Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup. m/in :

W większości Grup AA sytuacja bez większych zmian.

KAROL Dzierzgoń – zmiana miejsca mityngów (czasowo na okres lutego i marca) – PUP ul. Gen. Zawadzkiego 11.

ROBERT Braniewo – odbył się mityng organizacyjny i inwetura. Wybrano nowe służby – rzecznika i skarbnika.

 

Ad.4.

     Aa pełniący służbę w Intergrupie zdali relacje ze swej służby.

Na następnym spotkaniu Intergrupy AA ŻUŁAWY odbędzie się warsztat „Moja odpowiedzialność w służbie”, który poprowadzi Franek z Grupy AA KROKUS z Elbląga.

 

W lutym 2014 roku swoją rocznicę obchodzą Grupy:

AA ROBERT w Braniewie – 25’

AA JAROSŁAW w Pasłęku – 24’

AA Krokus w Elblągu – 23’

AA NADZIEJA w Sztumie – 20’

 

Ad.6.

     Na kolejne spotkanie Intergrupę AA zaprosiła Grupa AA “TĘCZA” w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w dniu w 8 marca 2014 roku godz. 10:00 w salce pod kościołem pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy ul. Chocimskiej 1 (miejsce spotkań Grupy AA ALEKSANDRA w Elblągu).

 

Ad.7 i 8

     AA z Białorusi (Lida i Grodno) zgłosiło potrzebę przeprowadzenia warsztatów Tradycji AA na Białorusi. Proszeni są chętni – gotowi do poprowadzenia tych warsztatów – AA Białoruś zwraca koszty dojazdu oraz zakwaterowania.

 

Napisał sekretarz Intergrupy AA „ŻUŁAWY”

***********************************************************************************************************

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy  AA "Gdańska" z dnia 01.02. 2014r. na grupie AA  "Na Szlaku"
 
     W spotkaniu uczestniczyły 32 osoby w tym 24'ech upoważnionych do głosowania Mandatariuszy reprezentujących Grupy: Anonimowi Alkoholicy (piątek),  Aramis, Barka, Bursztyn-Krzyk, Centrum, Eden, Exodus, Jaskółka, Kotwica, Na Szlaku,  Perełka, Port, Potrzeba, Przystań, Rodzina, Sami Swoi, Siekiera- 1.Ujeścisko oraz upoważnieni do głosowania, reprezentujący Służby Intergrupy; Rzecznik, Skarbnik,  Kolporter Literatury, Łącznik ds. Zakładu Karnego, Łącznik ds. Internetu, Sekretarz.
     W pierwszej części spotkania odbył się warsztat Tradycji II przygotowany przez Rzecznika grupy Sami Swoi. Na kolejnym spotkaniu odbędzie się warsztat w temacie Tradycji III.
Na zakończenie warsztatu Rzecznik poinformował o terminie i miejscu kolejnego spotkania Intergrupy Gdanska 01. 03. 2014r. o godz. 11;00 na Grupie "Akademia".

Po przerwie, dalsza cześć spotkania przebiegała w następuj±cy sposób;
- poproszono uczestników o przedstawienie się z pełnionej służby na reprezentowanej Grupie.
- odczytano skrót raportu ze spotkania Intergrupy w dniu 04.01.2013r.
- przedstawiono program spotkania.
- przekazano życzenia rocznicowe dla Grup Jubilatek.

     Głos dla służb Intergrupy:
Skarbnik Intergrupy - przekazał informacje o rocznej realizacji Tradycji VII.
Kolporter literatury - przekazał informacje o bieżącej  sprzedaży literatury.
Łącznik ds. Zakładu Karnego - przekazał informacje o niesieniu posłania do Zakładu Karnego.
Łącznik ds. Internetu - przekazał informacje o stronie internetowej Intergrupy.

     Głos dla służb Grup:
Mandatariusze podzielili się z nami informacjami bieżącymi z życia Grup.

     Ogłoszenia Sugestie Sprawy ważne i pilne:
1. Akcesy przynależności do Intergrupy złożyły Grupy; Akademia, Aramis, Anonimowi Alkoholicy (piątek) Anonimowi Alkoholicy (sobota), Bursztyn-Krzyk, Centrum, Credo, Eden, Exodus, Kotwica, Krąg,      Nadzieja, Na Szlaku, Okrąglak-Przymorze, Paragraf, Port, Potrzeba, Przystań, Radunia, Rodzina, Sami Swoi, Serce, Siekiera- 1, Ujeścisko, Zaspa.
2. Zespół do napisania Karty Konferencji Regionu Bałtyckiego przedstawił roboczy projekt Karty na Konferencji Regionu Bałtyckiego.
3. Konferencja Regionu Bałtyckiego 13-15 czerwca 2014r. nasza Intergrupa ma poprowadzić jeden z warsztatów, którego tematem wiodącym jest "Służba duchowym darem AA"
4. Omówiliśmy sprawy związane z Delegaturą na Konferencję Służb Regionu.
5. Informujemy, że jest próba powołania zespołu ds. Informacji Publicznej, na kolejnym spotkaniu Intregrupy planowanie jest przedstawienie jej działania i osób chętnych do podjęcia tej inicjatywy.
6. Informujemy, że z dniem 1 luty jest uruchomiona zakładka 40-lecia, na głównej stronie AA na której można opłacić koszty organizacyjne i zakwaterowania oraz otrzymać pełny pakiet informacyjny.
7. Przypominamy o możliwości zgłaszania swojego uczestnictwa na dużym mityngu spikerskim przyjaciół z zagranicy przy Światowym Mityngu Służb w październiku 2014r w Warszawie.

***********************************************************************************************************

Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA” w dniu 25 stycznia 2014r.

Gospodarzem spotkania była Grupa „Horyzont” w Gdyni.
Na spotkaniu obecnych było 36 os. w tym 29 przedstawicieli grup, przedstawiciele służb Intergrupy Zatoka oraz uczestnicy bez prawa głosowania.

W pierwszej części spotkania przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem nowej Karty Intergrupy Zatoka. Większością 2/3 głosów Kartę przyjęto i jest ona od tego dnia obowiązująca.

Drugą część zdominowała dyskusja nad równomiernym delegowaniem na najbliższą Konferencję Regionu. Zdecydowano się na  przyjęcie takiego rozwiązania, jakie wynika z obowiązujących zapisów w aktualnej Karcie Konferencji Regionu Bałtyckiego. Przedstawicielami Intergrupy Zatoka na Konferencji będą Mandatariusze grup.

W trzeciej części spotkania zajęto się sprawami bieżącymi a mandatariusze i przedstawiciele grup podzielili się sprawami z życia swojej grupy AA. Osoby pełniące służbę w Intergrupie również zdały relację ze swojej służby.

Następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się w dniu 22 Marca 2014 r. o godz. 1000, na grupie „Przebudzenie” w Gdyni.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy Kaszubskiej w dniu 19 stycznia 2014 r.

Gospodarzem spotkania była grupa AA Albert w Słupsku. Spotkanie rozpoczął mandatariusz grupy. Po odczytaniu tekstów początkowych i odczytaniu 12 tradycji i 12 koncepcji, przekazał dalsze prowadzenie mityngu rzecznikowi Intergrupy Kaszubskiej, która zaproponowała następujący program spotkania, przyjęty
jednomyślnie:

1.      Tradycja 1 (delegatura);
2.      Sprawozdanie z grup - co robi grupa dla cierpi±cego alkoholika;
3.      Sprawozdanie służb Intergrupy;
4.      Sprawy pilne i ważne;

Ad 1.
Nasze wspólne dobro znajduje się na pierwszym miejscu, ale dobro jednostki jest tuż za nim.
Intergrupa jest po to by działać i służyć. Jeśli są jakieś problemy, to trzeba zgłaszać, dyskutować i rozwiązywać w miarę możliwości. "Jak to widzi Bill" str. 98 "Złość - wróg jednostki i grupy". Szukamy tego co łączy, a nie dzieli.

Ad 2. Relacje z grup.
Mandatariusze i przedstawiciele podzielili się z nami informacjami z życia Grup.

Ad3.
Służebni Intergrupy zdali relacje z bieżących spraw dotyczących pełnionych przez nich służb.

Ad.4
1. Powołaliśmy Komisję do pisania Karty Intergrupy;
2. Przekazano prośbę o wsparcie 40-lecia AA w Polsce.
3. Ponowiono komunikat o historię grup, Intergrup na Zlot 40-Lecia.

***********************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ze spotkania Intergrupy AA „KOCIEWIE” z dnia 18 stycznia 2014r.

Gospodarzem Intergrupy była Grupa AA „Nadzieja” w Tczewie.
     Spotkanie rozpoczął Rzecznik Grupy „Nadzieja” od odczytania tekstów początkowych. Odmówiliśmy wspólnie Modlitwę o Pogodę Ducha oraz odczytaliśmy 12 Kroków i 12 Tradycji Anonimowych Alkoholików. Prowadzenie przekazał Rzecznikowi Intergrupy KOCIEWIE, który zaproponował następujący program spotkania:

1. Głos dla Służb Grup AA,
2. Głos dla Służb Intergrupy Kociewie,
3. Wolne wnioski.

Program przyjęliśmy jednomyślnie.

Ad. 1 – Głos dla Grup AA:
W spotkaniu uczestniczyło 11 Grup AA: Nadzieja Tczew, Trzeźwość Starogard, Radość Starogard, Promyk Starogard, Cystersi Pelplin, Rozsądek Tczew, Ziarno Starogard, Początek Lubichowo, Nowe Życie Tczew, Odnowa Gniew, Feniks Tczew.
          Służebni podzielili się informacjami z życia Grup, podzieliliśmy się również doświadczeniami z prowadzenia mityngów.

Ad. 2 – Głos dla Służb Intergrupy Kociewie:
     Służebni podzielili się informacjami z wykonywanych przez siebie obowiązków, w ramach pełnionej służby.

Ad. 3 – Wolne wnioski: 
    Podano informacje o Zlocie Radości i zbliżającej się Konferencji Służb Regionu.

ZAKOŃCZENIE INTERGRUPY:
Odczytano teksty końcowe, wspólnie odmówiliśmy Modlitwę o Pogodę Ducha.

Następne Spotkanie Intergrupy odbędzie się  dnia 15 lutego 2014r.
- gospodarzem będzie Grupa AA „Trzeźwość” w Starogardzie Gd.

********************************************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA INTERGRUPY AA "ŻUŁAWY" - Elbląg dnia 11.01.2014r.

     Gospodarzem spotkania była Grupa AA "NADZIEJA" w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli mandatariusze i łącznicy w AŚ i ZK z dwudziestupięciu Grup AA: (ALEKSANDRA, ANAKONDA, DOROTA, DROMADER, DZIEŃ PO DNIU, FENIKS, JAŚMIN ZK, JUTRZENKA ZK, KAROL, KROKUS, NADZIEJA Elbląg, NADZIEJA Sztum, ODNOWA ZK Braniewo, ODNOWA Prabuty, PARADOKS, PŁOMYK, PRZEBUDZENIE Malbork, PRZEBUDZENIE Nowy Dwór Gdański, PRZYJACIELE BILLA W., PRZYSTAŃ, ROBERT, SŁONECZNI, STOKROTKI, TĘCZA, TROJAN). Uprawnionych do głosowania było 27 osób.

Program spotkania:
1. Warsztat w temacie "Tradycja I AA";
2. Przerwa;
3. Głos dla służb Grup AA;
4. Głos dla służb Intergrupy;
5. Zaproszenia;
6. Pilne sprawy;
7. Wolne wnioski.

Adnotacje do punktów spotkania:

Ad.1.
Warsztat poprowadził przedstawiciel z Grupy AA STOKROTKI z Kwidzyna. Następnie zebrani podzielili się swoim doświadczeniem w temacie warsztatu.

Ad.3
Przedstawiciele Grup AA podzielili się informacjami z życia grup. m/in :
- W większości Grup AA sytuacja bez większych zmian.
- JAŚMIN ZK Kwidzyn - odbył się mityng spikerski. Po tym wydarzeniu odnotowano zwiększenie frekwencji osadzonych.

Ad.4. Pełniący służbę w Intergrupie zdali relacje ze swej służby.

Ad.5. W styczniu 2014 roku swoją rocznicę obchodzą Grupy :
- AA FENIKS we Fromborku -15'
- AA ANAKONDA w Prabutach -12'
- AA PRZEMIANA w Nowym Stawie - 4'
Z tej okazji służby Intergrupy przesyłają Grupom jubilatkom serdeczne gratulacje i życzenia dalszych lat niesienia posłania AA.

Ad.6.
Na kolejne spotkanie Intergrupę AA zaprosiła Grupa AA  "KROKUS" w Elblągu. Spotkanie odbędzie się w dniu w 8 lutego 2014 roku godz. 10:00 w budynku plebanii parafii Świętej Trójcy przy ul. Kieleckiej 16.

Ad.7 i 8.
Przedstawiciel z Grupy AA KAROL z Dzierzgonia zgłosił się do poprowadzenia Warsztatu na Konferencji Regionu AA BAŁTYCKI "Sponsorowanie w służbach AA" (Puck, czerwiec 2014).

Napisał sekretarz Intergrupy AA "ŻUŁAWY".

***********************************************************************************************************

 Raport ze spotkania roboczego INTERGRUPY „ZATOKA” w dniu  14 grudnia 2013r


Gospodarzem spotkania była Grupa „Świt” w Rumii.
Na spotkaniu obecnych było 36 os. w tym 27 przedstawicieli grup, przedstawiciele służb Intergrupy Zatoka oraz uczestnicy bez prawa głosowania.

Pierwszą część spotkania przeznaczono na sprawy organizacyjne Intergrupy Zatoka – refleksje z Warsztatów Tradycji, niesienie posłania do Zakładów karnych i aresztów śledczych, wieści z Regionu Bałtyckiego. W części tej odbyły się też wybory uzupełniające do Rady Intergrupy.

Drugą część zdominowała dyskusja nad Kartą Intergrupy, zakończona głosowanie nad jej przyjęciem. Wynikiem jego zdecydowano się odrzucić Kartę w przytoczonej treści.

W trzeciej części spotkania mandatariusze i przedstawiciele grup podzielili się sprawami z życia swojej grupy AA. Osoby pełniące służbę w Intergrupie również zdały relację ze swojej służby.

Na następne spotkanie Intergrupy Zatoka odbędzie się w dniu 25 stycznia 2014 r. o godz. 10:00, na grupie „Horyzont” Gdynia

 

***********************************************************************************************************